2-9-2انواع ریسک: 46
3-9-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 51
4-9-2نظریه سبد اوراق بهادار: 53
10-2 دلایل ورشکستگی: 55
1-10-2 دلایل برون سازمانی: 56
2-10-2 دلایل درون سازمانی: 57
11-2  ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی: 61
1-11-2  تحلیل روند: 61
2-11-2  تحلیل عملیات حسابداری: 62
3-11-2  تحلیل مدیریت: 64
12-2 انواع شکست : 65
13-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران: 66
14-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها: 67
15-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز: 68
16-2 گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت: 68
17-2ارزش شرکت: 69
18-2 مشکلاتی مالیاتی در دوره ی بحران مالی  : 73
19-2 مدل تحقیق : 73
20-2 تاریخچه تحقیق  : 73
فصل سوم: 83
1-3- مقدمه: 84
2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش: 83
4-3 .  قلمرو موضوعی: 84
5-3 . قلمرو زمانی و مكانی : 84
6-3 . روش گردآوری اطلاعات: 84
7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات: 85
1-7-3- متغیر های تحقیق: 85
8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:  .
9-3 . چگونگی بررسی فرضیه ها : 87
1-9-3 . بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی:  .
2-9-3 .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها:  .
3-9-3. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R:  .
10-3 روش آزمون فرضیه ها :  .
1-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها:  .
فصل چهارم:‏ 98
1-4 مقدمه‏ 99
2-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق… 101
3-4  آزمون نرمال بودن داده های تحقیق… 102
فصل پنجم:‏ 112
1-5 مقدمه. 113
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 115
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 116
2-2-5 نتایج فرضیه اول فرعی.. 116
3-2-5 نتایج فرضیه دوم فرعی.. 117
3-5نتیجه گیری.. 117
4-5پیشنهادها 117
5-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 118
6-5محدودیت های تحقیق.. 119
لیست جداول ارائه شده 122
منابع و ماخذ. 127
منابع فارسی.. 129
منابع لاتین.. 131
Abstract 133

چكیده:
این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبنای مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن استفاده شده است  .
این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری نشان میدهد كه عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شركتها اثرگذار باشد.
با بهره گرفتن از اطلاعات صورتهای مالی 102 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS19 ، نتایج تحقیق نشان داد که بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه مثبت و معنی داری  وجود دارد.
واژه های کلیدی : عملکرد مدیریتی ، مدیریت ریسک ، بحران مالی
 

فصل اول
كلیات تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *