1-5-واژگان تحقیق…………………………… 17

1-5-1-تعاونی تولید کشاورزی………………….. 17

1-5-2-تعاونی کشاورزی……………………….. 17

1-5-3- فناوری پسته ………………………… 17

1-6- محدوده های تحقیق………………………. 17

1-7-محدودیت های تحقیق ……………………… 18

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تحقیق

2-مقدمه ………………………………….. 20

الف) تعاون………………………………… 21

2-1-تعاون…………………………………. 21

2-2-تاریخچه تعاونی…………………………. 22

2-3-تعاونی­های سنتی در ایران ………………… 22

2-4-تاریخچه تعاونی در ایران ………………… 23

2-5-سازمان مركزی تعاون روستایی (تشكیل شركت های تعاونی روستایی)………………………………………….. 27

2-6-وظایف تعاونی ها ……………………….. 34

2-6-1-وظایف فنی……………………………. 34

2-6-2-وظایف اقتصادی………………………… 34

2-6-3-وظایف اجتماعی………………………… 34

2-7-مزیت تعاونی …………………………… 36

 

 

 

عنوان……………………………………. صفحه

2-8-نقش تعاون در توسعه فرهنگی……………….. 38

2-9-ابعاد فرهنگی تعاونی­ها ………………….. 38

2-10-نقش تعاون در توسعه اقتصادی جوامع ……….. 39

2-11-آشنایی با نظام های بهره برداری کشاورزی و تأکید بر شرکت­های تعاونی تولید روستایی………………………………. 43

2-12-نظام بهره برداری شرکت های تعاونی تولید روستایی 44

2-13-تاریخچه شرکت های تعاونی های تولید روستایی… 44

2-14-اهداف شرکت­های تعاونی تولید …………….. 45

2-15-رسالت شرکت­های تعاونی تولید……………… 45

2-16-سازمان کار شرکت­های تعاونی تولید روستایی….. 46

2-17- نقش تعاونیها در مشارکت………………… 47

2-18-ضرورت توسعه تعاونی های تولید در توسعه بخش کشاورزی     47

2-19-اثرات تشکیل شرکت­های تعاونی تولید روستایی…. 48

2-20-تعاونی­ها به عنوان پیشگامان خصوصی سازی……. 49

2-21-مفهوم و اصول تعاون………………………. 50

ب) ترویج تعاون ……………………………. 52

2-22-ترویج تعاون…………………………… 52

2-23- اهداف خاص یا جزئی…………………….. 58

2-24- روش آموزش (شیوه آموزش تعاون)…………… 61

2-25- راهكارها و رویكردهای ویژه در توسعه و تقویت ترویج تعاون ………………………………………….. 62

2-26-توسعه پایدار و ترویج تعاون……………… 66

ج) الگوهای پذیرش و توسعه روش های تعاون ………. 71

2-27- مدل پذیرش و توسعه فناوری………………. 71

2-28-مدل رفتار منطقی………………………… 82

2-29-مدل رفتار برنامه ریزی شده………………… 83

2-30-مدل رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده……….. 87

2-31-مدل تركیب شده………………………….. 89

 

 

 

عنوان……………………………………. صفحه

2-32-مدل انتشار نوآوری………………………. 89

2-33-تئوری کنش موجه…………………………. 92

2-34-مفهوم نوآوری…………………………… 94

2-35-ویژگی های نوآوری……………………….. 96

2-36-عوامل مؤثر در پذیرش نوآوری ها……………… 98

2-37-ویژگی های فردی مؤثر در پذیرش نوآوری ها………. 99

2-38-ویژگی­های اجتماعی – فرهنگی……………….. 101

د) اهمیت و وضعیت پسته کاری ……………….. 103

2-39-اهمیت پسته و پسته کاری ……………….. 103

2-40-سطح زیر کشت پسته ……………………… 105

2-41-تولید پسته در ایران و جهان ……………. 106

2-42-عملکرد پسته ………………………….. 108

2-43-پیشینه تحقیق………………………….. 109

2-44-چارچوب نظری و مدل پیشنهادی تحقیق ………. 123

فصل سوم: روش تحقیق

3-مقدمه…………………………………… 128

3-1-روش و نوع تحقیق………………………… 128

3-2- متغیرهای تحقیق………………………… 128

3-3-فرضیه های تحقیق………………………… 129

3-4-جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق ………….. 130

3-5-ابزار تحقیق …………………………… 130

3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………….. 131

3-7-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………… 131

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-مقدمه…………………………………… 134

4-1-سن……………………………………. 134

4-2-سطح تحصیلات…………………………….. 135

4-3-رشته تحصیلی …………………………… 135

4-4-میزان زمین زراعی آبی……………………. 137

4-5-سابقه کار کشاورزی………………………. 137

4-6-سابقه عضویت در تعاونی…………………… 138

4-7-میزان زمین زراعی تحت پوشش تعاونی………… 139

4-8-تعداد قطعات زمین……………………….. 139

4-9-درآمد سالیانه از محل کار کشاورزی………… 140

4-10-عضویت در تشکل ها و شرکت ها…………….. 141

4-11-نظام بهره برداری ……………………… 142

4-12-دفعات شرکت در دوره های آموزشی………….. 142

4-13-مالکیت ادوات و ماشین های کشاورزی……….. 143

4-14-اولویت بندی متغیرهای آموزشی – ترویجی …… 144

4-15-اولویت بندی میزان فعالیت ……………… 146

4-16-منابع اطلاعاتی در پسته کاری…………….. 147

4-17-اولویت بندی متغیرهای منابع اطلاعاتی …….. 149

4-18-اولویت بندی راهکارهای توسعه پسته کاری …. 149

4-19-میزان علاقه مندی به توسعه پسته …………. 151

4-20-میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج در توسعه کشت پسته  151

4-21-رگرسیون چندمتغیره …………………….. 155

4-22- رگرسیون چندگانه …………………….. 155

 

 

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادات

5-1-خلاصه …………………………………. 159

5-2-نتایج ………………………………… 160

5-3-پیشنهادات……………………………… 165

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………. صفحه

جدول 2-1. سرمایه گذاری در بخش تعاونی طی سال­های برنامه چهارم 41

جدول 2-2. مدل پذیرش فناوری………………….. 73

جدول 2-3. عوامل مؤثر بر پذیرش آی سی تی………….. 81

جدول 2-4 . برساخته‌های اصلی TPB………………. 86

جدول 2-5. جدول تئوری اشاعه نوآوریها IDT………. 91

جدول2-6 . سطح زیر کشت پسته در جهان ایران و نه کشور عمده تولیدکننده …………………………………………. 106

در سال های 2009-2000

جدول 2-7. میزان تولید پسته در جهان و ده کشور عمده تولیدکننده آن…………………………………………. 107

طی سالهای 2009-2000

جدول 2-8. بررسی میزان تولید پسته در ایران و جهان طی سالهای 2009 – 2000……………………………………. 108

جدول 2-9. عملکرد پسته در جهان و کشورهای عمده تولیدکننده در سال 2009-2000…………………………………. 109

جدول (4-1) . توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 134

جدول (4-2). توزیع فراوانی سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه 135

جدول (4-3). توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه     136

جدول (4-4). توزیع فراوانی میزان زمین آبی افراد مورد مطالعه …………………………………………. 137

جدول (4-5). توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه…………………………………………. 138

جدول (4-6). توزیع فراوانی سابقه عضویت در تعاونی افراد مورد مطالعه……………………………………. 138

جدول (4-7). توزیع فراوانی میزان زمین زراعی افراد مورد مطالعه…………………………………………. 139

جدول (4-8). توزیع فراوانی تعداد قطعات زمین افراد مورد مطالعه …………………………………………. 140

جدول (4-9). توزیع فراوانی درآمد سالیانه از محل کار کشاورزی افراد مورد مطالعه ………………………………. 140

جدول (4-10). توزیع فراوانی عضویت در تشکل ها و شرکت ها افراد مورد مطالعه……………………………….. 141

جدول (4-11). توزیع فراوانی نوع نظام بهره برداری افراد مورد مطالعه……………………………………. 142

جدول (4-12). توزیع فراوانی دفعات شرکت در دوره های آموزشی افراد مورد مطالعه ………………………………. 143

جدول (4-13). توزیع فراوانی مالکیت ادوات و ماشین های کشاورزی افراد مورد مطالعه …………………………. 144

جدول (4-14). رتبه بندی متغیرهای آموزشی – ترویجی با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V)………………………………. 145

جدول (4-15). رتبه بندی فعالیت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V)……………………………………… 146

جدول (4-16). منابع اطلاعاتی در خصوص پسته کاری در افراد مورد مطالعه…………………………………………. 148

جدول (4-17). رتبه بندی متغیرهای منابع اطلاعاتی با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V)………………………………. 149

جدول (4-18). رتبه بندی متغیرهای نگرشی با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V)…………………………………… 150

جدول (4-19). توزیع فراوانی میزان علاقه مندی به توسعه پسته    151

جدول (4-20). توزیع فراوانی میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج در توسعه کشت پسته………………………….. 152

جدول (4-21) . همبستگی متغیرها با بهره گرفتن از ضرایب همبستگی  153

جدول (4-22) . آزمون فریدمن برای بررسی وجود تفاوت بین گویه نگرش کشاورزان………………………………….. 154

جدول (4-23) . خلاصه مدل رگرسیونی ……………. 157

جدول (4-24) رگرسیون گام به گام به منظور تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته …………………………… 157

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *