۵

۳-۸- روایی و پایایی ابزار
برای سنجش روایی پرسشنامه ها، سوالات در اختیار اساتید وکارشناسان قرار گرفته و به تأیید آنها رسید. برای سنجش پایایی نیز نسخه اولیه پرسشنامه در بین ۳۰ نفر از افراد جامعه توزیع شد ، که بر اساس آن پایایی پرسشنامه، با فرمول آلفای کرونباخ ونرم افزار spss محاسبه و ۹۹۳% بدست آمد .
جدول ۳-۲: پایایی ابزار

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

Tagged With:
آلفای کرونباخ تعداد سوالات
۹۹۳% ۲۰