بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392- قسمت 51

522/0

619/0

610/0

1

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

*بعد جسمی و زیر بخش های آن
** بعد روانی و زیربخش های آن
يافته هاي جدول 32-4، مربوط به نتایج آزمون همبستگي پیرسون بين سلامت معنوي و ابعاد آن با كيفيت زندگي و ابعاد مختلف آن است. همان طور كه يافته هاي مندرج در جدول مذكور نشان داده است همبستگي بين تمام متغيرهاي مربوط در سطح معني داري كمتر از 01/0 مثبت و معني دار است (جدول 32-4).
علاوه بر اين، يافته ها نشان مي دهد كه همبستگي بين سلامت معنوي (385/0= r)، بعد مذهبي (305/0= r) و بعد وجودي (417/0= r) با كيفيت زندگي سالمندان مورد مطالعه متوسط و معني دار و مثبت است (جدول 32-4).
همچنين همبستگي بين سلامت معنوي با ابعاد كيفيت زندگي نيز مثبت و معني دار است به طوري كه قوي ترين همبستگي ها به ترتيب با بعد انرژي/خستگي (492/0= r)، سلامت روانی (405/0= r) و بعد رواني (399/0= r) و كمترين همبستگي به ترتيب با ابعاد درد جسمی (205/0= r)، محدويت عاطفي (206/0= r) گزارش شده است (جدول 32-4).
همبستگي بين نمره كل كيفيت زندگي يعني نمره نهايي SF-36 با ابعاد و زيرشاخه هاي اصلي آن مثبت، بالا و معني دار بود به طوري كه بالاترين همبستگي با بعد جسمی (899/0= r) و بعد رواني (896/0= r) و خرده مقیاس عملكرد اجتماعي (839/0= r) مشاهده شد و كمترين همبستگي نيز با خرده مقیاس محدويت عاطفي (694/0= r) گزارش شد (جدول 32-4).
جدول 33-4: همبستگي بين كيفيت زندگي و سلامت معنوي و ابعاد و زير شاخه هاي مختلف آنها در سالمندان به طور كلي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلامت معنوي بعد مذهبی بعد وجودي SF-36 بعد جسمی بعد روانی
سلامت معنوي