دانشگاه خوارزمی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته الهیات ومعارف اسلامی
گرایش فلسفه وکلام اسلامی
عنوان:
بررسی تطبیقی درآراءمبناگرایانه شیخ اشراق وعلامه طباطبایی
استادراهنما:
دکترعباس شیخ شعاعی
استادمشاور:
دکترنادرشکراللهی
نگارنده:
حسین خدادادی
۱۳۹۲
بررسی تطبیقی درآراءمبناگرایانه
شیخ اشراق وعلامه طباطبایی
چکیده:
شیخ اشراق وعلامه طباطبایی دوتن ازفیلسوفان مطرح درجهان اسلام می باشند که نظرات بدیعی رادرمباحث فلسفی واردکرده ودرحوزه معرفت شناسی ، مبناگرابوده اند.هرچندهیچ کدام ، واژه ای دراین باره نداشته اند، اما استنباط کلام ایشان این تصور رابه ذهن می آوردکه مبناگرایی برای آنهابه عنوان مساله مطرح بوده است.دراین مقال قبل از ورود به بحث اصلی- یعنی مبناگرایی- و بررسی تمایزات و تشابهات آراء این دوفیلسوف، مباحثی در مورد معرفت شناسی این دو تن به طور اجمال مطرح می گردد .
هدف مهم ازتحقیق پیش رو، تبیین فرایند رشد و توسعه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی می باشد .این دوفیلسوف به عنوان دوشاخص برگزیده شدند ـ شیخ به عنوان نمونه پس از مشائیان و کسی که نظرات بدیعی را پس از مکتب مشاء ارائه دادو علامه به عنوان اولین فیلسوف مسلمان که مبحث معرفت شناسی را در فصل جداگانه ای مطرح کرد ـ لذا بدیهی است تطبیق آراء آن دو در یکی از مسائل مطروحه در معرفت شناسی نوع عقلانی سازی و پیشرفت درحوزه ی معرفت شناسی را در میان فلاسفه اسلامی آشکار خواهدساخت.
از آنجا که پرداختن به همه حوزه های این بحث و بررسی آراء دوفیلسوف در این پژوهش غیر ممکن بود لذا فقط به بررسی یکی از مسائل مهم این حوزه یعنی مبناگرائی و به تطبیق نظرات آن دو پرداخته ایم . ازمسائل مهمی که در بحث مبناگرائی مطرح می شود بدیهیات و علم حضوری است ،لذادراین پژوهش ،این دو مولفه ونقش آن درمبناگرایی شیخ اشراق وعلامه طباطبایی مورد توجه قرار گرفته است .
تقدیم به آنکه زندگی مرادرمسیر عشق قراردادوبه دخترم ستایش
که حضورش آرام بخش پدروامیددهنده است.
ازاساتید ارجمند؛
دکترعباس شیخ شعاعی ودکترنادرشکراللهی
که بارهنمودهای ارزشمندشان مرادراین پژوهش یاری رساندند ، سپاسگزارم.
فهرست
فصل اول (کلیات )………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۱ـ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲ـ سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲ـ ۱ـ سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲ـ ۲ـ سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۳ـ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳ـ ۱ـ فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۳ـ ۲ـ فرضیه فرعی ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴
۳ـ ۳ـ فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴
۳ـ ۴ ـ فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴
۳ـ ۵ ـ فرضیه فرعی ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir