عنوان صفحه
چكیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- هدف تحقیق 7
1-4-1- هدف کلی 7
1-4-2- اهداف اختصاصی 7
1-5- فرضیات تحقیق 7
1-6- محدودیت های تحقیق 7
1-7- محدوده های پژوهش 8
1-7-1-محدوده زمانی 8
1-7-2-محدوده مکانی 8
1-7-3-محدوده موضوعی 8
1-8-تعاریف عملیاتی 8
1-8-1-درس عملیات کشاورزی 8
1-8-2-آموزش کشاورزی 8
1-8-3-اثربخشی 8
1-8-4-ارزشیابی اثربخشی 8
1-8-5-آموزش 8
1-8-6-نگرش 8
1-8-7-دانش 8
1-8-8-مهارت 9
1-8-9-درس عملیات کشاورزی 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش  
2-1-مقدمه 11
2-2- آموزش عالی در ایران 11
2-3- آموزش عالی کشاورزی 12
2-4- اهمیت دروس عملی در بهبود کارآیی علوم کشاورزی 13
2-5- اثربخشی آموزشی 15
2-5-1-هدف و ضرورت اثربخشی 16
2-6-برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی 18
2-6-1- برنامه ریزی آموزشی 18
2- 6-2-ارزشیابی 19
2-7- درس عملیات كشاورزی 21
2-8- سابقه تحقیق 24
2-9- مدل نظری پژوهش 30
فصل سوم: فرایند پژوهش  
3-1- مقدمه 32
3-2- روش تحقیق 32
3-3- جامعه آماری تحقیق 33
3-4- روش نمونه گیری 33
3-5- برآورد حجم نمونه 34
3-6- روش گردآوری اطلاعات 35
3-7- ابزار تحقیق 35
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق 36
3-8-1-روایی 36
3-8-2-پایایی 36
3-9- متغیرهای تحقیق 37
3-9-1-متغیرهای مستقل 37
3-9-2-متغیر وابسته 37
3-10- فرضیه های تحقیق 37
فصل چهارم:یافته های پژوهش  
4-1-مقدمه 42
بخش اول:ارائه یافته های توصیفی  
4-2-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی 43
4-2-1-توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 43
4-2-2- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن 44
4-2-3- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت 45
4-2-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی 46
4-2-5- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان 47
4-2-6- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور 48
4-2-7-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم 49
4-2-8-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   معدل کارشناسی(واحد های گذارنده شده ) 50
4-2-9-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   تعداد واحد گذرانده 51
4-2-10-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل تولد 52
4-2-11-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب گرایش تحصیلی دانشگاهی 53
4-2-12-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه 54
4-2-13-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر 55
4-2-14-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر 56
4-2-15- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی 57
4-2-16- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل 58
4-2-17- توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات پژوهش 59
4-3- بخش دوم : تجزیه تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش 62
4-3-1-فرضیه1 62
4-3-2-فرضیه2 63
4-3-3-فرضیه3 64
4-3-4-فرضیه4 64
4-3-5-فرضیه5 66
4-3-6-فرضیه6 70
4-3-7-فرضیه7 71
4-4-بررسی وضعیت اثربخشی درس عملیات کشاورزی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی 72
4-4 -1- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت 72
4-4-2- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت در خصوص علاقه به رشته کشاورزی 73
4-4-3- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب محل سکونت 74
4-4-5- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب بومی و غیر بومی بودن 75
4-4-6-مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب سابقه کار کشاورزی 76
4-4-7– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب اشتغال به کار کشاورزی 77
4-4-8– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن 78
4-4-9- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان 79
4-4-10– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 81
5-1-مقدمه 82
5-2-بحث و نتیجه گیری 82
5-3-آمار توصیفی 85
5-4-محدودیت های تحقیق 85
5-5-پیشنهادهای تحقیق 85
پیوست ها 89
منابع 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول 3-1- توزیع تعداد دانشجویان کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد 33
جدول 4-1: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 43
جدول 4-2: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن 44
جدول 4-3: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت 45
جدول 4-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسببومی و غیر بومی 46
جدول 4-5: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان 47
جدول 4-6: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور 48
جدول 4-7: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم 49
جدول 4-8: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی 50
جدول 4-9: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده 51
جدول 4-10: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد 52
جدول 4-11: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی 53
جدول 4-12: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه 54
جدول 4-13: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر 55
جدول 4-14: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر 56
جدول 4-15: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی 57
جدول 4-16: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل 58
جدول 4-17: توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات پژوهش 59
جدول 4-18: نتایج آزمون tتک­نمونه ­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه های شهرستان خرم اباد 62
جدول 4-19: نتایج آزمون tتک­نمونه ­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه لرستان 63
جدول 4-20: نتایج آزمون tتک­نمونه ­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نور 64
جدول 4-21 : نتایج آزمون tتک­نمونه ­ای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد 65
جدول 4-22 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین علاقه به رشته کشاورزی و     اثربخشی درس عملیات در کشاورزی 66
جدول4-23: بررسی دیدگاه دانشجویان کشاورزی در مورد   علاقه آنها   به کارهای کشاورزی 67
جدول 4-24: بررسی دیدگاه کلی مخاطبان در زمینه اثربخشی درس عملیات کشاورزی 68
جدول 4-25 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی 70
جدول 4-26: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت 72
جدول 4-27: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت در خصوص علاقه به رشته کشاورزی 73
جدول4- 28: نتایج آزمون تی برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب   محل سکونت 74
جدول 4-29: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب بومی و غیر بومی بودن 75
جدول4-30: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب سابقه کار کشاورزی 76
جدول 4-31: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب اشتغال به کار کشاورزی 77
جدول 4-32: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن 78
جدول 4- 33: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان 79
جدول 4- 34: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه 80

 

فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
نمودار2-1:مدل نظری پژوهش(مفهومی) 30
نمودار 4-1: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 43
نمودار 4- 2: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن 44
نمودار 4-3: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت 45
نمودار 4- 4 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی 46
نمودار 4- 5 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان 47
نمودار 4- 6 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور 48
نمودار 4-7: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم 49
نمودار 4-8: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی 50
نمودار 4-9: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده 51
نمودار 4-10: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد 52
نمودار 4-11: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی 54
نمودار 4-12: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه 55
نمودار 4-13: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر 56
نمودار 4-14: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر 56
نمودار 4-15: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی 57
نمودار 4-16: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل 58

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *