3- 2- نمونه برداری و تجزیه شیمیایی خاک   30

3-2-1- نیتروژن خاک    .

3-2-2- فسفر خاک   30

3-2-3- پتانسیم تبادلی خاک   31

3-2-4- عناصر کم مصرف   31

3-3- تعیین بافت خاک   31

3-4- طرح آماری   31

3-4-1- تیمارهای مورد استفاده   32

3-4-1-1- عامل اصلی   32

3-4-1-2- عامل فرعی   32

3-4-1-3- عامل فرعی فرعی   32

3-5- اجرای طرح   32

3-5-1- نحوی تیمار کود زیستیو محلول پاشی عناصر کم مصرف   33

3-6- آماده سازی زمین و کشت بذر   33

3-7- عملیات داشت   33

3-7-1- آبیاری   33

3-7-2‌-واکاری   33

3-7-3- تنک کردن   34

3-7-4- مبارزه با علف های هرز و آفات   34

3-8‌- نمونه برداری و اندازه گیری مورد بررسی صفات   34

3-8-1- نمونه برداری جهت تعیین صفات   34

3-8-2- نمونه برداری در برداشت نهایی   35

3-8-3- اندازه گیری روغن دانه   35

3-8-4- اندازه گیری پروتئین دانه   35

3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها   35

4-3-1 درصد پروتئین   53

4-3-2 درصد روغن   55

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری   57

5-1-شاخص سطح برگ (LAI)   58

5-2-سرعت رشد محصول (CGR)   58

5-3-سرعت رشد نسبی (RGR)   59

5-4-سرعت جذب خالص (NAR)   59

5-2- عملکرد دانه   60

5-3- عملکرد بیولوژیک   60

5-4- شاخص برداشت   61

5-5- تعداد غلاف در بوته   61

5-6-تعداد دانه در بوته   62

5-7- وزن هزار دانه   62

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل4-2 پاسخ شاخص برداشت رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  38

شکل4-3 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  39

شکل 4-4 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 40

شکل4-5 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل 4-6 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل4-7 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 42

شکل4-8 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 43

شکل4-9 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر.  .

شکل4-10 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 44

شکل4-11 پاسخ عملکرد دانه به اثر ساده محلول پاشی. 47

شکل 4-13 پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر. 48

شکل4-14 پاسخ شاخص برداشت در رقم 033 به اثرات متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 49

شکل 4-15 پاسخ شاخص برداشت در رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 50

شکل 4-6‌1پاسخ تعداد غلاف در بوته به اثر ساده محلول پاشی. 51

شکل4-17 پاسخ تعداد دانه در بوته به اثر ساده محلول پاشی عناصر. 51

شکل4-18 پاسخ وزن هزار دانه به محلول پاشی عناصر. 52

شکل 4-19 پاسخ میزان پروتئین رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل4-20 پاسخ میزان پروتئین رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل 4-21 مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم، باکنری بر صفت درصد روغن  55

شکل4-22 مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی بر صفت درصد روغن. 56

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- میانگین نتایج تجزیه خاک مزرعه قبل ازا جرای آزمایش.  .

جدول 4-1: تجزیه واریانس شاخص‌های رشدی در دو رقم سویا. 37

جدول (4-3) ضریب همبستگی شاخص‌های رشدی با عملکرد دانه (96= (n. 44

جدول 4-3: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفت‌های وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته. 45

جدول 4-4: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه. 46

جدول 4-5 ضریب همبستگی عملکرد و اجزا عملکرد (96n=).. 52

جدول 4-4: تجزیه واریانس اثرات متقابل رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفات کیفی   53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *