1-3-1-1- تاریخچه 8

1-3-1-2- گیاه‌شناسی 9

1-3-1-3- دامنه انتشاررزماری 9

1-3-1-4- نیازهای اکولوژیکی و پراکنش 9

1-3-1-5- سازگاری 9

1-3-1-6- ماده متشکله 10

1-3-1-7- فرآوری 10

1-3-1-8- تکثیر گیاه رزماری 11

1-3-1-9- کود دهی 12

1-3-1-10- آفات و بیماری‌ها 12

1-3-1-11- روش برداشت رزماری 12

1-3-1-12- ویژگی‌های سلامت‌آوری رزماری 13

1-3-1-13- اهمیت دارویی بودن رزماری 14

1-3-1-14- مصارف دارویی 16

1-3-1-15- آثار فارماکولوژیکی 17

1-3-1-16- عملكرد اقتصادی 17

1-3-2- گیاه اسطوخودوس 18

1-3-2-1- تاریخچه 18

1-3-2-2- گیاه‌شناسی 18

1-3-2-3- نیازهای اکولوژیکی اسطوخودوس 20

1-3-2-4- تناوب کاشت 21

1-3-2-5- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز 21

1-3-2-6- آماده‌سازی خاک 22

1-3-2-7- سازگاری 22

1-3-2-8- تاریخ و فواصل کاشت 22

1-3-2-9- روش کاشت (تکثیر) 23

1-3-2-10- مراقبت و نگهداری 25

1-3-2-11- برداشت محصول 25

1-3-2-12- جمع‌ آوری بذر اسطوخودوس 26

1-3-2-13- فرآوری 26

1-3-2-14- عملکرد اقتصادی اسطوخودوس 27

1-4- بذر و جوانه‌زنی 28

1-4-1- تعریف بذر 29

1-4-2- ازدیاد گیاهان 29

1-4-3- عوامل محیطی مؤثر در جوانه زدن بذر 30

1-4-3-1- رطوبت 31

1-4-3-2- دما 31

1-4-3-3- اکسیژن 32

1-4-3-4- نور 32

1-4-4- سایر عوامل مؤثر بر جوانه‌زنی 33

1-4-5- عوامل یا مراحل فیزیولوژیکی جوانه زدن بذر 33

1-4-6- مواد شیمیایی تحریک‌کننده جوانه‌زنی 35

1-4-6-1- جیبرلین‌ها 35

1-4-6-2- سیتوکینین‌ها 35

1-4-6-3- اتیلن 36

1-4-6-4- پراکسید هیدروژن 36

1-4-6-5- اکسین‌ها 36

1-4-6-6- نیترات پتاسیم 36

1-4-6-7- تیواوره 37

1-4-6-8- سایر مواد شیمیایی 37

1-4-7- طبقات بذر 37

1-4-8- الگوهای جوانه‌زنی 38

1-4-8-1- جوانه‌زنی بدون زمینی یا بدون خاکی 38

1-4-8-2- جوانه‌زنی درون زمین یا درون خاکی 38

1-4-9- مراحل جوانه‌زنی 39

1-4-9-1- بیدار شدن یا فعال شدن بذر 39

1-4-9-2- رشد طولی 39

1-4-10- نیازمندی‌های جوانه‌زنی 39

1-4-10-1- گازها 39

1-4-10-2- درجه حرارت 40

1-4-10-3- آب 40

1-4-11- هورمون‌های گیاهی مؤثر در عمل جوانه‌زنی 42

1-4-11-1- اکسین 42

1-4-11-2- سایتوکینین 42

1-4-11-3- جیبرلین 42

1-4-12- عوامل موثر بر سبز شدن بذور 43

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق 3

فصل سوم: فرایند پژوهش 50

3-1- موادگیاهی و محل انجام آزمایش 51

3-2- تیمارها 52

3-3- تیمارهای مورد ارزیابی 52

3-3-1- آّب داغ 52

3-3-2- اسید 53

3-3-3- گرمادهی 53

3-3-4- خواب فوتوشیمیایی 54

3-3-5- سرمادهی یا پیش سرمادهی 54

3-4- صفات مورد ارزیابی 57

3-4-1- درصد و سرعت جوانه‌زنی 57

3-4-2- طول ساقچه 58

3-4-3- طول ریشه چه 58

3-5- روش‌های محاسبه آماری 58

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 59

4-1- صفات مورد ارزیابی 64

4-1-1- تاثیر تیمار دما بذور رزماری و اسطوخودوس 64

4-1-1-1- تاثیر تغییرات دما بر جوانه‌زنی بذر اسطوخودوس و رزماری 65

4-1-1-2- تاثیر تغییرات دما بر طول ساقچه و ریشه چه بذر اسطوخودوس و رزماری 66

4-1-2- تاثیر تیمار اسید سولفوریک بر بذور رزماری و اسطوخودوس 67

4-1-2-1- تاثیر اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر اسطوخودوس و رزماری 68

4-1-2-2- تاثیر اسید سولفوریک بر طول ریشه چه بذر رزماری 69

4-1-2-3- تاثیر اسید سولفوریک بر طول ریشه چه بذر اسطوخودوس 70

4-1-3- تاثیر تیمارشوری بر بذور رزماری و اسطوخودوس 71

4-1-3-1- تاثیر تیمار شوری بر جوانه‌زنی بذر رزماری و اسطوخودوس 72

4-1-3-2- تاثیر تیمار شوری بر طول ریشه چه وساقچه بذر رزماری و اسطوخودوس 73

4-2- همبستگی بین صفات ارزیابی شده 75

4-2-1- همبستگی بین صفات در گیاه رزماری-تیمار دما 75

4-2-2- همبستگی بین صفات در گیاه رزماری-تیمار اسید سولفوریک 75

4-2-3- همبستگی بین صفات در گیاه رزماری-تیمار شوری 75

4-2-4- همبستگی بین صفات در گیاه اسطوخودوس-تیمار دما 76

4-2-5- همبستگی بین صفات در گیاه اسطوخودوس-تیمار اسید سولفوریک 76

4-2-6- همبستگی بین صفات در گیاه اسطوخودوس-تیمار شوری 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 77

5-1- بحث و تفسیر 78

5-2- نتیجه‌گیری نهایی 81

5-3- پیشنهادات 82

منابع 83

پیوست‌ها 90

چکیده انگلیسی 93

 

«فهرست جداول»

جدول                                                                                        صفحه

جدول 1-1: سود حاصله از فروش رزماری 18

جدول 1-2: مجموع هزینه‌های كاشت، داشت و برداشت و هزینه زمین جهت كشت اسطوخودوس (یک هكتار) (1389) 27

جدول 4-1: جدول تجزیه واریانس داده‌ها برای تیمار حرارتی رزماری 61

جدول 4-2: جدول تجزیه واریانس داده‌ها در تیمار حرارتی در اسطوخودوس 61

جدول 4-3: تجزیه واریانس داده‌ها در تیمار اسید سولفوریک در رزماری 62

جدول 4-4: تجزیه واریانس داده‌ها در تیمار اسید سولفوریک در اسطوخودوس 62

جدول 4-5: تجزیه واریانس داده‌ها برای تیمار شوری در رزماری 63

جدول 4-6: تجزیه واریانس داده‌ها برای تیمار شوری در اسطوخودوس 63

جدول 4-7: همبستگی صفات در تیمار دمایی رزماری 75

جدول 4-8: همبستگی صفات در تیمار اسید سولفوریک رزماری 75

جدول 4-9: همبستگی صفات در تیمار شوری رزماری 75

جدول 4-10: همبستگی صفات در تیمار دمایی اسطوخودوس 76

جدول 4-11: همبستگی صفات در تیمار اسید سولفوریک اسطوخودوس 76

جدول 4-12: همبستگی صفات در تیمار شوری اسطوخودوس 76

جدول پیوست-1: مقایسه میانگین و تجزیه واریانس تیمار دمایی بر روی بذور اسطوخودوس 90

جدول پیوست-2: مقایسه میانگین تیمار دمایی بر روی بذور رزماری 90

جدول پیوست-3: مقایسه میانگین تیمار اسید سولفوریک بر روی بذور رزماری 90

جدول پیوست-4: مقایسه میانگین تیمار اسید سولفوریک بر روی بذور اسطوخودوس 90

جدول پیوست-5: مقایسه میانگین تیمار شوری بر روی بذور رزماری 90

جدول پیوست-6: مقایسه میانگین تیمار شوری بر روی بذور اسطوخودوس 91

جدول پیوست-7: میانگین جوانه‌زنی دو گیاه رزماری و اسطوخودوس نسبت به تیمار اسید سولفوریک 91

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست نمودارها»

نمودار                                                                                      صفحه

نمودار 4-1: جوانه‌زنی دو گیاه رزماری و اسطوخودوس نسبت به تیمار حرارتی 65

نمودار 4-2: تغییرات طول ساقه چه و ریشه چه نسبت به تیمار حرارتی 66

نمودار 4-3: جوانه‌زنی بذور رزماری و اسطوخودوس در تیمار اسید سولفوریک 68

نمودار 4-4: تغییرات طول ریشه چه و ساقه چه بر روی بذر رزماری در تیمار اسید سولفوریک 69

نمودار 4-5: تغییرات طول ریشه چه و ساقه چه بر روی بذر اسطوخودوس در تیمار اسید سولفوریک 70

نمودار 4-6: نمودار درصد جوانه‌زنی نسبت به تیمار شوری در رزماری 72

نمودار 4-7: نمودار درصد جوانه‌زنی نسبت به تیمار شوری در اسطوخودوس 72

نمودار 4-8: طول ساقچه و ریشه چه مربوط به تیمار شوری بر روی بذور رزماری 73

نمودار 4-9: طول ساقچه و ریشه چه مربوط به تیمار شوری بر روی بذور اسطوخودوس 73

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *