2-3-چشمه های استان سمنان ……………………………………………………………………………………………………….11 2-4-معرفی مهم ترین راسته ها و خانواده های ماکروبنتوزهای آبهای شیرین ایران………………………………….12 2-5-راسته بهاره ها (پلکوپترا)……………………………………………………………………………………………………….12 2-6-راسته یکروزه ها(افموپترا)………………………………………………………………………………………………………16 2-7-راسته دوبالان (دیپترا)…………………………………………………………………………………………………………….23 2-8-بال موداران(تریکوپترا)…………………………………………………………………………………………………………..32 2-9-راسته ناجورپایان(آمفی پودا)…………………………………………………………………………………………………..37 2-10-رده تورکیان……………………………………………………………………………………………………………………….38 فصل سوم (مواد و روش کار)………………………………………………………………………………………………………….40 3-1-نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………………..41 3-2-وسایل نمونه برداری کفزیان…………………………………………………………………………………………………..41 3-3-نگهداری نمونه ها ………………………………………………………………………………………………………………..43 3-4-شناسایی ماکروبنتوزها……………………………………………………………………………………………………………43 3-5-دانه بندی رسوبات و تعیین موادآلی………………………………………………………………………………………….43 3-6-تعیین موقعیت ایستگاه های مطالعاتی………………………………………………………………………………………..44 3-7-منطقه مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………………..47 3-8-عملیات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………..52 3-9-سنجه یا معیار جمعیتی………………………………………………………………………………………………………….52 3-10-شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………………………53 فصل چهارم (نتایج)……………………………………………………………………………………………………………………….56 4-1-رده بندی نمونه های موجود……………………………………………………………………………………………………57 فصل پنجم (بحث)………………………………………………………………………………………………………………………99 5-1-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..100 5-2-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..107 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………109 منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………109 منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………….113 چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………121

 

چكیده

تنوع و فراوانی بی مهرگان آبزی بر حسب شرایط محیطی متفاوت می باشند، بنابراین با توجه به حساسیت آنها نسبت به آلاینده های مختلف می توان شرایط آب از نظر آلودگی را ارزیابی نمود.  در این مطالعه تركیب و تنوع ماکروینتوزهای استان سمنان  در سال 1391-92 در چهار ایستگاه(چشمه های باداب سورت،چشمه قل قل وزرابه)،مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.

در این بررسی به منظور شناسایی ماکروبنتوزهای چشمه های باداب سورت قل قل زرابه و کورچشمه استان سمنان بدین منظور از بهمن ماه سال  1391لغایت مرداد ماه 1392 چهار ایستگاه(چشمه های باداب سورت قل قل زرابه و کورچشمه) انتخاب و بصورت فصلی و با بهره گرفتن از قاب توری ((Surber sampler 50×50 سانتی متر به مدت هفت ماه مورد نمونه برداری قرار گرفت و نمونه های جمع آوری شده را با فرمالین 4% تثبیت و جهت بررسی به آزمایشگاه منتقل گردیدند.  برخی شاخص های تعیین كیفیت آب كه بر فیزیولوژی موجودات بنتوزی و نیز كیفیت آب اثر گذار هستند از قبیل(اكسیژن محلول، دما،pH، TDS کل جامدات محلول، EC هدایت الكتریكی ، O2، دبی آب) مورد سنجش قرار گرفتند.  شاخص مارگالف، سیمپسون و شانون نیز برای تمامی ایستگاه ها در طول دوره نمونه برداری محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی 25 خانواده از 13 راسته ،شامل:, Simuliidae, Tipulidae, Veliidae, Batidae, Stratiomyiidae, Tubificidae ,Anthomyiidae, Gomphidae Lestidae ,GlossiphonidaeErpobdellidae, Corduliidae DreissensiidaePhysidae, , Ancylidae, TabanidaeChironomidaeArgyronetidaeGammaridaePotamidaeAsellidae,Hydropsychidae CeratopogonidaePlatycnemididae, ,Coenagrionidae, , در مجموع چهار ایستگاه شناسایی شد
واژگان كلیدی: آلودگی، سوربر، پارامترهای فیزیكوشیمیایی، ماكرو بنتوز، شاخص مارگالف, شاخص شانون،شاخص سیمپسون

فصل اول

 

کلیات تحقیق

مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *