بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392- قسمت 8

سلامت معنوی یکی از ابعاد چهارگانه سلامت در انسان است که در کنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی قرار گرفته و باعث ارتقا سلامت عمومی شده است و سایر ابعاد سلامت را نیز هماهنگ می کند که این کار باعث افزایش توان سازگاری و کارکرد روانی می شود. سلامت معنوی دارای دو بعد سلامت مذهبی و سلامت وجودی است. سلامت مذهبی منعکس کننده ارتباط با خدا یا یک قدرت بی نهایت و سلامت وجودی مطرح کننده ارتباط ما با دیگران، محیط و ارتباط درونی ما است که می توان آن را توانایی یکپارچه کردن ابعاد مختلف وجود دانست (اکابری، 1390).
تعریف عملی:
سلامت معنوی در این پژوهش به مجموعه سلامت معنوی در ابعاد وجودی و مذهبی اطلاق می شود که به وسیله پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیسون (1983) که شامل 20 سوال می باشد تعیین می شود. در این پرسشنامه سلامت مذهبی و وجودی هر کدام 10 پرسش را شامل شده و نمره 10-60 را کسب می کنند. امتیاز نهایی کسب شده از این دو قسمت، سلامت معنوی را در سه گروه بالا (100-120)، متوسط (41-99) و پایین (20-40) نشان می دهد (اله بخشیان، 1389).
فصل چهارم
یافته ها
4- یافته ها:
مقدمه
در فصل قبل به معرفی نوع پژوهش، محیط انجام پژوهش و جامعه، ابزار گردآوری دادهها، روش انجام پژوهش و روش تحلیل دادهها پرداختیم. در این فصل با توجه به تحلیلهای صورت گرفته بر روی دادهها به بیان یافتههای پژوهش پرداخته شده است.
بخش اول يافته هاي مطالعه حاضر در ارتباط با توصیف متغیرهای دموگرافیک در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان است.
داده هاي مندرج در جدول 1-4 نشان مي دهد كه ميانگين سني سالمندان شركت كننده در مطالعه 33/6 ± 0/68 سال بود كه بالاترين سن 90 و كمترين سن 60 سال بود. يافته ها نشان داد ميانگين سني مردان در مقايسه با زنان سالمند در مطالعه حاضر تفاوت معني داري ندارد (جدول1-4). همچنين، از 300 نفر سالمند مورد مطالعه 84 درصد (252 نفر) مرد و مابقي يعني 16 درصد زن بودند.
جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار سن سالمندان شركت كننده در مطالعه

جنسيت تعداد ميانگين انحراف معيار
مرد 252 17/68 37/6
زن 48 06/67 11/6

داده هاي جدول 2-4 نشان مي دهد تقريباًً اكثريت سالمندان در مطالعه حاضر متاهل بودند و 7 درصد نيز همسرانشان را از است داده اند. همچنين ميانگين تعداد فرزندان سالمندان 51/1 ± 46/3 نفر بود كه بيشترين تعداد فرزندان 8 نفر بود.
جدول 2-4: توزيع فراواني سالمندان شركت كننده در مطالعه بر حسب وضعيت تاهل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وضعيت تاهل فراواني درصد درصد تجمعي