به منظور بررسی اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان، آزمایشی مزرعه ای در سال های زراعی 89-1388 و 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی(آبیاری نرمال، آبیاری در 75 درصد ظرفیت مزرعه و آبیاری در 50 درصد ظرفیت مزرعه) و علف هرز در دو سطح با و بدون تاج خروس هر کدام در 5 مرحله رشدآفتابگردان (8 برگی، 12 برگی، ظهور طبق، گلدهی و رسیدگی) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کم آبیاری درصد روغن، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان (تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه) در هر دو سال را کاهش داد. میزان کاهش عملکرد در سال اول از 100 به 75 و به 50 درصد ظرفیت مزرعه، به ترتیب 41/12 و 47/24 درصد و در سال دوم به ترتیب 8 و 5/12 درصد بود.حضور علف هرز در تمام فصل رشد، عملکرد دانه آفتابگردان را در سال اول و دوم به ترتیب به میزان44 و 36 درصد کاهش داد. با افزایش طول دوره تداخل تاج خروس، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کاهش یافت و این کاهش از مرحله 12برگی به مرحله ظهور طبق معنی دار بود. طول دوره بحرانی کنترل تاج خروس، با پذیرش افت 5 درصدی عملکرد دانه در تیمار آبیاری نرمال، در سال اول 35 تا 86 و در سال دوم 49 تا 94 روز بعد از کشت بود و با کاهش میزان آب مصرفی تا 75 درصد ظرفیت مزرعه طول دوره بحرانی علف هرز به ترتیب 34 تا 100 روز در سال اول و 50 تا 101 روز بعد از کشت در سال دوم و در 50 درصد ظرفیت، در سال اول 32 تا 105 روز بعد از کشت و در سال دوم 44 تا 98 روز بعد از کشت افزایش یافت. به عبارت دیگر، کم آبیاری طول دوره بحرانی کنترل تاج خروس را افزایش داد.

فهرست مطالب

 

 

.عنوان…………………………………………………………………..شماره صفحه

 

فصل اول:مقدمه 1

1-1- اهمیت آفتابگردان 2

2-1-گیاه شناسی آفتابگردان 4

3-1-سازگاری محیطی 5

4-1-اهمیت کم آبیاری و تاثیر آن بر خصوصیات رشد و نمو گیاه 6

5-1-اهمیت علف هرز 9

6-1-علف هرز تاج خروس 10

7-1-دوره بحرانی کنترل علف هرز 11

8-1-اهداف پژوهش 13

فصل دوم: مروری بر پژوهش های گذشته 15

1-2- اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آن 15

2-2-تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد روغن دانه 17

3-2-تاثیر تنش خشکی برخصوصیات فیزیولوژیکی گیاه 18

4-2- اثر رقابت علف های هرز بر رشد و عملکرد گیاه 19

5-2-اثر دوره بحرانی کنترل علف هرز بر رشد و عملکرد گیاه 21

فصل سوم: مواد و روش ها 25

1-3-مشخصه های محل آزمایش 25

عنوان…………………………………………………………………..شماره صفحه

 

4-3- اعمال تیمار کم آبیاری 32

5-3- پارامترهای اندازه گیری شده 33

5-5-3-اجزای عملکرد دانه 35

6-5-3-درصد و عملکرد روغن دانه آفتابگردان 35

6-3- پارامتر های علف هرز 36

7-3- تجزیه و تحلیل آماری داده ها 37

فصل چهارم: نتایج و بحث 39

1-4- آفتابگردان 44

1-1-4- ارتفاع نهایی بوته 44

2-1-4- خمیدگی ساقه 48

3-1-4- قطر میانی ساقه 51

4-1-4- قطر طبق 55

5-1-4- تعداد دانه در طبق 60

6-1-4-وزن هزار دانه 65

7-1-4- وزن خشک ساقه 71

7-1-4- وزن خشک طبق 74

9-1-4- عملکرد دانه 77

10-1-4- عملكرد بیولوژیک 85

11-1-4- شاخص برداشت 89

عنوان…………………………………………………………………..شماره صفحه

 

12-1-4- درصد روغن 92

13-1-4 عملکرد روغن 97

14-1-4- وزن بذر 101

15-1-4- وزن پوسته 104

2-4- تاج خروس 108

2-2-4- شاخص سطح برگ 111

3-3-4- وزن خشک تاج خروس 113

3-4-تعیین دوره بحرانی کنترل تاج خروس 116

1-3-4-دوره بحرانی تداخل تاج خروس 116

2-3-4-دوره بحرانی عاری از تاج خروس 117

4-4-نتیجه گیری کلی 126

5-4-پیشنهادات 127

منابع 128

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

شکل و شماره………………………………………………………………….صفحه

 

شکل1-3 – مقدار کل بارندگی در سال های انجام آزمایش(آمار ایستگاه هوا شناسی. 26

شکل 1-4- اثر سطوح کم آبیاری بر ارتفاع نهایی بوته آفتابگردان  46

شکل2-4-اثر سطوح علف هرز بر ارتفاع بوته آفتابگردان  47

شکل 3-4- اثر سطوح کم آبیاری بر خمیدگی ساقه آفتابگردان  49

شکل4-4- اثر علف هرز بر خمیدگی ساقه آفتابگردان. 50

شکل 5-4- اثر سطوح کم آبیاری بر قطر میانی ساقه آفتابگردان  53

شکل6-4- اثر سطوح مختلف علف هرز قطر میانی ساقه آفتابگردان  54

شکل8-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر قطر طبق آفتابگردان  57

شکل8-4- اثر سطوح مختلف علف هرز برقطر طبق در آفتابگردان  58

شکل10-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان  63

شکل10-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان  64

شکل11-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن هزار دانه در آفتابگردان  68

شکل 12-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر وزن هزار دانه در آفتابگردان  69

شکل13-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وخشک ساقه در آفتابگردان  72

شکل14-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن خشک ساقه در آفتابگردان  73

شکل 15-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن خشک طبق در آفتابگردان  75

شکل 16-4- اثر سطوح علف هرز بر وزن خشک طبق در آفتابگردان  76

شکل 17-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد دانه در آفتابگردان  83

شکل18-4-اثر سطوح مختلف علف هرز بر عملکرد دانه در آفتابگردان  84

شکل 19-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بیولوژیک در آفتابگردان. 87

شکل و شماره………………………………………………………………….صفحه

 

شکل20-4- اثر سطوح علف هرز بر عملکرد بیولوژیک در آفتابگردان  88

شکل21-4- تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر شاخص برداشت در آفتابگردان  90

شکل 22-4- اثر سطوح علف هرز برشاخص برداشت در آفتابگردان  91

شکل 23-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر درصد روغن دانه در آفتابگردان  95

شکل 46-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر درصد روغن دانه در آفتابگردان  96

شکل 25-4-اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد روغن در آفتابگردان  99

شکل 26-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر عملکرد روغن در آفتابگردان  100

شکل 27-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن وزن بذر در آفتابگردان  102

شکل28-4- اثر سطوح مختلف علف هرز بر وزن بذر در آفتابگردان  103

شکل 29-4- اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن پوسته در آفتابگردان  105

شکل 30-4- اثر سطوح علف هرز بر وزن پوسته در آفتابگردان  106

1-2-4- ارتفاع تاج خروس. 108

شکل31-4- تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر ارتفاع تاج خروس  109

شکل32-4- تاثیر سطوح مختلف رقابت بر ارتفاع تاج خروس  109

شکل33-4- تاثیر طول دوره تداخل، بر ارتفاع تاج خروس  110

شکل34-4- تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر شاخص سطح برگ تاج خروس  111

شکل35-4- تاثیر سطوح مختلف تداخل بر شاخص سطح برگ تاج خروس  112

شکل36-4- تاثیر طول دوره تداخل، بر شاخص سطح برگ تاج خروس  112

شکل37-4 تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن خشک تاج خروس  114

کل38-4 تاثیر سطوح مختلف رقابت بر وزن خشک تاج خروس  115

شکل39-4- تاثیر طول دوره تداخل، بر وزن خشک تاج خروس  115

شکل 40-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری نرمال در سال اول. 120

شکل و شماره………………………………………………………………….صفحه

 

شکل 41-4-تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه در سال اول. 121

شکل 42-4-تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری50 درصد ظرفیت مزرعه در سال اول. 122

شکل 43-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری نرمال درصد ظرفیت مزرعه در سال دوم. 123

شکل 44-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه در سال دوم. 124

شکل 45-4- تاثیر تداخل تاج خروس بر عملکرد نسبی دانه آفتابگردان در آبیاری 50 درصد ظرفیت مزرعه در سال دوم. 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

جدول و شماره………………………………………………………………..صفحه

 

جدول1-3-برخی ویژگی های کمی و کیفی خاک محل آزمایش. 26

جدول 1-4 نتایج تجزیه‌ی واریانس اثر کم آبیاری و علف هرز بر برخی صفات اندازه گیری شده در سال اول. 40

جدول 2-4- ادامه جدول قبل. 41

جدول 3-4 نتایج تجزیه‌ی واریانس اثر کم آبیاری و علف هرز بر برخی صفات اندازه گیری شده در سال دوم. 42

جدول 4-4- ادمه جدول قبل. 43

جدول 5-4- برهمکنش کم آبیاری و سطوح مختلف علف هرز بر قطر طبق در سال دوم (میانگین دو سال). 59

جدول 6-4- برهمکنش کم آبیاری و سطوح مختلف علف هرز بر وزن هزار دانه در سال دوم. 70

جدول 7-4- برهمکنش کم آبیاری و سطوح مختلف علف هرز بر وزن پوسته در سال اول. 107

جدول9-4-دوره بحرانی کنترل تاج خروس در آفتابگردان بر اساس کاهش 5، 10،15 و 20 درصدعملکرد قابل قبول در سه سطح کم آبیاری در سال 1389. 118

جدول10-4-دوره بحرانی کنترل تاج خروس در آفتابگردان بر اساس کاهش 5، 10،15 و 20 درصدعملکرد قابل قبول در سه سطح کم آبیاری در سال 1390. 119

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *