2-1-5- اثر گیاهان دارویی بر مورفولوژی دستگاه گوارش.. 16

2-1-5- مرزن جوش.. 17

2-1-6- سنبل کوهی) سنبل الطیب).. 18

2-2-موسین.. 18

2-2-1-ساختمان موسین.. 18

2-2-2-سنتز و ترشح موسین.. 21

2-2-3 عوامل موثر بر سنتز و ترشح موسین.. 22

2-2-4 ترکیب شیمیایی جیره.. 23

2-2-5- ناقلین بیولوژیک.. 24

2-2-6- فلور میکروبی.. 25

2-2-7- اثر مصرف خوراک بر ترشح موسین.. 25

2-2-8- وظایف موسین.. 26

2-2-9- ژن کدکننده موسین.. 28

2-3-واکنش رونویسی معکوسRT-PCR.. 30

2-3-1-تکنیک Real Time PCR.. 31

2-3-1-1-روش های مختلف Real-Time PCR.. 32

2-3-1-1-1- SYBR Green I. 32

2-3-1-1-2- پروبهای هیدرولیزی.. 34

2-3-1-1-3- پروبهای هیبریداسیونی.. 35

2-3-1-1-4- پروبهای سنجاق سری.. 36

2-3-1-2-مفاهیم PCR Real–Time. 37

2-3-1-2-1-نمودار تکثیر.. 37

2-3-1-2-2-فلورسانس آستانه.. 38

2-3-1-2-3- سیکل آستانه.. 38

2-3-1-2-4- منحنی استاندارد.. 39

2-3-1-2-5- منحنی ذوب.. 40

2-3-1-3- انواع اندازه گیریها در تکنیک Real-Time PCR.. 41

2-3-1-3-1-اندازه گیری مطلق.. 41

2-3-1-3-2-اندازه گیری مطلق.. 42

2-3-1-4-راندمان واکنش.. 43

2-3-1-5-انتخاب ژن مرجع.. 44

2-3-1-6-مزایای تکنیکReal-Time PCR.. 45

2-4-مروری بر تحقیقات انجام شده:.. 46

فصل سوم: فرایند پژوهش.. 49

3-1-محل انجام آزمایش.. 50

3-2-جامعه مورد مطالعه.. 50

3-2-عملیات مدیریتی در اجرای طرح:.. 50

3-2-1-آماده سازی سالن:.. 50

3-2-3-شرایط پرورش:.. 51

3-2-4-حرارت و رطوبت:.. 51

3-2-5-تهویه و نور:.. 51

3-2-6-دانخوری و آبخوری:.. 52

3-2-7-برنامه واكسیناسیون:.. 52

3-2-8) مشخصات جیرهها.. 53

3-2-9- گروه های آزمایشی.. 56

3-2-10-متغیرهای مورد بررسی در آزمایشهای مزرعهای.. 56

3-2-10-1-میانگین وزن بدن.. 56

3-2-10-2- خوراک مصرفی.. 56

3-2-10-3- ضریب تبدیل غذایی.. 57

3-3-1-کشتار حیوانات آزمایشی و نمونه برداری.. 58

3-3-2-بیان ژن.. 58

3-3-3-استخراج RNA از بافت روده.. 59

3-3-4-روش نگهداری RNA استخراج شده.. 61

3-3-5-طیف سنجی RNAهای استخراجی با Nanodrop. 61

3-3-6-سنتز cDNA از نمونه های RNA.. 62

3-3-7-تعیین غلظت و خلوص cDNA.. 64

3-3-8-ارزیابی و رقیق سازی و همسان سازی غلظت cDNA.. 64

3-3-9-طراحی آغازگرها.. 65

3-3-10-بهینه سازی واکنشReal-Time PCR.. 66

3-3-11-بهینهسازی غلظت آغازگرها.. 66

3-3-13-رسم منحنی ذوب.. 68

3-4- مدل آماری طرح.. 69

فصل چهارم: یافته های پژوهش.. 70

4-1- عملکرد جوجههای گوشتی.. 71

4-1-1- میانگین خوراک مصرفی.. 71

4-1-2- میانگین وزن بدن.. 73

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 74

4-2- نتایج بیان ژن.. 75

4-2-1-استخراج RNA.. 75

4-2-2-سنتز cDNA.. 77

4-2-3-ارزیابی و رقیق سازی و همسان سازی غلظت cDNA:.. 78

4-2-4-دمای بهینه اتصال پرایمرهای اختصاصی ژن.. 78

4-2-5-منحنی ذوب.. 79

4-2-6-بیان ژن Muc2. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری کلی.. 83

5-1 بحث.. 84

5-2-نتیجه گیری.. 88

5-3 پیشنهادات.. 89

منابع:.. 90

 

 

چكیده

 

در این مطالعه بیان ژن كاندید موسین و تغییرات بیان آن با افزودن مكمل گیاهان دارویی سنبل كوهی و مرزن جوش در جوجه گوشتی آرین مورد تحقیق قرار گرفت. آزمایش در غالب طرح كاملا تصادفی با 7 تیمار و 6 تكرار و در هر تكرار 3 قطعه جوجه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد، آنتی بیوتیك، پروبیوتیك، سنبل كوهی(200)، سنبل كوهی(400)، آویشن (200) و آویشن (400)بود. شاخص های مورد مطالعه شامل ، وزن بدن در 6 هفتگی، میزان خوراك مصری و ضریب تبدیل غذایی بود. به منظور بررسی بیان ژن Muc2 ، ابتدا كل RNA از سه تكرار بافت روده جوجه های تیمارهای مختلف استخراج و بعد از ساخت cDNA نمونه ها، بیان ژنها با روش Semi-Quantitative RT-PCR بررسی شد. نتایج حاصله با بهره گرفتن از رویه GLM نرم افزار SAS(9.1) مورد تجزیه قرار گرفت و میانگین تیمارها با بهره گرفتن از آزمون دانكن مقایسه شد. نتایج نشان داد كه بیان ژن MUC 2 در تیمار مرزن جوش(400) بیشترین و در تیمار شاهد كمترین ولی در سطوح مختلف تیمارها تفاوت معنی داری ندارد.

 

كلمات كلیدی: بیان ژن، ژن موسین، گیاهان دارویی، جوجه گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *