2-4-9-کلس میتس 13

2-4-10-میت آپ 13

2-5-دیدگاه های جامعه‌شناختی درباره گرایش خانواده‌ها به شبکه‌های احتماعی 14

2-5-1نظریه مخاطب‌شناسی 14

2-5-2-نظریه کاشت 15

2-5-3-نظریه میمی‌‌های کاپلا 16

2-5-4-نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه 16

2-5-5-نظریه برجسته‏ سازی 17

2-6-تعریف شبکه های اجتماعی و انواع آن: 17

2-8-شبکه‌های اجتماعی مجازی 18

2-9-نظریات مرتبط با رشد هویت و جوانی 19

2-10-بی توجهی به اوقات فراغت و افزایش انحرافات اجتماعی 21

2-11- عوامل محیطی آسیب های اجتماعی 22

2-11-1-آموزش و پرورش 22

2-11-2-همسالان 22

2-12-پرخاشگری: 23

2-13-اهمیت تعریف پرخاشگری: 24

2-14-انواع پرخاشگری: 25

2-14-1 پرخاشگری وسیله ای: 25

2-14-2- پرخاشگری خصمانه: 25

2-14-3- پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم: 25

2-15-ثبات پرخاشگری: 26

2-16-تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری: 26

2-17-نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری: 27

2-18-عوامل ایجاد کننده شخصیتی،ژنتیکی،خانوادگی وآموزشگاهی پرخاشگری: 28

2-19-عوامل تشدید کننده پرخاشگری: 33

2-20-بلوغ و پرخاشگری: 35

2-21-زیانهای پرخاشگری: 36

2-22-نظریه های رایج مربوط به پرخاشگری: 37

الف) طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری: 37

ب)طرفداران منشأ اجتماعی پرخاشگری: 37

ج) فرضیه ناکامی- پرخاشگرانه: 38

2-23-ویژگی های افراد پرخاشگر: 39

2-24-الگوهای پرخاشگری: 39

2-25-پیشگیری از پرخاشگری: 41

2-26-راه های اصلاحی برای از بین بردن حالت پرخاشگری: 41

2-27-درمان پرخاشگری: 42

2-28-پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور 43

2-29-سوابق مربوط: 45

فصل سوم :  روش شناسی پژوهش

3-1-روش پژوهش 48

3-2-جامعه آماری 48

3-3-نمونه وروش نمونه گیری: 48

3-4-ابزار سنجش 48

3-4-1-پرسشنامه استفاده از شبكه های اجتماعی 48

3-4-2-پرسشنامه پرخاشگری (AGQ): 49

3-5-روش اجرا 49

3-6- روش تجزیه وتحلیل داده ها : 50

فصل چهارم  : ارائه وتجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه: 51

4-2-آمار توصیفی 52

4-3-تحلیل فرضیات 68

فصل پنجم : بحث ،تفسیر ونتایج

5-1-مقدمه 71

5-2-بحث و نتیجه گیری 71

5-2-1-خلاصه یافته ها: 71

5-3-تفسیر یافته های پژوهش 72

5-4-محدودیت های پژوهش: 75

5-5-پیشنهادهای پژوهش 75

5-5-1-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 75

5-5-2-پیشنهادها برای پژوهشگران آینده: 76

منابع 77

منابع انگلیسی: 79

ضمائم 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره (3-1) تعداد دانش آموزان بر حسب جنسیت طبق جدول مورگان 48

جدول  شماره(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 52

جدول شماره(4-2) برحسب سوال اول 53

جدول شماره(4-3) برحسب سوال دوم 54

جدول شماره(4-4) برحسب سوال سوم 55

جدول شماره (4-5)برحسب سوال چهارم 56

جدول شماره(4-6) برحسب سوال پنجم 57

جدول شماره(4-7)برحسب سوال ششم 58

جدول شماره(4-8) برحسب سوال هفتم 59

جدول شماره(4-9) برحسب سوال هشتم 60

جدول شماره(4-10) برحسب سوال نهم 61

جدول شماره(4-11) برحسب سوال دهم 62

جدول شماره(4-12) برحسب سوال یازدهم 63

جدول شماره(4-13) برحسب سوال دوازدهم 64

جدول شماره(4-14) برحسب سوال سیزدهم 65

جدول شماره (4-15)برحسب سوال چهاردهم 66

جدول شماره (4-16)برحسب سوال پانزدهم 67

جدول شماره(4-17) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با  میزان خشم 68

جدول شماره(4- 18 )ضریب همبستگی بین میزان استفاده ازشبکه های اجتماعی با میزان تهاجم 68

جدول شماره(4- 19 ) ضریب همبستگی بین میزان استفاده ازشبکه های اجتماعی بامیزان كینه توزی 69

جدول شماره(4- 20)جدول مربوط به t  مستقل استفاده از شبکه های اجتماعی دردختران وپسران 69

جدول شماره(4- 21 )جدول مربوط به t  مستقل استفاده ازشبکه های اجتماعی وپرخاشگری 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره (4-1) 52

نمودار شماره (4-2) 53

نمودار شماره(4-3) 54

نمودار شماره(4-4) 55

نمودار شماره (4-5) 56

نمودار شماره (4-6) 57

نمودار شماره (4-7) 58

نمودار شماره (4-8) 59

نمودار شماره (4-9) 60

نمودار شماره (4-10) 61

نمودار شماره (4-11) 62

نمودار شماره (4-12) 63

نمودارشماره (4-13) 64

نمودار شماره(4-14) 65

نمودار شماره (4-15) 66

نمودارشماره(4-16) 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *