اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

فرضیه‌های اصلی تحقیق:

فرضیه های فرعی پژوهش:

متغیرهای پژوهش

1- متغیر مستقل:

2- متغیرهای وابسته:

3- متغیرهای مداخله گر (تعدیل كننده):

4-متغیرهای كنترل:

تعریف عملیاتی مهارت های زندگی:

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی:

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی:

تعریف عملیاتی اضطراب حالت:

تعریف عملیاتی اضطراب صفت:

 

 

فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش)

مقدمه:

تعریف عزت نفس

شكل گیری عزت نفس:

اهمیت عزت نفس

تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری:

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:

زمینه های مختلف عزت نفس

عزت نفس كلی:

عوامل موثر در رشد عزت نفس:

تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس:

تعریف اضطراب:

نظریه روانكاوی:

نظریه های شناختی اضطراب:

نظریه یادگیری اجتماعی اضطراب:

نظریه های رفتاری اضطراب:

نظریه زیست شناختی اضطراب:

روش های مختلف اندازه گیری اضطراب:

افتراق بین اضطراب حالت و اضطراب صفت:

پیشرفت تحصیلی:

تعریف پیشرفت تحصیلی

دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی:

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی:

سازگاری اجتماعی:

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی:

شرایط تحصیلی:

هوش:

گروه همسالان:

نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی:

دیدگاه روان پویایی:

دیدگاه یادگیری اجتماعی:

دیدگاه تحولی:

دیدگاه زیستی:

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی:

ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی

ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی

برنامه آموزش مهارت های زندگی:

خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی

طبقه بندی مهارت های زندگی

1-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی:

2-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری:

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی:

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس:

پیشینه تحقیقات پژوهش

 

 

فصل سوم:

(روش و تحقیق)

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس:

پیشینه تحقیقات پژوهش

جامعه آماری:

ابزارهای تحقیق:

آزمون عزت نفس كوپراسمیت

آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)

مقیاس رفتار سازگارانه وایلند

چگونگی اجرای آزمونها

نحوه اجرای آزمایش

نحوه اجرای آزمایش:

روش های آماری پژوهش:

روش های آماری توصیفی:

روش های آمار استنباطی:

 

فصل پنجم:

مقدمه:

تبیین یافته های آماری

فرضیه (1)

فرضیه (2):

فرضیه (3):

فرضیه 4:

فرضیه 5:

تبیین یافته های جانبی

بحث ونتیجه گیری كلی:

مشكلات و محدودیت های پژوهش

پیشنهادات:

چكیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است.

فرضیات پژوهش عبارتند از:

  • گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.
  • گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود.
  • گذراندن درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود.
  • گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش می دهد.
  • گذراندن درس مهارت های زندگی، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش می دهد.

به همین منظور از بین 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبیرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفی، انتخاب شدند. سپس با آرایش تصادفی به دو گروه آزمایشی و كنترل تقسیم شدند.

پس از این كه، پیش در گروه آزمایشی و كنترل اجراء شد. گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را به مدت 16 هفته و هفته ای یک جلسه دریافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمایشی و كنترل اجرا گردید.

نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:

متغیرهای تحقیق                                      8

پذیرش اجتماعی                                   8

ویژگیهای شخصیتی                                     9

فصل دوم

(پیشینه و ادبیات تحقیق)

منابع فصل دوم                                   11

دو نقش اساسی جامعه پذیری                                12

جامعه پذیری انتظاری                                     12

عوامل یا كارگزاران جامعه پذیری                           16

ساز و كارهای جامعه پذیری                                20

طبقه اجتماعی                                        22

نظریه های جامعه پذیری                               24

نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری                      25

مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد                          28

نظریه های روان شناختی جامعه پذیری                        30

 

عنوان                                                              صفحه

 

 

تضاد میان سه بخش شخصیت                              32

فرهنگ و شخصیت                                   38

تعریف فرهنگ                                         38

عناصر اصلی فرهنگ                                    39

ویژگیهای فرهنگ                                      42

مفهوم شخصیت                                     56

تأثیر فرهنگ در شخصیت                                58

شخصیت اساسی یا پایه                                 64

فرهنگ و بیماری                                      67

بررسی هشیاری                                    74

بررسی رفتار                                         75

بررسی ناهوشیار                                      77

بررسی علمی شخصیت                                78

تعریفهای شخصیت                                      79

ویژگیهای منحصر به فرد                               82

ذهنیت در نظریه های شخصیت                            87

سؤالهایی درباره ماهیت انسان                                  90

فصل سوم

(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه                                   97

حجم نمونه،روش نمونه گیری                                97

ابزار اندازه گیری در تحقیق                              98

آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا                          99

روش تحقیق                                           100

روش آماری مربوط به فرضیه ها                              101

 

عنوان                                                              صفحه

 

 

فصل چهارم

(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه فصل چهارم                                     103

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری                                          117

پیشنهادات                                           119

محدودیت ها                                          120

منابع و مآخذ                                        121

 

چكیده :

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده ………………………………. 1

فصل اول : کلیات ……………………… 4

مقدمه……………………………….. 5

بیان مسئله ………………………….. 8

فصل دوم : مباحث نظری………………….. 11

تاریخچه …………………………….. 12

شکل گیری و رشد رفتاری درمانی ………….. 20

کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی .. 32

کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری… 40

تکنیکهای رفتار درمانی ………………… 48

خاستگاه رویکرد رفتاری ………………… 55

فنون سنتی رفتار درمانی ……………….. 60

ارزیابی رفتار درمانی …………………. 80

پیدایی شناخت درمانی ………………….. 95

رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ……….. 103

مفروضات کلی شناخت درمانی …………….. 106

تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ………… 120

ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری    125

درمان شناختی – رفتاری ……………….. 134

تکنیکهای رفتار درمان شناختی ………….. 143

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی …. 144

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی 147

بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی ……… 149

اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری 151

ارزشیابی شناختی – رفتاری …………….. 152

سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری .. 154

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری …………… 155

پیش بینی روندها …………………….. 156

برایند بحث …………………………. 157

اصطلاحات مهم ………………………… 158

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………… 165

منابع انگلیسی ………………………. 167

پیوست ……………………………… 169

مقاله انگلیسی (1)

ترجمه

مقاله انگلیسی (2)

 

چکیده

در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد.

در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی را ترجیح می دادند. آنها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی می دانستند. اما در پاسخ به شواهدی که نشان می داد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).

رفتار درمان شناختی اصلاح کلی است برای روش های درمانی که در آنها از فنون تغییر رفتار استفاده می شود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغییر عقاید ناسازگار نیز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک می کند که واکنشهای هیجانی ناراحتی کننده نظیر اضطراب و افسردگی را با یادگرفتن شیوه های موثر تری برای تفسیر و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظریه شناختی بک در مورد افسردگی، افراد افسرده تمایل دارند رویدادها را از دیدگاهی منفی و خود منتقدانه ارزیابی کنند. آنها شکست را به جای موفقیت انتظار می کشند و در ارزیابی عملکردشان تمایل به بزرگ کردن شکستها و کوچک کردن موفقیتهادارند. رفتار درمانگران شناختی در درمان افسردگی، به مراجعان کمک می کنند که تحریف را در تفکرشان تشخیص دهند و آنها را به واقعیت نزدیک کنند.

برنامه رفتاری – شناختی برای کمک به کسی که می خواهد به بازار هراسی خود غلبه کند، می تواند شامل آموزش مثبت اندیشی همراه با مواجهه زنده باشد. درمانگر به مراجع یاد می دهد که گفت و گوهای خودشکنانه درونی را با دستورات مثبت به خود جایگزین کند. رفتار درمانگران شناختی اتفاق نظر دارند که تغییر عقاید فرد برای ایجاد تغییری با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شیوه های رفتاری قدرتمند از شیوه های کلامی در تأثیر گذاری بر فرایندهای شناختی اند. برای مثال، برای غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفید است : «من درس را خوب می دانم و مطمئن هستم که می توانم ایده هایم را به طور موثر بیان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقیه بچه ها از آنچه من می گویم لذت می برند». اما ارائه موفق سخنرانی به یک همکلاسی و دوباره برای گروهی از دوستان نیز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزایش می دهد . در واقع گفته شده است که همه فرایندهای درمانی موثر به فرد احساس تسلط یا خودکارایی می دهند.

با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به این که می توانیم مشکل را حل کنیم و قضاوت از روی نشانه های درونی که، آرام و مسلط هستیم، در ایجاد احساس خود کارایی دخیل است. اما بیشترین احساس کارایی و عملکرد واقعی و احساس تسلط شخص ناشی می شود. خلاصه اینکه هیچ چیز مثل موفقیت فرد را موفق نمی کند (بندور، 1995).

فصل اول

كلیات

مقدمه :

اختلالهای روانی در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی، در هر گروه و جمعی، افراد نامتعادل وجود دارند بنابراین در مورد همه اعم از کارگر، محصل، معلم، پزشک، زارع، استاد دانشگاه و غیر خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد، به عبارت دیگر هیچ فردی در برابر امراض روانی مصونیت ندارد. پیچیدگی های تمدن و مشکلات همراه با آن، فشارهای روانی ناشی از زندگی اجتماعی، فقر و مشکلات اقتصادی، نابسامانی های خانوادگی، الگوهای ناصحیح تربیتی والدین و نظایر اینها عوامل به وجود آورنده اختلال ها و ناهنجاری روانی هستند (شاملو، 1366، ص17).

برای برخورد با اختلال های روانی نظریه های متفاوتی وجود دارد، شش دیدگاه نظری که امروزه نفوذ فراوان دارند عبارتند از : (1) دیدگاه زیست شناختی، که بر نقش فرایندهای بدنی تأکید می ورزد (2) دیدگاه روانکاوی که بر نقش اضطراب و تعارض درونی تأکید دارد (3) دیدگاه یادگیری، که چگونگی تأثیر محیط بر رفتار را بررسی می کند (4) دیدگاه شناختی که تفکر ناقص و مشکلات حل مسئله را علل رفتار غیر عادی می داند (5) دیدگاه انسانگرایی – هستی گرایی که بر فردیت آدمی و آزادی او برای تصمیم گیری در مورد خود تأکید دارد و (6) دیدگاه اجتماعی، که متوجه نقش روابط اجتماعی و تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی بر رفتار غیر انطباقی است. در پاسخ به اینکه کدامیک از این دیدگاه های نظری درست است ؟ باید گفت نظریه ها، مطالبی ایستا نیستند، همه آنها دارای اهمیت بوده و به طور فعال مورد پژوهش قرار گرفته و به کار براه می شوند، با این حال هر یک از آنها واکنشی به جلو مسلط زمانه ی خود بوده و یا هستند (سارسون و ساراسون، 1377، ترجمه نجاریان و همکاران، ص132).

نظریه پردازان و درمانگران متأخر بر اهمیت فرایندهای شناختی تأکید ورزیده و برای آنها نقش علیت در تبیین رفتار قائل شده اند. مفاهیم مهمی که این رویکردهای شناختی با آن ها سروکار دارند عبارتند از ادراک های فرد از رویدادها، تغییر و اسنادهای فرد از رفتار خود، الگوهای فکری، بیانات شخصی و راهبردهای شناختی، به طور کلی مضمون اصلی نظریه های شناختی رفتار درمانی و تغییر رفتار این است که تفکر افراد، چگونگی احساس و رفتار آنها را تعیین می کند (سیف، 1374، ص71 و 221).

نظریه های رفتاری، عوامل محیطی و نظریه های شناختی، افکار، ادراکات و تغییرهای فرد از موقعیت ها را علل عمده رفتارهای بهنجار و نابهنجار می دانند. در این پژوهش تلفیقی از این دو رویکرد تحت عنوان رفتار درمانی شناختی [1]، که در برگیرنده آمیزه ی پیچیده ای از فنون شناختی و رفتاری است مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17

عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31

اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35

عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37

نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37

نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38

بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49

ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49

نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50

احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74

پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86

فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

فرضیه  پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….  108

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………………. 81

جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………………………………………….. 81

جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………………………………………….. 82

جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………. 83

جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………… 84

جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………. 85

جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی……………………………………………………… 86

جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی…………………………. 87

جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی…………………………. 88

جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………….. 89

جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی……….. 90

جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………….. 93

جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………. 94

جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………………………………………………………… 95

جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی……………………………………….. 96

جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی……………………….. 97

جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی………………….. 98

جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین…………………………………………………………………………….. 99

جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………….. 100
مقدمه:

یکی از طبیعی ترین گروه هایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی1، نابینا2 ، یا ناشنوا  3باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید.

تولد و حضور كودكی با كم توانی ذهنی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود كه احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدین كودكان دارای مشكلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشكلات اجتماعی، اقتصادی و هیجانی كه غالبا ماهیت محدود كننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می شوند. در چنین موقعیتی گر چه همه اعضای خانواده و كاركرد آن، آسیب می بیند فرض بر این است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت روانی قرار می دهد بررسیها نشان داده اند كه والدین دارای فرزند كم توان ذهنی، در مقایسه باوالدین كودكان عادی، سطح سلامت عمومی  پایین تر و اضطراب بیشتر احساس شرم و خجالت بیشتر و سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری دارند (میکائیلی ،1388).

در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روش های صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.

هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).

در طول یک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و موثر در بهداشت روانی و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار احساسات، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود. همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی  دارند، نیازمند عزت نفس هستند. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبی نیز به زندگی دارند.آنها می توانند با اطمینان، مشکلات مواجه شوند و از عهده آنها بر آیند(کلمز 1375).

کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی 50 تا75 هستند و از نظر سنی در محدوده 6-12 در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان  ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاه های استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروه های مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران  سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،1386).

تقریباً 60 سال پیش سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان  حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد(سازمان بهداشت جهانی،2001 و 2004). جاهودا(1958) از نداشتن بیمار روانی به عنوان معیار سلامت روانی انتقاد و به جای آن معیارهای چندگانه را برای سلامت روانی ارائه کرد. متاسفانه تا مدتها پیشرفت قابل ملاحظه ای در کاربرد این دیدگاه های در قلمروهای علمی و عملی مشاهده نشد. سلامت یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی1را نیز در بر می گیرد. اغلب روانپزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه های مثبت سلامت را نادیده می گیرند. تلاش هایی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سلامتی صورت گرفته گر چه زمینه لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی(نه صرفا نبود بیماری) فراهم ساخته ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگیهای منفی تاکید دارند و در آنها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی(تحرک2، درد3، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی (افسردگی4، اضطراب5 و نگرانی) و مشکلات اجتماعی(ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سروکار دارند. در دهه گذشته ریف6 و همکارانش(1926) 6 الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند. بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از 6 عامل تشکیل می شود. پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت به خود) رابطه مثبت با دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری(احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی) ، زندگی هدفمند ( داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن) رشد شخصی(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط(توانایی فرد در مدیریت محیط). الگوی ریف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است. ریف این الگو را بر اساس مطالعه متون بهداشت  روانی ارائه کرد و  اظهار داشت مولفه های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمک می کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری کرد.

از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش  آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(1347).

این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی  روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.

  بیان مسأله:

حضور كودك عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، كل خانواده را درگیر بحران می‌كند. ممكن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود كودك عقب مانده ذهنی می‌تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد كند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌ جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسیاری از مسایل دیگر(بردن2، 1980). مراقبت مداوم از كودك عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری های كودكان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد(كرنیك3 و همكاران، 1983). تحقیقات نشان داده است كه والدین كودكان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشكلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بكمن4، 1991 سینگر واوروین 1989).

به طور كلی خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكی متفاوت با سایر كودكان با مشكلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و یكپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. عزت نفس یكی از مهمترین عوامل تحول و شكل‌گیری شخصیت است و نقش بنیادین در سلامت روانی دارد به گونه‌ای كه عزت نفس پایین و شكل‌گیری احساس خود كم بینی در والدین زمینه‌های آسیب روانی را فراهم می کند( ولی زاده و همكاران و 1387).

عزت نفس5 مفهوم روانشناختی بسیار عام و در عین حال بسیار مهم است اما به طور کلی می توان عزت نفس را احساس ارزشمندی شخص تعریف نمود. احساسات و افکار مردم درباره خودشان اغلب بر احساس تجارب روزانه تغییر پذیر است و به طور موقت بر احساس فرد تاثیر می گذارند. البته عزت نفس، بنیادی تر از آن است که  افت و خیزهای معمول می توان نوسانات گذرایی بر نحوه احساستشان نسبت به خود ایجاد کند، ولی این تاثیرات بسیار محدودند، بر عکس آنهایی که عزت نفس پایینی دارند افت و خیزهای معمول می تواند زندگی آنها را دگرگون کند. عزت نفس معمولاً به عنوان ارزیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف می‌شود افرادی كه عزت نفس بالایی دارند خودپذیرا و خود ارزشمند هستند. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی از خود می‌دانند به طوری كه فرض می شود عزت نفس تا حدودی با ثبات است. عزت نفس یا همان احترام به خود یكی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشكیل می‌دهد و به طور حتم روی جنبه‌های شخصی انسان اثر می‌گذارد و كمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت به صورت ناهماهنگ خواهد شد و حتی ممكن است باعث پدیدآیی بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، كمرویی، پرخاشگری1، ترس و… شود(بیابانگرد،‌).

عزت نفس بالا بستگی به شكل‌دهی ارزشها و استانداردهای خود والدین دارد همچنین به رفتار سالم بستگی دارد، زمانی كه افراد از سلامتی كامل برخوردار باشند ولی عزت نفس بالایی نداشته باشند در رفتار خود عزت نفس پایین نشان می‌دهند(شاطرلو،1386).

سلامت روانی یكی از مباحث مهمی است كه در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر می‌باشد. سازمان بهداشت جهانی2(2004) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی كه درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌كند. به طور كلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، كنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، 1386).

با توجه به فراوانی کودکان عقب مانده ذهنی که هم بر جامعه و هم بر خانواده بار مالی و بخصوص بار عاطفی و روانی به دنبال دارند و از سوی دیگر این کودکان طبق اصل 130 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی حقوق هستند ازجمله  اینکه دولت موظف است برای این کودکان در حد توان خدمات آموزش و رفاهی فراهم سازد. این در حالی است که یک کودک عقب مانده ذهنی در هر خانواده ای  ساختار خانواده را تحت تاثیر قرار داده و سلامت روان اعضای بخصوص والدین را تحت الشعاع قرار می دهد بخصوص که کارکردهای روانشناختی خانواده را مختل می سازد که بهترین این کار کردها عبارتند از:

الف) ابراز کردن: والدین و تک تک فرزندان باید اجازه  ابراز احساس افکار و نظرات داشته باشند.

ب) اتحاد: خانواده باید یک سیستم متحد و هماهنگ باشد.

ج) ساختار و سازمان: خانواده باید دارایی چارچوب، ساختار و سازمان باشد.

د) معنویت و مذهب: خانواده باید ارزشهای مذهبی خود را به اعضای عرضه بدارد.

و) کنترل: خانواده باید اعضای خود را کنترل نماید(آلن  1 2001).

هدف سلامت روان فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده بلكه هدف آن به وجود آمدن عواملی كه مكمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماری‌های شدید روانی و به طور كلی هدف سازمان روان پیشگیری است(شاملو 1382). وجود كودك معلول می‌تواند ضایعات واثرات جبران ناپذیری بروضعیت سلامت روانی و والدین داشته باشد و آدلر در نظام روانشناختی فردی بیان كرده است كه احساس حقارت از طریق تجربه به قدرت شخصی بر انسان تسلط پیدا می‌كند با این وجود آغاز مفهوم منبع كنترل به عنوان یک سازه روان شناختی به دو دهه قبل بر می‌گردد(ادوارد1، 1977).

آموزش‌های روان شناختی شامل آموزش مهارتهای زندگی و آموزش ابراز وجود درمانهای روان شناختی مانند رفتار درمانی و انواع فنون روان درمان و توان بخشی مانند مشكلات ادراكی و شناختی از جمله مداخله‌های روان شناختی تلقی می شوند همچنین مداخله‌های روان شناختی شامل هر گونه اقداماتی است كه روان شناسان و مشاوران به منظور پیشگیری درمان و كاهش مشكلات روان شناختی افراد بکار می برند. هدف نهایی این مداخله‌ها كمك به افراد برای درک بهتر خود و جهان پیرامون، افزایش قابلیت و توانمندی سازگاری و ارتقای سلامت روانی است(یوسفی 1387).

به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقایص جسمی و ذهنی معمولاً در هر جامعه به دو اقدام اساسی می پردازند: قدم اول سعی و کوشش هرچه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی یا در اختیار گذاردن راه حلهای و رهنمود های لازم ازطریق کتب و مقالات و برنامه های رادیویی، تلویزیونی و غیره بر جامعه و سازمان های ذیصلاح تا درصد بروز اینگونه عوارض را تا حد امکان کاهش دهند. اقدام اساسی دوم ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخش مناسب جهت ارائه خدمات به کودکان معلول خانواده  آنهاست.

از آنجا که وجود کودک معلول زمینه ای برای برای تغییر رفتار اعضای خانواده فراهم می کند، داشتن کودکی معلول در حکم ضربه روانی قابل توجه، موجب بروز احساسات و عکس العمل های  متضاد و تشدید نیازهای و  ایجاد نیازهای جدید، نگرشهای متفاوت و رفتارهای مختلف می شود وبهداشت روانی، تعامل روانی، اجتماعی و روابط والدین، کودک را تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی از مفاهیم اصلی مدل سلامت بهزیستی است. مدل سلامت سه نوع بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را با هم ترکیب کرده ومفهوم جامع و کامل از بهزیستی را هم که جنبه عاطفی(بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کاربردی(بهزیستی روانشناختی و اجتماعی) سلامت روانی را در بر می گیرد به وجود آورده اند. سلامت روانی دارای 13 نشانه است که 2 نشانه مرتبط با بهزیستی هیجانی 5 نشانه مرتبط با بهزیستی اجتماعی و 6 نشانه مرتبط با بهزیستی روانشناختی است. بهزیستی روانشناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است. ودارای مولفه های 1- خودمختاری (احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیرامون فرد و …)2- رشد شخصی(داشتن رشد مداوم و …)3- روابط مثبت با دیگران(داشتن روابط گرم و …)4- هدفمندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی)5-پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و …) 6- تسلط بر محیط (توانایی انتخاب و ایجاد محیطی مناسب و…) می باشد. همچنین والدینی که دارایی عزت نفس بالایی می باشند سلامت روانی بهتر بهزیستی روانشناختی بهتری نسبت به والدینی دارند که دارای عزت نفس پایین می باشد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان سیستان و بلوچستان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می رسد و خصوصاً  در آینده نیز می توان از نتایج  این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاه های استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک های سلامت روان جهت خدمت رسانی استفاده کرد. با توجه به موضوع تحقیق، سئوال اصلی تحقیق را چنین طرح می کنیم: آیا بین بهزیستی روانشناختی با عزت نفس و سلامت روانی در والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد؟

.Mental Retarded                      1

سرکـار خانـم زهـره طحـان

 

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده 8………………………………………………………………….. …………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 10.. ……………………………………………………………………………………………………………..

1-2 تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………… 10

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 11         ……………………………………………………………………………………….

1-4 اهداف تحقیق 11….. ………………………………………………………………………………………………..

1-4-1اهداف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 11

1-4-2اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………….. 12

1-5 سوالات تحقیق 12 ………………………………………………………………………………………………………

1-5-1سوالات اصلی 12           ……………………………………………………………………………………………………

1-5-2سوالات فرعی 12 ………………………………………………………………………………………………..

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق 13          ………………………………………………………………………………………….

1-7 متغیر های تحقیق 13………. …………………………………………………………………………………….

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………. 13

خلاصه فصل 14………………….. ……………………………………………………………………………..

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 16…….. ……………………………………………………………………………………………………………..

2-1تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………… 17

2-2 مدیریت در قرن 17………………………………………………………………………………… 21

2-3 نقش استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………….. 17

2-4 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی………………………………………………………………….. 18

2-5 چرخه حیات سیستم……………………………………………………………….. 18   ……………………

2-6 اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 19

2-7 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی …………………………. ……… ………… 19 …….

3

2-8 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. 19

2-9 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………… 20

2-10 سیستم های اطلاعاتی عمودی……………………………………………………………………… 21

2-11 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی……………………………………………………………………. 21

2-12 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 22  …………………………………………………………………………

2-13 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………. 23

2-14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 23      …………………………………………………………………………….

2-15 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور…………………………………………………… 33

2-16 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………… 36

2 -17سیستم های اطلاعاتی مدیریت 37           ……………………………………………………………………………….

2 -18سیستم اطلاعات مدیریت 37       ………………………………………………………………………………………

2-19 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………….. 37

2-20 سیستم های میان سازمانی 38     ………………………………………………………………………………………

2-21 سیستم های پشتیبانی تصمیم 38  …………………………………………………………………………………..

2-22 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………………………………………………………………. 38

2-23 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی……………………………………………………….. 39

2-24 سیستم پردازش معاملات 40       ………………………………………………………………………………………

2-25 هوش مصنوعی 40………………………………………………………………………… ………….

2-26 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43   ………………………………………………………………

2-27 سیستم کارکنان دانشی…………………………………………………………………………….. 44

2-28 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد 45     ………………………………………………………………………….

2-29 سیستم های پشتیبانی عملیاتی …………………………………………………………………… 45

2-30 سیستم گزارشات مدیریت 46      ……………………………………………………………………………………

2-31 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت 47…………………………………………………….. ……

2-32 نقش فناوری اطلاعات در سازمان……………………………………………………………… 47

2-33 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………….. 48

2-34اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………… 49

2-35 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………. 49   ………..

2-36ارگونومی در مکانیزاسیون اداری 50      …………………………………………………………………………..

2-37 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری…………………………………………………. 51

2-38 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون 52    …………………………………………………………………………

4

2-39 دستیابی به تعریفی بنیادین 52…………………………………………………. ……………………

2-40 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری 54           ………………………………………………………………….

2-41 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری 55………………………………… ………………..

2-42 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری 56            ………………………………………………………………….

2-43 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روش های کار 59………. ………………………..

2-44 خود کار سازی 60           ………………………………………………………………………………………………..

2-45 ضرورت تفکر برای آینده 61…………. ………………………………………………………………..

2-46 بهبود کار و اتوماسیون 61           ……………………………………………………………………………………….

2-47 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63…….. …………………………………………………………..

2-48 اتوماسیون فعالیتهایاختصاصی………………………………………………………………. 64

2-49 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 64… …………………………………………………………………………

2-50 مزایای دولت الکترونیکی 65      ……………………………………………………………………………………

خلاصه فصل…………………………………………………………………….. 66…………… ……………

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

3-1 مقدمه 68. ……………………………………………………………………………………………………………..

3-2 روش تحقیق 69     ………………………………………………………………………………………………………

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق 69    …………………………………………………………………….

3-4 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 70

3-5 برآورد حجم نمونه 70        ……………………………………………………………………………………………..

3-6 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 70 ……………………………………………………………………

3- 6-1 پرسشنامه 71         …………………………………………………………………………………………………..

3-6-2 ابزار پرسشنامه 71  …………………………………………………………………………………………….

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه 71         ………………………………………………………………………………………

3-8 پایایی پرسشنامه 71           …………………………………………………………………………………………………

3-9خلاصه فصل 72    ……………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1 مقدمه 74……………………………… ……………………………………………………………………..

4-2 تجزیه وتحلیل داده 75……………………………………………………….. ……………………….

1-3-4 توصیف مشخصات و ویژگیهای اعضای نمونه 75………. …………………………………
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 75
4-5 آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 76
1-5-4 آزمون بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن………………………………………………………………. 76
1-1-5-4 آزمون فرضیهاول ……………………………………………………………………………………. 78
2-1-5-4 آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………. 78
3-1-5-4 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………. 78
4-1-5-4 آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………. 79
5-1-5-4 آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………. 79

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه 81….. ……………………………………………………………………………………………………………..

5-1 نتایج تحقیق 86……………………………………………… ……………………………………………

5-2 پیشنهادات 86…………. .. ……………………………………………………………………………………..

5-3 پیشنهادات 87…………. .. ……………………………………………………………………………………..

5-4 محدودیت ها 87………………………………………………………………………………….. …..

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی 88         …………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 89

سایت ها 90………………………………………………………………………………………… ………
چکیده:
امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم های اطلاعاتی و تکامل سیستم های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است.

فصل اول

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه های مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهای این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم های اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم های اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتـــری می یابد، چنانکه امروز سازمان هایی می توانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. اما سیستم های اتوماسیون اداری چیستند؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ انواع کاربردها و یا زیرسیستم های آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم های اطلاعاتی دارد؟ و…

1-2 تبیین موضوع تحقیق

1-6-1 قلمرو موضوعی
1-6-2 قلمرو زمانی
1-6-3 قلمرو مکانی
1- 7 مدل مفهومی تحقیق
1-8 تعریف اصطلاحات و مفاهیم

بخش اول: آموزش های ضمن خدمت
2-1 آموزش
2-2 آموزش مدیران آموزشی
2-3 آموزش از دیدگاه اسلام
2-4 مفهوم آموزش ضمن خدمت
2-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان
2-6 تاریخچه آموزش ضمن خدمت
2-7 سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی
2-8 اهداف آموزش ضمن خدمت
2-9 دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت
2-10 اصول آموزش ضمن خدمت
2-11 فرایند آموزش کارکنان
2-11-1 تعیین نیازهای آموزشی
2-11-2  تعیین اهداف آموزشی
2-12 مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش
2-13 انتخاب روش های آموزشی
2-14 شیوه های آموزش ضمن خدمت
2-15  یادگیری
2-16  اصول یادگیری
2-16-1 راهنمایی
2-16-2 بازخورد
2-16-3 پاداش
2-16-4 انگیزش
2-16-5 انتقال
2-17  تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت در آموزش و پرورش
بخش دوم: بهره وری نیروی انسانی
2-18 مقدمه
2-19 تعاریف مختلف بهره وری
2-19-1 دائره المعارف بریتانیا
2-19-2  فرهنگ آکسفورد
2-19-3 فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ
2-19-4 سازمان بین امللی کار
2-14-5 OECD
2-14-6 EPA (آژانس حفاظت از محیط زیست)
2-14-7 JPC (خدمات كاهش هزینه)
2-15 موسس مرکز بهره وری ژاپن
2-16 بهره وری به یكی از طرق زیر تجلی می یابد
2-17 تعریف بهره وری از دیدگاه های مختلف
2-18 اثر بخشی چیست و به چه كار آید ؟
2-19 مفاهیم مرتبط با بهره وری
2-19-1  كارآیی
2-19-2 اثربخشی
2-19-3 بهره وری
2-19-4  سودآوری
2-20 چرا باید بحث بهره‌وری را جدی تلقی كرد؟
2-21 انواع بهره وری
2-21-1  بهره وری جزیی
2-21-2 بهره وری كلی
2-21 سطوح بهره وری
2-22 عوامل مؤثر بر بهره وری ملی
2-22-1 نیروی انسانی
2-22-2  تكنولوژی و سرمایه گذاری مالی
2-22-3 قوانین و مقررات دولت
2-23 بهره وری ، رضایتمندی و وفاداری مشتری
2-24 ارتباط بین بهره وری و كاهش قیمت
2-25 ارتباط بین بهره وری و كیفیت محصول
2-26 ارتباط بین بهره وری و احساس تعلق نسبت به سازمان
بخش سوم: پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
3-1 روش پژوهش
3-2 جامعه پژوهش
3-2-1 محیط پژوهش
3-2-2 نمونه پژوهش
3-3-3 حجم نمونه و روش محاسبه آن
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات
3-5 روایی و پایایی ابزار
3-6 روش گردآوری اطلاعات
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
3-9 محدودیت­های پژوهش
4-1 مقدمه
4-2  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی
4-2-1 توصیف ویژگی های فردی
4-2-1-1 جنسیت
4-4-1-2 سن افراد
4-2-1-3 سطح تحصیلات
4-3 تجزیه و تحلیل آماری
5-1مقدمه
5-2 نتایج تحقیق

عنوان :

 

فرهنگسرای موسیقی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هدف پروژه :

هدف از انتخاب این موضوع طراحی فضا و مجموعه ای است در جهت  ارتقای سطح فرهنگ جامعه که شامل : شناخت موسیقی و فرهنگسرای موسیقی – حفظ و توسعه هنر موسیقی – بالا بردن سطح ارزشهای هنری و فرهنگی شهر می باشد.

ایده و کانسپت اصلی برای آشنایی بیشتر با طرح پروژه:

کلید سل در موسیقی و نت های موسیقی و پنج خط حامل در فرم پلان ، همچنین رهایی از افکار مادی و همراهی با موسیقی و رفتن به اوج ، در شکل گیری حجم پروژه . روند طراحی به صورت پرداختن به اصول كلی با توجه به نكات یا موارد خاص در طراحی فضای است .

1-2- شرح موضوع:

ایجاد فرهنگسرای موسیقی میتواند بخشی از کوشش های برنامه ریزی شده در جهت شکل گیری فرهنگ جامعه باشد . فرهنگسرای موسیقی های موسیقی ، كتابفرهنگسرای موسیقی  ها، موزه ونمایشگاه ها نمادهای شهری جدیدند كه وجودشان نه تنها به ارتقاء فرهنگ بلكه به سلامت جامعه نیز كمك مینماید . فرهنگسرای موسیقی با توجه به نیاز جامعه فرهنگی، هنری، پرداختن به عناوین ومسایل مهم بسیاری را به عنوان وظیفه پیش رو دارد كه پیشنهاد سیاستگذاری برای حفظ وتوسعه فرهنگ جامعه وبالا بردن سواد موسیقیایی از ابتدایی ترین این وظایف است. فرهنگسرای موسیقی برای تحقق بخشیدن به این امر ونیز فراهم آوردن شرایط دستیابی به تمامی آرمانهای خویش مراسم وشرایط مختلفی را برپاكرده است كه این فعالیتها به جز اینكه قصد مطرح نمودن هنر وایجاد فرهنگ را با جلوه ای تأثیر گذارتر و فراگیرتر دارد، برای هنر موسیقی بستری را فراهم می آورد تا درامور سیاستگذاری اظهارنظرهای كلان فرهنگ وهنر  كشور نیز دخیل باشدودر جهت عملی شدن اعتلای هنر جامعه گام برمی دارد  .فرهنگسرای موسیقی  ، یک تشکیلات صنفی، غیردولتی و غیرسیاسی است که با هدف حفظ، گسترش و معرفی موسیقی و موسیقی‌دانان ایرانی بنیان گذاشته می شود.

1-2-2- تعریف فرهنگ

محققان علوم انسانی در تعریف موجزی از انسان چنین گفته اند :« انسان، حیوانی است با فرهنگ »  اینكه فرهنگ، چه مقوله ایست و، چه معنا یا معناهایی را حمل می كند خود مبحث پیچیده ایست، اما مراد خود را از مفهوم فرهنگ مشخص كنم تا معلوم باشد كه چه معنایی از آن را در ضمن كاربرد این واژه در رساله، در ذهن داشته ام. تغییر در ناحیه فرهنگ تا قبل از رنسانس و آغاز عصر روشنگری و به تبع آنها آغاز مدرنیته و به طور كلی، در عصرسنت آنچه فرهنگ انسان را می ساخت، سنت بود كه به تصور انسان همگی آنها آسمانی و الهی و در نتیجه، مقدس و تغییرناپذیر بودند. به همین دلیل تغییر در ناحیه ی فرهنگ در عصر سنت بسیار به كندیو اغلب به صورت ناخودآگاه و در اثر گذشت زمان انجام می پذیرفت به همین دلیل جوامع سنتی در یک شرایط یكنواخت و یكسان فرهنگی زیست می كرد و تمام افراد جامعه چه در ناحیه ی باورها، چه در ناحیه ی احساسات و چه در ناحیه ی نیازها بسیار شبیه به هم بودند. ولی با غلبه ی فرهنگ مدرن بر فرهنگ سنتی و حاكم شدن خرد مدرن و از میان رفتن تقدس باورهای سنتی، توجه انسان از آسمان به زمین، و از خدا به انسان معطوف شد و این چنین شد كه انسان جدید با تفكر اومانیستی، باورهای سنتی را به چالش كشیده و، باورهای جدید مبتنی بر عقل را جایگزین آنها كرد. حال دیگر آنچه ماندگاری باورهای انسان را ضمانت می كرد نه ارزش گذاری نهادهای رسمیِ دینی بود، و نه قرب و بعد آنها به آسمان بلكه میزان  شواهد و دلایل عقلانیِ به سود آن اعتقادات بود كه به آنها قدرت و مانایی، می بخشید.با مشخص شدن تفاوت انسان سنتی و انسان مدرن به راحتی می توان تفاوت عمد ه ی جوامع سنتی و جوامع مدرن را نیز، درك كرد. هر چه جامعه سنتی به لحاظ فرهنگی متصلّب و تغییرناپذیر بود، جامع ی مدرن پویا و تغییرپذیر، میباشد و همواره افرادی در میان این جوامع به نظر یه پردازی و در نتیجه، تغییر فرهنگ اشتغال دارند.

2-12-2- روش های اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 49

2-13- تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 50

2-14- طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 53

2-15- کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 56

2-15-1- تجسم طرح 57

2-15-2- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی 57

2-15-3- برنامه ریزی تجهیز کارگاه 58

2-15-4- برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت 58

2-15-5- تخمین هزینه ساخت 59

2-15-6- یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان 59

2-15-7- هماهنگی بین سیستم ها 59

2-15-8- پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی 60

2-15-9- پیش ساختگی 60

2-15-10- بهره برداری و نگهداری 61

2-16- چالشهای پیش روی سیستم BIM 61

2-17- هزینه های بکارگیری تکنولوژی BIM 62

2-18- نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM 63

2-19- کابرد سیستم BIM برای دانشجویان 65

2-20- آینده پیش روی سیستم BIM در صنعت ساختمان سازی 65

2-21- نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها 68

2-22- مهمترین مزایای بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه و کنترل ساخت 70

2-23- خواص مدلسازی ساختمان با بهره گرفتن از سیستم BIM 73

2-24- خلاصه فصل 74

3.فصل سوم: روش پیشنهادی برای حل مساله 75

3-1- مقدمه 76

3-2- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 76

بخش اول: جمع آوری و پردازش داده ها 76

3-3- تعریف مفاهیم و متغیرها 76

3-3-1- متغیر کمی 77

3-3-2- متغیر کیفی 77

3-3-3- جامعه و نمونه آماری 77

3-3-4- روش های برآورد حجم نمونه 78

3-4- جمع آوری داده ها 79

3-4-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود 79

3-4-2- مصاحبه 80

3-4-3- پرسشنامه 81

3-5- پردازش و تفسیر داده ها 82

3-6- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 83

3-7- ابزار گردآوری داده ها 83

3-7-1- جامعه آماری 83

3-7-2- پرسشنامه 84

  1. فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه 85

4-1- مقدمه 86

4-2- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 86

4-2-1- بهینه سازی طراحی ساختمان با بهره گرفتن از BIM 87

4-2-2- بصری سازی (Visualization) ساختمان با بهره گرفتن از BIM 89

4-2-3- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با بهره گرفتن از BIM 92

4-2-4- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با بهره گرفتن از BIM 94

4-2-5- مدیریت مشخصات ساختمان با بهره گرفتن از BIM 96

4-2-6- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با بهره گرفتن از BIM 98

4-2-7- تحلیل مصرف انرژی با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان 99

4-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه 102

4-4- یافته های توصیفی 102

4-4-1- روایی و پایایی ابزار 102

4-4-2- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی 103

4-4-3- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی 106

4-4-4- مدیریت تغییرات با بهره گرفتن از BIM 112

4-4-5- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان 119

4-4-6- آزمون فرضیات 121

5.فصل پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادها 129

5-1- مقدمه 130

5-2- جمع بندی 130

5-2-1- مزیتهای BIM 131

5-2-2- فواید استفاده از تکنولوژی 133

5-3- تاثیر مدیریت فرایند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه 134

5-3-1- نتایج بدست آمده درخصوص تاثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت زمان و هزینه و دوباره کاری ها در پروژه های عمرانی 135

5-4- فرضیه‏های تحقیق 137

5-1- نتیجه گیری 138

5-2- سخن آخر 138

5-3- ارائه پیشنهادها 139

مراجع 141

پیوست‌ها 146

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1 نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات 21

شکل 2-2 نمودار پیگیری دوباره کاری ها 25

شکل 2-3 توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل. 34

شکل 2-4 مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) 36

شکل 2-5 الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی 37

شکل 2-6 مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 39

شکل 2-7 فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان در سیستم BIM 43

شکل 2-8 بکارگیری سیستم اطلاعاتی سه بعدی توسط WPI (Brault et al., 2005, WPI) 45

شکل 2-9 ترکیب اجزاء و اشیاء در فضای داخلی یک ساختمان با بهره گرفتن از یک مدل BIM (Kaven Hall model by V.Aamdadia, WPI,2004) 46

شکل 2-10 بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبههای AEC) 48

شکل 2-11 مقایسه بین روش های مرسوم و سنتی CAD در مقایسه با سیستم نوین BIM [21]. 51

شکل 2-12 طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 54

شکل 2-13 ساختمان به عنوان هسته مرکزی در یک مدل BIM 54

شکل 2-14 استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه Hilton Aquarium، Atlanta، Georgia، USA (Holder Construction) 56

شکل 2-15 مدل اطلاعاتی یک ساختمان اداری (مشخص شدن نقاط حساس در زلزله در مدل اطلاعاتی ساختمان توسط سیستم BIM) 70

شکل 4-1 طراحی آسمان خراش دیجیتال با بهره گرفتن از نرمافزار Revit و برمبنای سیستم BIM کاربرد وسیعی از طراحی بهینه برای این پروژه بازسازی شده را بوجود آورد. با بهره گرفتن از بانک اطلاعاتی متمرکز، این اطمینان در بین اعضای تیم طراحی وجود داشت که به هیچ وجه فرایندی تکرار یا بی هدف در طول اجرای پروژه بوجود نخواهد آمد و بدین ترتیب آنها قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع در طول فرایند طراحی بودند. 88

شکل 4-2 نمونه هایی از راهکار بصری سازی، تجسم طرح و یا Visualization ساختمانهای بلندمرتبه با بهره گرفتن از BIM 90

شکل 4-3 شرکت خدمات مهندسی مدیریتی Little Diversified  تصایر با کیفیت بدست آمده از Revit را که توانایی تشخیص استفاده از نور طبیعی و ساختگی را در اجزای مختلف ساختمان فراهم مینمود، به منظور آگاهی از میزان روشنایی مورد نیاز در طرح یک ساختمان استفاده نمود. 91

شکل 4-4 بهرهگیری از روشنایی روز (Daylighting) با بهره گرفتن از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 93

شکل 4-5 طراحی اولیه صورت گرفته با بهره گرفتن از نرمافزار Revit جهت تجزیه و تحلیل انرژی در یک مجموعه ساختمانی 96

شکل 4-6 مشخصات مصالح بصورت خودکار براساس استاندارد LEED بوسیله e-SPECS برای Revit  تولید میشود 97

شکل 4-7 نمودار توزیع مسئولیت اجرایی پاسخ دهندگان 104

شکل 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی 107

شکل 4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه 108

شکل 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 109

شکل 4-11 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه 110

شکل 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه 111

شکل 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات 112

شکل 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای 115

شکل 4-15 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیت‌های سیستم جدیدBIM 116

شکل 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 118

شکل 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 121

شکل 4-18 رابطه میزان آشنایی با  BIM  با مشکلات فعالیت اجرایی 127

شکل 4-19 رابطه میزان آشنایی با نرم افزارهایBIM  با برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 128

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 مراحل، منابع و اثرات تغییر 30

جدول 2-2 گزیدهای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 52

جدول 2-3 نرم افزارهای مورد استفاده در BIM 64

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36
2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36
3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» 39
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران 39
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسلیم در فقه 39
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم 39
3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم و تسلّم در لغت 39
4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت تسلیم 39
5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حكمی 39
6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسلیم 39
7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم 39
8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39
9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39
10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و كنوانسیون 39
11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون 39
1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكیت 39
2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی 39
3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39
12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39
1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی 39
2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39
3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39
13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39
14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39
1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39
2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39
3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39
3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39
1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39
2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39
5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39
6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39
7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39
4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39
5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39
3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39
2 ـ بطلان قرارداد 39
1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39
2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39
3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39
فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39
گفتار اول: تعذر 39
الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39
1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39
2 ـ اقسام تعذر 39
3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39
4 ـ رابطه تعذر با تلف 39
5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39
ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39
1 ـ علل مادی 39
1 ـ 1 ـ تلف 39
1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39
2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39
3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39
4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39
2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39
3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39
2 ـ علل شخصی 39
1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39
2 ـ 2 ـ حجر 39
3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39
4 ـ علل دیگر 39
1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39
2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39
3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39
گفتار دوم: احکام تعذر 39

فصل 1 1

مقدمه و کلیات 1

1-1- مقدمه 2

1-2- مسأله‌ی اساسی تحقیق 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق 6

1-5- اهداف تحقیق 9

1-6- سوال اصلی تحقیق 9

1-7- فرضیه‏ی تحقیق 9

فصل 2 11

بررسی منابع و تعریف مفاهیم 11

2-1- مقدمه 12

2-2- فلسفه و هنر 12

2-3- هنر و زیبایی در آراء ارسطو 16

2-4- هنر و زیبایی در آراء فلوطین 16

2-5- معماری؛ علم، هنر و فلسفه 18

2-6- تاملی در مبانی و مبادی فلسفه هنر در عصر روشنگری 23

2-7- تحولات اقتصادی و صنعتی قرن هجدهم (انقلاب صنعتی) 24

2-8- مفهوم مدرن و جهانبینی‌های مدرنیسم 26

2-8-1- بنیاد‌های جهان‌بینی مدرن 28

2-8-1-1- خردگرایی 29

2-8-1-2- انسان‌باوری 31

2-8-2- جهان‌بینی مدرن به مثابه ایدئولوژی بورژوازی 32

2-8-3- تغییرات اجتماعی متأثر از مدرنیسم 33

2-8-4- هنر و فلسفه مدرن 37

2-8-5- نگاره‌های زیبایی‌شناسانه و هنر مدرن 40

2-9- مفهوم پست‌مدرن و مقوله‌های آن 43

2-9-1- مقایسه مدرن و پست مدرن 49

2-9-1-1- مدرن 49

2-9-1-2- پسامدرن 50

2-9-2- هنر پست‌مدرن 53

2-10- معماری مدرن و مقوله‌های آن 65

2-11- مرگ معماری مدرن 67

2-12- تقابل سنت و مدرنیته معماری در دوران پس از مدرن 70

2-13- جنبش های پسامدرن در معماری 74

2-13-1- دیکانستراکشن 74

2-13-2- گرایش به فن‌آوری برتر (های‌تک) 76

2-13-3- معماری عصر رایانه و سایبرنتیک 77

2-13-4- معماری روبوتیک 79

2-13-5- فولدینگ 80

2-13-6- فراکتال 81

2-13-7- معماری پیوندی 82

2-13-8- فضاهای بیش از سه بعدی (پیدایش کیهانی) 83

2-13-9- معماری بیونیک 84

2-13-10- ابرمعماری 85

2-13-11- هرمنوتیک 85

2-14- مفهوم پلورالیسم و مقوله‌های آن 87

2-14-1- تکثرگرایی(پلورالیسم) 87

2-14-2- تکثرگرایی دینی 93

2-14-3- تکثرگرایی فرهنگی و اخلاقی 95

2-14-4- تکثرگرایی سیاسی 96

2-14-5- پلورالیسم در معماری 98

2-14-5-1- تکثرگرایی در مفهوم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری پست‌مدرن 98

2-14-5-2- تکثر گرایی در معماری 101

فصل 3 111

هنر و معماری ایران در گذر زمان: از سنت تا پست مدرن 111

3-1- مقدمه 112

3-2- بررسی اجمالی تاریخ از صفویه تا پهلوی 112

3-3- معماری سنتی، مدرن و پست مدرن و بررسی تحول آنها در ایران 113

3-3-1- معماری سنتی 113

3-3-2- اصول معماری سنتی ایرانی 115

3-3-2-1- مردم واری 116

3-3-2-2- پرهیز از بیهودگی 116

3-3-2-3- نیارش 116

3-3-2-4- خود بسندگی 116

3-3-2-5- درونگرایی 117

3-3-3- اقلیم ایران و ویژگی معماری آن 118

3-3-4- اقلیم گرم و مرطوب 118

3-3-5- اقلیم گرم و خشک 119

3-3-6- اقلیم معتدل و مرطوب 121

3-3-7- اقلیم سرد و کوهستانی 122

3-3-8- مدرنیته در ایران 123

3-3-8-1- بررسی شهرسازی ایران در دوران معاصر 127

3-3-9- شهرسازی ایران در دوره‌ی معاصر 132

3-3-10- مدرنیسم پهلوی دوم 139

3-3-11- تفکر پست‌مدرن در معماری ایران 141

3-3-12- نسل‌های مختلف معماران ایران 143

3-3-12-1- نسل اول معماری 143

3-3-12-2- نسل دوم معماری 145

3-3-12-3- نسل سوم معماری 147

3-4- سیاست‌های تولید فضا پس از انقلاب اسلامی 148

3-5- مشکلات و مسیرهای فراروی معماری امروزی ایران 151

فصل 4 158

مواد و روش‌ها 158

4-1- مقدمه 159

4-2- روش تحقیق 159

4-3- اثر هنری مورد مطالعه (معماری موزه‌ی‌ هنرهای معاصر تهران) 159

4-4- منطقه مورد مطالعه (تهران) 161

4-4-1- موقعیت تهران 161

4-4-2- پیدایش و تحول شهرسازی و معماری تهران 163

4-4-3- بناها و عمارت‌های مهم شهر تهران 171

فصل 5 173

تحلیل موزه‌ی هنرهای معاصر ایران 173

5-1- مقدمه 174

5-2- تعریف موزه 175

5-3- اهداف موزه‌ی هنرهای معاصر 176

5-3-1- اهداف اولیه موزه در مقایسه با اهداف کنونی 176

5-4- فعالیت‌های موزه 177

5-5- بیرون، درون موزه و قرارگیری بنا در سایت 178

5-6- فرم بنا 180

5-7- فضاهای موزه 184

5-8- گالری 184

5-9- فروشگاه کتاب 185

5-10- رستوران 185

5-11- کتابخانه 186

5-12- بخش اداری عمومی 186

5-13- آمفی‌تئاتر 187

5-14- بخش اداری خصوصی 188

5-15- گنجینه یا مخزن (مجموعه‌ی دائمی موزه) 188

5-16- تحلیل پلان 189

5-17- سیرکلاسیون 191

5-18- عناصر برجسته در موزه 193

5-18-1- ورودی 193

5-18-2- اصول نظام‌دهنده‌ی ورودی 194

5-18-3- فضای ورودی 194

5-18-4- عملکرد ورودی 195

5-18-5- چهارسو 195

5-18-6- هشتی 196

5-18-7- حوض 197

5-18-8- بادگیر 198

5-18-9- اسپیرال 200

5-19- سبک معماری موزه 200

5-19-1- مردم واری 201

5-19-2- پرهیز از بیهودگی 201

5-19-3- نیارش 201

5-19-4- خود بسندگی 202

5-19-5- درون‌گرایی 202

5-20- نتیجه گیری و بحث 202

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..209

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….219

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                  صفحه

جدول ‏2–1- اندیشه‌های مورد تأمل در مدرنیسم و پست مدرنیسم مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، 1389 71

جدول ‏2–2- قیاس فرم معماری مدرن و پسامدرن مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، 1389 72

جدول ‏2–3- نوع نگاه مدرن و پسامدرن به طرح و محصول ماخذ: دباغ و مختاباد امرئى، 1389 73
فهرست شکل‌ها و تصاویر

عنوان                                                  صفحه

شکل ‏2–1-موزه‌ی سلطنتی جنگ منچستر 76

شکل ‏2–2- طراحی (City of Arts and Sciences) توسط کالاتراوا 76

شکل ‏2–3- معماری اکوتک، بازسازی رایشتاگ (پارلمان جدید آلمان) در برلین توسط نورمن فاستر 77

شکل ‏2–4- طراحی سایبری 79

شکل ‏2–5- کلبه‌ی روبوتیک‌ـ خانه‌های دانشجویی‌ 79

شکل ‏2–6- طراحی نمایش‌گاه اقیانوس‌شناسی در کره‌ی جنوبی به سبک فولدینگ 81

شکل ‏2–7- طراحی هایبری پکن 83

شکل ‏2–8- معماری پرش کیهانی، موزه‌ی گوگنهایم 84

شکل ‏2–9- معماری بیونیک، موزه‌ی هنر امریکا 85

شکل ‏2–10- سانفرانسیسکو (Kas Oosterhuis, lecture as part of Seeing Orange) 85

شکل ‏2–11- سقف نمایشگاه مونترال 86

شکل ‏3–1- معماری سنتی قشم 119

شکل ‏3–2- معماری میبد 121

شکل ‏3–3- معماری یزد 121

شکل ‏3–4- خانه‌ی تاریخی کاشان 121

شکل ‏3–5- معماری گیلان 122

شکل ‏3–6- معماری ماسوله 123

شکل ‏4–1-موقعیت استان تهران 161

شکل ‏4–2- مقطع شمالی- جنوبی منطقه تهران از دامنه‌های جنوبی توچال البرز تا مسیله و دریاچه‌ی نمک 162

شکل ‏4–3- ساختار شهر تهران در دوره‌ی صفویه 165

شکل ‏4–4- ساختار شهر تهران از آغاز دوره‌ی قاجار تا زمان ناصرالدین‌شاه 166

شکل ‏4–5- ساختار شهر تهران در دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه 167

شکل ‏4–6- ساختار شهر تهران در دوره‌ی سلطنت پهلوی اول 169

شکل ‏4–7- ساختار شهر تهران در دوره‌ی پهلوی دوم 170

شکل ‏5–1- جایابی بنای موزه در سایت 178

شکل ‏5–2- تندیس‌های اطراف وحیات موزه 179

شکل ‏5–3- بنای موزه هنرهای معاصر تهران و بغ تندیس 179

شکل ‏5–4- بنای کلی موزه هنرهای معاصر تهران 180

شکل ‏5–5- حیاط مرکزی یادآور معماری سنتی کویری 180

شکل ‏5–6- حجم موزه 181

شکل ‏5–7- نمایی از چهار بادگیر اصلی موزه و استفاده از سنگ و بتن 182

شکل ‏5–8- جهت‌گیری نورگیرها به‌سمت شمال شرقی 182