۱-۲-۴ : جنسیت : ۹۶
۲-۲-۴ : سن ۹۶
۳-۲-۴ : قومیت. ۹۷
۴-۲-۴ : وضعیت تأهل ۹۷
۳-۴ : توصیف متغیرهای اصلی تحقیق : ۹۸
۱-۳-۴ : شاخص کاربرد رسانه ای در کسب اطلاعات سلامت. ۱۰۰
۲-۳-۴ : شاخص کاربرد رسانه ای فعال ۱۰۱
۳-۳-۴ : شاخص کاربرد رسانه ای منفعل ۱۰۲
۴-۳-۴ : شاخص دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۲
۵-۳-۴ : شاخص نگرش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۳
۶-۳-۴ : شاخص درک مخاطره آمیز از رفتارهای ناسالم ۱۰۴
۷-۳-۴ : شاخص رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۴
۸-۳-۴ : شاخص احساس نیاز به راهنمایی در زمینۀ رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۵
۹-۳-۴ : شاخص موقعیت اجتماعی- اقتصادی افراد. ۱۰۶
۱۰-۳-۴ : شاخص پذیرش اجتماعی رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۶
۴- ۴ : تحلیل مسیر : ۱۰۷
۵-۴ : جمع بندی نتایج تحلیل مسیر در مراحل مختلف : ۱۲۴
۶- ۴ : بررسی دیگر روابط میان متغیرهای مدل تحقیق ۱۲۷
۷-۴ : بررسی فرضیات تحقیق ۱۳۹
۸- ۴ : مدل تجربی تحقیق : ۱۴۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵ : مقدمه. ۱۵۱
۲- ۵ : خلاصۀ روند انجام پژوهش ۱۵۲
۳- ۵ : نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیات. ۱۵۴
۴- ۵ : تحلیل نتایج ۱۶۱
۵- ۵ : پیشنهادات. ۱۶۶
۶- ۵ : محدودیتهای پژوهش ۱۶۷
الف) منابع فارسی ۱۶۹
 
فهرست جداول
جدول ۳- ۱ : گویه های سنجش شاخص میزان کاربرد رسانه های چاپی ۶۹
جدول ۳- ۲ : گویه های سنجش شاخص میزان کاربرد رسانه های الکترونیک ۷۰
جدول ۳- ۳ : گویه های سنجش شاخص میزان کاربرد رسانه های دیجیتال ۷۰
جدول ۳- ۴ : گویه های سنجش شاخص دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۷۲
جدول ۳- ۵ : گویه های سنجش شاخص نگرش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۷۴
جدول ۳- ۶ : گویه های سنجش درک مخاطره آمیز از رفتارهای ناسالم ۷۵
جدول ۳- ۷ : گویه های سنجش شاخص رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۷۶
جدول ۳- ۸ : گویه های سنجش شاخص پذیرش اجتماعی رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۷۷
جدول ۳- ۹ : گویه های سنجش شاخص نیاز به راهنمایی در زمینه ی رفتارهای سلامت. ۷۸
جدول ۳- ۱۰ : گویه های سنجش موقعیت اجتماعی-اقتصادی ۷۸
جدول ۳- ۱۱ : گویه های سنجش متغیرهای زمینه ای ۷۹
جدول ۳- ۱۲ : تحلیل عاملی کاربرد رسانه ای : ۸۳
جدول ۳- ۱۳ : تحلیل عاملی رفتار مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۸۳
جدول ۳- ۱۴ : تحلیل عاملی نگرش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۸۴
جدول ۳- ۱۵ : تحلیل عاملی نیاز به راهنمایی در زمینۀ رفتارهای سلامت. ۸۴
جدول ۳- ۱۶ : تحلیل عاملی پذیرش اجتماعی رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سالم ۸۵
جدول ۳- ۱۷ : تحلیل عاملی مخاطره آمیز بودن رفتارهای ناسالم ۸۵
جدول ۳- ۱۸ : تحلیل عاملی موقعیت اجتماعی-اقتصادی ۸۶
جدول ۳- ۱۹ : میزان پایایی شاخص های متغیر مستقل و وابسته براساس آلفای کرونباخ در پیش آزمون ۸۸
جدول ۳- ۲۰ : مناطق انتخابی و تعداد نمونه ها بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ۹۱
جدول ۳- ۲۱ : اطلاعات توصیفی مورد استفاده در این تحقیق ۹۲
جدول ۴- ۳  : توزیع جمعیت نمونه بر حسب قومیت. ۹۷
جدول ۴- ۴ : توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل ۹۷
جدول ۴- ۵ : شاخص های توصیفی متغیرهای درونی ۹۹
جدول ۴- ۶ : شاخص های توصیفی متغیرهای بیرونی ۱۰۰
جدول ۴- ۷ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس کاربرد رسانه ای در کسب اطلاعات سلامت. ۱۰۱
جدول ۴- ۸ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس کاربرد رسانه ای فعال ۱۰۱
جدول ۴- ۹ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس کاربرد رسانه ای منفعل ۱۰۲
جدول ۴- ۱۰ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۳
جدول ۴- ۱۱ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس نگرش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۳
جدول ۴- ۱۲ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس میزان درک مخاطره آمیز از رفتارهای ناسالم ۱۰۴
جدول ۴- ۱۳ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس سطح رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۵
جدول ۴- ۱۴ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس میزان احساس نیاز به راهنمایی در زمینۀ رفتاهای  سلامت   ۱۰۵
جدول ۴- ۱۵ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس موقعیت اجتماعی- اقتصادی ۱۰۶
۴- ۱۶ : توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس میزان پذیرش اجتماعی رفتاهای مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۷
جدول ۴- ۱۷ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  ۱۰۸
جدول ۴- ۱۸ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۰۹
جدول ۴- ۱۹ : ضرایب تأثیر رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رفتار مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۰۹
جدول ۴- ۲۰ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  ۱۱۰
جدول ۴- ۲۱ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۱۱
جدول ۴- ۲۲ : ضرایب تأثیر رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل بر متغیر نگرش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۱۲
جدول ۴- ۲۳ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  ۱۱۳
جدول ۴- ۲۴ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۱۴
جدول ۴- ۲۵ : ضرایب تأثیر رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل بر متغیر نگرش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۱۴
جدول ۴- ۲۶ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  ۱۱۵
جدول ۴- ۲۷ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۱۶
جدول ۴- ۲۸ : ضرایب تأثیر رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۱۶
جدول ۴- ۲۹ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ متغیر مستقل با متغیر وابسته. ۱۱۷
جدول ۴- ۳۰ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۱۸
جدول ۴- ۳۱ : ضرایب تأثیر رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۱۸
جدول ۴- ۳۲ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  ۱۱۹
جدول ۴- ۳۳ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۲۰
جدول ۴- ۳۴ : ضرایب تأثیر رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل بر متغیر میزان کاربرد رسانه ای ۱۲۰
جدول ۴- ۳۵ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ متغیر مستقل با متغیر وابسته. ۱۲۱
جدول ۴- ۳۶ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیرهای مستقل ۱۲۲
جدول ۴- ۳۷ : ضریب تأثیر رگرسیونی  متغیر دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور بر متغیردرک مخاطره آمیز از رفتار ناسالم ۱۲۲
جدول ۴- ۳۸ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ مجموعه متغیر مستقل با متغیر وابسته  ۱۲۳
جدول ۴- ۳۹ : تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری سطح تبیین تغییرات توسط متغیر مستقل ۱۲۳
جدول ۴- ۴۰ : ضریب تأثیر رگرسیونی متغیر موقعیت اجتماعی- اقتصادی بر متغیر احساس نیاز به راهنمایی در زمینۀ رفتار سلامت. ۱۲۳
جدول ۴- ۴۱ : میزان تأثیر مستقیم ، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابستۀ نهایی ۱۲۶
جدول ۴- ۴۲ : ضرایب چهارگانۀ رابطۀ علّی متغیر موقعیت اجتماعی- اقتصادی با ابعاد رفتار مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۲۸
جدول ۴- ۴۳ : ضرایب چهارگانۀ رابطۀ علّی متغیر موقعیت اجتماعی- اقتصادی با ابعاد پذیرش اجتماعی رفتار سبک زندگی سالم  ۱۲۹
جدول ۴- ۴۴ : ضرایب چهارگانۀ رابطۀ علّی متغیر موقعیت اجتماعی- اقتصادی با ابعاد کاربرد رسانه ای و درک مخاطره آمیز ۱۲۹
جدول ۴- ۴۵ : ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ ابعاد هفتگانۀ متغیر رفتار مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۳۰
جدول ۴- ۴۶ : ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ ابعاد پذیرش اجتماعی و رفتار مرتبط با سبک زندگی سلامت محور ۱۳۵
جدول ۴- ۴۷ : ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ  پذیرش اجتماعی رفتار سلامت و کاربرد رسانه ای  ۱۳۸
جدول ۴- ۴۸ : مقایسۀ میزان تأثیر مستقیم ، غیرمستقیم و کل دو متغیر کاربرد رسانه ای فعال و منفعل بر مجموعه متغیرهای وابسته. ۱۴۲
 
 
 
 
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *