عنوان                                                 فهرست مطالب                                                        صفحه
چکیده 

فصل اول

1-1-مقدمه

1-2- مشخصات گیاه­شناسی زیتون

1-2-1-ریشه

1-2-2-برگ

1-2-3- گل

1-2-4- میوه

1-2-5- درخت زیتون

1-3- کاشت زیتون

1-4- روش­های تکثیر زیتون

1-4-1- ازدیاد گیاهان با بهره گرفتن از قلمه

1-4-1-1- فاکتورهای مؤثر در ریشه­زایی قلمه

1-4-1-2- تهیه قلمه­های نیمه خشبی

1-4-1-3- بهترین زمان قلمه­گیری

1-4-1-4- تیمار قلمه­ها با مواد ضدعفونی

1-4-1-5- تیمار قلمه­ها با هورمون

1-4-1-6- تنظیم­کننده­ های رشد مورد استفاده در ریشه­زایی قلمه­ها

1-4-1-7- تیمار قلمه­ها با هورمون­های ریشه­زایی

1-4-1-7-1- استفاده از محلول­های هیدروالکلیک برای تیمارهای فروبری سریع

1-4-1-7-2- تهیه محلول استوک و محلول هیدروالکلیک از IBA

1-4-1-8- تیمار قلمه­ها با عناصر غذایی

1-4-1-9- عوامل محیطی موثر در ریشه­زایی قلمه­ها

1-4-1-10- بسترهای تکثیر قلمه

1-4-1-11- آب و هوای مطلوب درخت زیتون

1-4-1-12- خاک مطلوب درخت زیتون

1-5- کود و حفظ حاصلخیزی خاک در باغ زیتون

1-6- ارقام مختلف زیتون ایران

1-7- پراکنش گیاه زیتون

1-8- اهداف تحقیق

فصل دوم (مروری بر مطالعات گذشته)

2-1- استفاده و اثر هورمون­های تنظیم­کننده در ریشه­زایی (اکسین­های مصنوعی)

2-2- ریشه­دار کردن قلمه­های زیتون

2-3- تاثیر صفات ارثی پایه مادری در ریشه زایی قلمه های زیتون

فصل سوم (مواد و روش­ها)

3-1 تاریخ، موقعیت جغرافیایی و نحوه انجام آزمایش

3-1-1- وی‍ژگی­های آب و هوائی

3-2- تهیه غلظت های مختلف محلول IBA و NAA:

3-3- طرح آماری و سطوح تیماری:

3-4- تیمارزنی و کاشت قلمه­ها

3-5- صفات مورد بررسی در آزمایش:

3-5-1- درصد ریشه زایی

3-5-2- طول ریشه

3-5-3- قطر ریشه

3-5-4- تعداد ریشه

3-5-5- وزن تر ریشه

3-5-6- وزن خشک ریشه

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

فصل چهارم (نتایج)

4-1- آزمایش اول: بررسی تاثیر تیمار غلظت­های مختلف IBA، نوع قلمه و رقم

4-1-1- درصد ریشه زایی تحت تاثیر تیمار هورمونی با IBA

4-1-2- طول ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با IBA

4-1-3- قطر ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با IBA

4-1-4- تعداد ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با IBA

4-1-5- وزن تر ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با IBA

4-1-6- وزن خشک ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با IBA

4-2- آزمایش دوم: بررسی تاثیر تیمار غلظت­های مختلف NAA، نوع قلمه و رقم

4-2-1– درصد ریشه­زایی تحت تاثیر تیمار هورمونی با NAA

4-2-2– طول ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با NAA

4-2-3– قطر ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با NAA

4-2-4– تعداد ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با NAA

4-2-5– وزن تر و وزن خشک ریشه تحت تاثیر تیمار هورمونی با NAA

4-3- اثر متقابل دو تنظیم­کننده رشد IBA و NAA بر خصوصیات ریشه­زایی قلمه­های زیتون

4-4- ترکیب دو تنظیم­کننده رشد IBA و NAA بر خصوصیات ریشه­زایی قلمه­های زیتون

فصل پنجم (بحث و نتیجه ­گیری)

5-1– بهترین تیمار هورمونی در شرایط آب و هوایی شهرستان شاهرود

5-2– بهترین تیمار نوع قلمه در شرایط آب و هوایی شاهرود

5-3– بهترین قلمه از ارقام مورد استفاده در شرایط آب و هوایی شاهرود

5-5- پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

1
2 

2

3
3
4
4
5
5
6
6
6
8
8 

9

9
9
10
13
13 

15

15

15

16

18

18

18

19

21

23

24

24

32

34

38

38

38

39

39

40

40

41

41

41

41

41

41

42

43

43

45

47

53

56

61

66

69

69

73

73

75

77

78

78

90

80

88

90

91

93

103

عنوان                                                           فهرست جداول                                                                 صفحه                                                                                                                          
جدول 1-1- خصوصیات رقم­های موجود د رودبار و طارم 

جدول 1-2- سایر ارقام زیتون موجود در کشور

جدول 3-1- میزان بارندگی در ماه های سال 1391 بر حسب میلی­متر

جدول 3-2- درصد رطوبت نسبی در ماه های سال 1391

جدول 4- 1- تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف IBA، نوع قلمه و رقم بر ریشه­زایی زیتون

جدول 4-2- مقایسه میانگین­های صفات مربوط به ریشه­زایی زیتون تحت تاثیر تیمار هورمون IBA

جدول 4-3- مقایسه میانگین ریشه­زایی در اثر متقابل رقم، نوع قلمه و تیمار هورمونی با IBA

جدول 4- 4- تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف NAA، نوع قلمه و رقم بر ریشه­زایی زیتون

جدول 4-5- مقایسه میانگین­های صفات مربوط به ریشه­زایی زیتون تحت تاثیر تیمار NAA

 

 

19 

20

38

38

44 

45

45

69 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *