عنوان                                                                                                                            صفحه
2-1-4-8- گونه شناسی ریچارد ال دفت (1998)…………………………………………………………………………………….. 20
2-1-4-9- گونه شناسی کوئین و کامرون (1999)……………………………………………………………………………………. 21
2-1-4-10- گونه شناسی دشپاند و فارلی (2004)…………………………………………………………………………………… 23
2-1-4-11- گونه شناسی دنیسون (2008)……………………………………………………………………………………………… 24
2-1-5- مقایسه گونه شناسی های فرهنگ سازمانی  ……………………………………………………………………………….. 27
2-1-6-  چارچوب ارزش های رقابتی برای دسته بندی انواع فرهنگ سازمانی ……………………………………………. 29
2-1-6-1- موقعیت اول ( میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلی )…………………………………………………………. 31
2-1-6-2- موقعیت دوم (میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی)…………………………………………………………. 32
2-1-6-3- موقعیت سوم ( میزان انعطاف پذیری بالا و کانون توجه داخلی )……………………………………………….. 33
2-1-6-4- موقعیت چهارم ( انعطاف پذیری بالا و کانون توجه خارجی)……………………………………………………… 34
2-2- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ……………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1-1- داده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-1-2- اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-1-3- دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2- مفهوم مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-2-1- تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………… 38
2-2-3- اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-4- خصوصیات دانش ………………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-2-4-1-  انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-2-5- مدل های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-5-1- مدل ادل و گراسیون (1998) …………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-5-2- مدل نیومن (1999) ……………………………………………………………………………………………………………… 44
2-2-5-3- مدل هیسیگ (2000) ………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-2-5-4- مدل مارک و مک الروی (2002) ……………………………………………………………………………………………. 46
2-2-5-5- مدل گلد و همکاران (2001) …………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-5-6- مدل چن و چانگ (2009)……………………………………………………………………………………………………… 47
2-2-6- مقدمات(توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش……………………………………………………………………… 49
عنوان                                                                                                                            صفحه
2-2-6-1- مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-2-6-2- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-6-3- ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-2-6-4-  تکنولوژی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-2-7- پیامدهای (مزایای) بكارگیری مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 51

2-2-8- تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-8-1- موانع تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-2-8-1-1- موانع بالقوه فردی   ……………………………………………………………………………………………………………. 53
2-2-8-1-2- موانع بالقوه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 54
2-2-8-1-3- موانع بالقوه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 55
2-2-8-2- تسهیم دانش و نگرش کارکنان ………………………………………………………………………………………………. 57

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………. 59

 

2-3-1-  فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……………………………………………………………………………… 61

2-3-2- فرهنگ تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-4- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-4-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-5-  جمع­بندی برسی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم:روش پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 71
3-4- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 72
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 75
3-5-1- تعیین روایی (اعتبار) …………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ……………………………………………………………………………………………………. 75
عنوان                                                                                                                            صفحه
3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 76

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ­ها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
4-1- تحلیل توصیفی داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 79
4-1-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 79
4-1-1-1-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………………………………. 79
4-1-1-2-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن………………………………………………………………………………………… 80
4-1-1-3-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81
4-1-1-4-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تأهل………………………………………………………………………………………. 82
4-2- تحلیل استنباطی داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4-2-1- مدل های اندازه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4-2-1-1- مدل اندازه ­گیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 83
4-2-1-2- مدل اندازه ­گیری تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………. 87
4-2-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………….. 89
4-2-2- 1- همبستگی بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 89
4-2-2- 2- همبستگی بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش …………………………………………………………………… 89
4-2-2- 3- همبستگی بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش …………………………………………………………… 90
4-2-2- 4- همبستگی بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 91
4-2-3- تأیید مدل مفهومی تحقیق با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………… 91
4-2-4- آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی…………………………………….. 96
4-2-4-1- فرضیه فرعی(1-1)، فرهنگ مشارکتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96
4-2-4-2- فرضیه فرعی(1-2)، فرهنگ سازگاری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96
4-2-4-3- فرضیه فرعی(1-3)، فرهنگ انطباق پذیری  بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد…………………….. …97
4-2-4-4- فرضیه فرعی(1-4)، فرهنگ مأموریتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد……………………………… …97
4-2-5- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………… …98
4-2-6- آزمون واریانس فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….. …99
عنوان                                                                                                                            صفحه
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

فصل پنجم:نتیجه ­گیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101
5-1- مروری بر مسأله، فرضیه ها و اهداف……………………………………………………………………………………………….. 102
5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 103
5-3- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………… 109
5-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………… 108
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………..116

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                           صفحه
شکل 1-1، مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 4
شکل 2-1، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون   ……………………………………………………………………………………………… 27
شکل 2-2، جمع بندی گونه شناسی های فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی……………….. 30
شکل 2-3، فرایند های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………. 48
شکل 2-4، مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل 4-1، وضعیت متغیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………… 79
شکل 4-2، وضعیت متغیر سن در نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 80
شکل 4-3، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81
شکل 4-4، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………………………………….. 82
شکل 4-5، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی برآورد ها………………………………………………….. 84
شکل 4-6، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی راه حل های استاندارد………………………………. 85
شکل 4-7،  مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی………………………………………. 86
شکل 4-8، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی برآوردها……………………………………………………….. 87
شکل، 4-9، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی راه حل های استاندارد شده………………………….. 88
شکل 4-10، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه ­گیری  تسهیم دانش…………………………………………. 88
شکل 4-11، مدل نهائی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی برآوردها…………………………………………… 92
شکل 4-12، مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی راه­حل­های استاندارد شده مدل مفهومی
تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
شکل 4-13، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب در مدل نهایی روابط ساختار…………………………………………….. 95

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                            صفحه
جدول 2-1، معیارهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه دشپاند…………………………………………………………………………… 17
جدول 2-2، تطبیق انواع فرهنگ سازمانی در گونه شناسی های مختلف……………………………………………………… 29
جدول 2-3، معیارهای سنجش گونه اول فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 32
جدول 2-4، معیارهای سنجش گونه دوم فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 33
جدول 2-5، معیارهای سنجش گونه سوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………….. 34
جدول 2-6، معیارهای سنجش گونه چهارم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………… 35
جدول3-1، نمونه گیری طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 3-2، پرسشنامه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 73
جدول 3-3، پرسشنامه تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………… 74
جدول 3-4، نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………… 76
جدول 3-5، شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر……………………………………………….. 77
جدول 4-1، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………… 79

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *