2-1 کلیات   6

2-1-1 منشأ و تاریخچه باقلا   6

2-1-2 وضع تولید در جهان و ایران   6

2-1-3 گیاه­شناسی باقلا   7

2-1-4 سازگاری باقلا به شرایط محیطی   7

2-2 علف­های­هرز   8

2-2-1 تعریف علف­هرز   8

2-2-2 تعریف رقابت و اندازه ­گیری میزان رقابت بین گیاه زراعی و علف­های­هرز   9

2-2-3 رقابت درون­گونه­ای و برون­گونه­ای علف­های­هرز   10

2-2-4 رقابت برای منابع رشد   10

2-2-4-1 رقابت برای مواد غذایی   10

2-2-4-2 رقابت برای آب   11

2-2-4-3 رقابت برای نور   11

2-2-4-4 رقابت برای فضا   12

2-2-4-5 اهمیت حذف علف­های­هرز   12

2-3زمان وجین   12

2-3-1 ارتفاع بوته   12

2-3-2 تعداد شاخه­فرعی   13

2-3-3 تأثیر زمان وجین بر تعداد غلاف در بوته   13

2-3-4 تأثیر زمان وجین بر تعداد دانه در غلاف   14

2-3-5 تأثیر زمان وجین بر وزن صد دانه   15

2-3-6 تأثیر زمان وجین بر شاخص برداشت گیاه زراعی   15

2-3-7 تأثیر زمان وجین بر ماده­خشک گیاه   16

2-3-8 تأثیر زمان وجین بر عملکرد گیاه زراعی   17

2-3-9 تأثیر زمان حذف تداخل علف­های­هرز بر تراکم و وزن خشک علف­های­هرز   18

2-4 رقم   20

2-4-1 تأثیر رقم در رقابت گیاه زراعی با علف­های­هرز   20

2-4-2 شاخص ­های رقابت   22

فصل سوم: مواد و روش­ها   23

3-1 مواد آزمایشی   24

3-1-1 مختصات جغرافیایی محل آزمایش   24

3-1-2 خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش   24

3-1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه   26

3-1-4 مشخصات اجرای آزمایش   27

3-2 مراحل اجرای آزمایش   28

3-2-1 عملیات زراعی   28

3-2-2 عملیات داشت   28

3-2-3 برداشت   29

3-3 صفات اندازه ­گیری شده در گیاه زراعی   29

3-3-1 ارتفاع بوته   29

3-3-2 تعداد برگ   29

3-3-3 شاخص سطح برگ   30

3-3-4 تعداد دانه در مترمربع   30

3-3-5 تعداد شاخه­های­فرعی در بوته   30

3-3-6 تعداد غلاف در بوته   30

3-3-7 تعداد دانه در غلاف   31

3-3-8 وزن صد دانه   31

3-3-9 عملکرد بیولوژیک   31

3-3-10 عملکرد اقتصادی   31

3-3-11 شاخص برداشت   31

3-3-12 شاخص مقایسه قدرت ارقام نسبت به علف­های­هرز   32

3-4 صفات اندازه ­گیری شده در علف­های­هرز   33

3-4-1 شمارش تعداد علف­های­هرز از هر گونه   33

3-4-2 ماده­خشک علف­های­هرز   33

3-5 روش­های تجزیه و تحلیل آماری   33

فصل چهارم: نتایج و بحث   34

مقدمه   35

4-1 ویژگی­های مورد ارزیابی علف­های­هرز   35

4-1-1 ترکیب گونه­ای و تعداد علف­های­هرز   35

4-1-2 ماده­خشک علف­های­هرز   43

4-2 خصوصیات مورفولوژیک   47

4-2-1 ارتفاع باقلا   47

4-2-2 تعداد شاخه­های­فرعی   51

4-2-3 تعداد برگ بوته باقلا   53

4-2-4 شاخص سطح برگ   55

4-3 اجزاء عملکرد   63

4-3-1 تعداد غلاف در بوته   63

4-3-2 تعداد دانه در غلاف   66

4-3-3 تعداد دانه در مترمربع   68

4-3-4 وزن صد دانه   70

4-3-5 عملکرد دانه   72

4-3-6 عملکرد بیولوژیک   76

4-3-7 شاخص برداشت   78

4-3-8 شاخص رقابت ارقام باقلا   80

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها   83

5-1 نتیجه ­گیری   84

5-2 پیشنهادها   85

فهرست منابع   86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1 مشخصات هواشناسی منطقه ملاثانی در سال زراعی 93-1392 (ایستگاه هواشناسی دانشگاه رامین)   25

جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در زمان شروع آزمایش (93-1392)   26

جدول 4-1 تجزیه واریانس خصوصیات علف­های­هرز   42

جدول 4-2 مقایسه میانگین اثر اصلی تعداد علف­های­هرز (بوته در مترمربع) در مرحله حذف علف­های­هرز و رقم   43

جدول 4-3 مقایسه میانگین اثر اصلی ماده­خشک علف­های­هرز (گرم در مترمربع) در مرحله حذف علف­های­هرز و رقم   47

جدول 4-4 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک   49

جدول 4-5 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر ارتفاع بوته   50

جدول 4-6 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر ارتفاع بوته (سانتی­متر)   50

جدول 4-7 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد شاخه­فرعی   52

جدول 4-8 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد شاخه­فرعی   52

جدول 4-9 مقایسه اثر اصلی مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد برگ بوته   54

جدول 4-10 تجزیه واریانس شاخص سطح برگ   59

جدول 4-11 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله گل­دهی   61

جدول 4-12 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مرحله گل­دهی   61

جدول 4-13 مقایسه میانگین اثر اصلی مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص سطح برگ در مراحل مختلف   63

جدول 4-14 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته   64

جدول 4-15 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته   64

جدول 4-16 تجزیه واریانس اجزاء عملکرد   65

جدول 4-17 مقایسه میانگین اثرات اصلی اجزاء عملکرد   68

جدول 4-18 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد دانه در مترمربع   69

جدول 4-19 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر تعداد دانه در مترمربع   69

جدول 4-20 تجزیه واریانس عملکرد   74

جدول 4-21 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد دانه   75

جدول 4-22 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)   75

جدول 4-23 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک   77

جدول 4-24 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)   77

جدول 4-25 برش­دهی اثر متقابل مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص برداشت   79

جدول 4-26 مقایسه میانگین اثر مرحله حذف علف­هرز و رقم بر شاخص برداشت (درصد)   79

جدول 4-27 تجزیه واریانس شاخص رقابت ارقام   81

جدول 4-28 مقایسه میانگین اثرات اصلی شاخص رقابت   81

جدول 4-29 ضرایب همبستگی ساده بین صفات   82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *