فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- اهداف تحقیق………………………… 4

1-3-1- هدف کلی………………………….. 4

1-3-2- اهداف ویژه………………………… 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق…………….. 5

1-5- محدوده­های تحقیق……………………… 5

1-6- محدودیت­های تحقیق ……………………. 6

1-7- تعاریف مفهومی……………………….. 6

1-7-1- مدیریت روستایی…………………….. 6

1-7-2- سرمایه اجتماعی…………………….. 6

1-7-3- حکمروایی شایسته……………………. 7

1-7-4- حکمروایی روستایی…………………… 7

1-7-5- حکمروایی شایسته روستایی ……………. 7

1-8- روند اجرایی تحقیق …………………… 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و مرور پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………… 10

2-2- مدیریت روستایی……………………… 10

2-2-1- تعریف، اهمیت و جایگاه مدیریت روستایی…. 10

2-2-2- سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران…… 11

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

2-2-3- رویکرد حکمروایی در مدیریت روستایی……. 14

2-2-4- عوامل موثر بر حکمروایی روستایی………. 15

2-3- حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی……… 18

2-3-1- تعریف حکمروایی شایسته………………. 18

2-3-2- الگو­های حکمروایی شایسته…………….. 20

2-3-3- مولفه­های حکمروایی شایسته……………. 22

2-3-4- حکمروایی شایسته در توسعه و مدیریت روستایی 25

2-4- سرمایه اجتماعی: کارمایه حکمروایی شایسته… 28

2-4-1- مروری تاریخی بر سرمایه اجتماعی و تحول آن 28

2-4-2- تعریف سرمایه اجتماعی……………….. 29

2-4-3- سطوح و ویژگی­های سرمایه اجتماعی………. 32

2-4-4- ملزومات سرمایه اجتماعی……………… 33

2-4-5- مولفه­های سرمایه اجتماعی…………….. 35

2-4-6- سرمایه اجتماعی در ایران با تاکید بر مناطق روستایی    38

2-5- مروری بر پژوهش‌های پیشین………………. 40

2-5-1- پژوهش­های صورت گرفته داخلی…………… 40

2-5-2- پژوهش­های صورت گرفته خارجی…………… 43

2-6- الگوی نظری تحقیق……………………. 45

 

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………… 48

3-2- روش تحقیق………………………….. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

3-3- روش گرد­آوری اطلاعات………………….. 48

3-3-1- جستجوی کتابخانه­ای و اینترنتی………… 48

3-3-2- مطالعه میدانی…………………….. 49

3-4- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آن­ها…… 49

3-5- فرضیات تحقیق……………………….. 49

3-6- ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات…………… 49

3-7- جامعه آماری مورد پژوهش و حجم نمونه…….. 53

3-8- روش نمونه گیری ………………………. 53

3-9- اعتبار پرسشنامه (روایی)………………. 54

3-10- اعتماد پرسشنامه (پایایی)…………….. 54

3-11- تجزیه و تحلیل داده ­ها……………….. 55

3-11-1- آمار توصیفی……………………… 55

3-11-2- آمار استنباطی……………………. 56

3-11-2-1- مقایسه میانگین…………………. 56

3-11-2-2- ضریب همبستگی پیرسون……………… 57

3-12- معرفی منطقه مورد مطالعه……………… 57

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………… 60

4-2- توصیف ویژگی­های پاسخگویان……………… 60

4-2-1- جنسیت……………………………. 60

4-2-2- وضعیت تاهل……………………….. 61

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-2-3- میزان تحصیلات……………………… 61

4-2-4- شغل……………………………… 61

4-2-5- آمار توصیفی متغیرهای فردی…………… 62

4-2-6- آمار توصیفی متغیرهای اقتصادی………… 62

4-2-7- آمار توصیفی متغیرهای ارتباطی………… 63

4-2-8- آمار توصیفی متغیرهای عضویت در نهادهای محلی 64

4-2-9- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل تولد.. 64

4-2-10- تعلق به فامیل غالب در روستا………… 64

4-2-11- عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا…. 65

4-2-12- نوع مالکیت مسکن………………….. 65

4-2-13- مالکیت وسیله حمل و نقل شخصی………… 66

4-2-14- نوع خانواده……………………… 66

4-2-15- محل استقرار خانه…………………. 67

4-2-16- برخورداری از وسیله ارتباطی در خانه….. 67

4-3- رضایت از شرایط زندگی در روستا…………. 68

4-4- توصیف مولفه­های سرمایه اجتماعی…………. 68

4-4-1- مولفه شبکه اجتماعی (عضویت، تعامل و انسجام اجتماعی)   68

4-4-2- مولفه اعتماد……………………… 70

4-4-3- مولفه مشارکت……………………… 70

4-4-4- مولفه آگاهی اجتماعی……………….. 71

4-5- توصیف مولفه‌های حکمروایی شایسته………… 72

4-5-1- مولفه مشارکت­گرایی…………………. 72

4-5-2- مولفه قانون­مندی و عدالت­محوری………… 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-5-3- مولفه مسئولیت­ پذیری و پاسخگویی……….. 74

4-5-4- مولفه شفافیت کارآیی و اثر بخشی………. 75

4-6- همبستگی مولفه‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته 77

4-7- رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با برخی متغیرهای مورد مطالعه (همبستگی پیرسون)…………………………. 78

4-8- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان……………………………………… 79

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه……………………………… 86

5-2- خلاصه………………………………. 86

5-2-1- توصیف ویژگی­های پاسخگویان (سرپرستان خانوار روستایی مورد مطالعه) 87

5-2-2- رضایت پاسخگویان از شرایط زندگی در روستا. 88

5-2-3- وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه    88

5-2-4- وضعیت حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه   89

5-2-5- رابطه سرمایه اجتماعی با حکمروایی شایسته. 89

5-2-6- رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با متغیرهای مورد مطالعه 90

5-2-7- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان……………………………………… 91

5-2-8- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین روستاهای مورد مطالعه……………………………………… 91

5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………. 92

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی………………… 92

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………. 94

 

منابع………………………………….. 96

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (2-1) عوامل موثر بر حکمروایی محلی……… 17

جدول (2-2) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه 23

جدول (2-3) شاخص ­ها و گویه ­های حکمروایی شهری…… 25

جدول (2-4) شاخص‌ها و گویه‌های سنجش حکمروایی شایسته روستایی    27

جدول (2-5) جدول مقایسه‌ای نظریه‌پردازان درباره تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی……………………………………… 31

جدول (2-6) شاخص‌های سرمایه اجتماعی………….. 36

جدول (3-1) بخش­های مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویه ­های هر بخش   50

جدول (3-2) تعریف و مقیاس سنجش متغیرهای تحقیق… 50

جدول (3-3) سرمایه اجتماعی………………… 50

جدول (3-4) حکمروایی شایسته……………….. 52

جدول (3-5) روش نمونه گیری …………………. 54

جدول (3-6) ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه 54

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 60

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل   61

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 61

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغل 62

جدول (4-5) توصیف متغیرهای فردی…………….. 62

جدول (4-6) توصیف متغیرهای اقتصادی………….. 63

جدول (4-7) توصیف متغیرهای ارتباطی………….. 63

جدول (4-8) توصیف متغیرهای عضویت در نهادها…… 64

جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد     64

جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضو فامیل غالب در روستا     65

جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا………………………………….. 65

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *