1-3فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

کلیات و مروری بر پژوهش ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1شوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2سالیسیلیک‏اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1پرایمینگ با سالیسیلیک‏اسید………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2اثر سالیسیلیک‏اسید بر کاهش اثرات تنش…………………………………………………………………………………… 13

2-3اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر درصد جوانه‏زنی…………………………………………………………………………………. 15

2-4اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر سرعت جوانه‏زنیو متوسط جوانه‏زنی ……………………………………………….. 17

ا

2-5 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر طول گیاهچه……………………………………………………………………………………… 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر وزن تر و خشک گیاهچه ……………………………………………………………………. 22

2-7 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر پرولین………………………………………………………………………………………………… 23

2-8اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر ارتفاع………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر رنگدانه‏ها ……………………………………………………………………………………………. 24

2-10 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر پایداری غشا …………………………………………………………………………………….. 25

2-11 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر جذب سدیم و پتاسیم …………………………………………………………………….. 26

فصلسوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

موادوروش‏های مورداستفاده……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1زمانومحلاجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2مشخصاتطرحوتیمار‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………… 31

3-3 آزمایش آزمایشگاهی ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4 بخش گلدانی آزمایش………………………………………………….………………………………………………………………………… 34

3-4-1نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی ……………………………………………………………….. 35

3-4-2میزان پرولین …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-4-3میزان سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه…………………………………………………………………………………… 38

3-4-4شاخص کلروفیل (عدد اسپد) برگ ……………………………………………………………………………………………38

3-4-5میزان کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-4-6شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………………………………………….40

ب

3-4-7پایداری غشای سلولی ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-8درصد رطوبت نسبی برگ …………………………………………………………………………………………………………. 41

3-4-9اندازه‏گیری ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………… 41

3-5محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نتایج وبحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-1آزمایش آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4-1-1درصد جوانه‏زنی ………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4-1-2سرعت جوانه‏زنی……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-1-3متوسط زمان جوانه‏زنی…………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-1-4طولریشه‏چه و ساقه‏چه……………………………………………………………………………………………………………52

4-1-5وزن خشک گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………………..55

4-2آزمایش گلدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-2-1ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2-2سطح برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

4-2-3وزن تر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-4 تولید ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-5عدد اسپد(شاخص کلروفیل)، کلروفیل a و b و کارتنوئید……………………………………………………… 64

4-2-6تجمع یون‏ها، پتاسیم و سدیم……………………………………………………………………………………………………69

4-2-7پرولین………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

ت

4-2-8محتوای نسبی آب……………………………………………………………………………………………………………………..73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-9نشت الکترولیت………………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-1نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..79

5-2پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

منابع پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *