• بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف­های هرز . دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 16-14 شهریور- 1391.
 • تاثیر کاربرد اسید هیومیک و تقسیط نیتروژن بر جمعیت و تولید ماده خشک علف های هرز ذرت. چهارمین همایش علوم علف­های هرز ایران- 1390.
 •  

   

   

   

   

   

   

  فهرست مطالب                                                                               صفحه

  فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                                           

  1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ..1

  1-2- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..4

  1-2-1- اهمیت غلات در تغذیه انسان …………………………………………………………………………………………5

  1-2-2- اهمیت اقتصادی ذرت …………………………………………………………………………………………………….5

  1-2-3- ویژگی­های گیاهشناسی ………………………………………………………………………………………………..5

  1-2-4- ارزش غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………..6

  1-2-5- مراحل رشد ذرت ……………………………………………………………………………………………………………7

  1-2-6- اکولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………..8

  1-2-6-1- حرارت ………………………………………………………………………………………………………………………..8

  1-2-6-2- نور ………………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-2-7-کاشت ذرت ………………………………………………………………………………………………………………………9

  1-2-8- آبیاری ذرت …………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-2-9- نیاز غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………….10

  1-2-9-1- کود­های حیوانی و سبز …………………………………………………………………………………………….10

  1-2-9-2- کود فسفر ………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-2-9-3-کود پتاس……………………………………………………………………………………………………………………11

  1-2-9-4- نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………………….11

  1-2-10- اسید هیومیک …………………………………………………………………………………………………………….12

  1-2-10-1- تفاوت اسید هیومیک با اسید فولیک …………………………………………………………………….13

  1-2-10-2- اهمیت اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………13

  1-2-10-3- خواص اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………14

  1-2-11- علف های هرز …………………………………………………………………………………………………………….15

  1-2-11-1- اثر علف­های هرز بر نظام­­های زراعی و غیر زراعی …………………………………………………17

  فصل دوم: بررسی منابع

  2-1-1- تاثیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ………………………………………………….20

  2-1-2- ضرورت کاربرد به موقع نیتروژن ………………………………………………………………………………….20

  2-1-3- تقسیط نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………….21

  2-2-1- بررسی اثر اسید هیومیک خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان…………………………………………..23

  2-2-2- تأثیر اسید هیومیک بر عکس العمل­های رشدی و صفات زراعی گیاهان ……………………24

  2-3-1- خسارت علف­های هرز ذرت ………………………………………………………………………………………….25

  2-3-2- نقش ازت در رقابت گیاهان زراعی با علف­های هرز………………………………………………………26

  2-3-3- نقش زمان کاربرد ازت در رقابت گیاهان زراعی با علف­های هرز …………………………………28

  2-3-4- نقش اسید هیومیک در رقابت علف­های هرز ……………………………………………………………….29

  2-3-5- اثر متقابل اسید هیومیک و نیتروژن در رقابت ذرت با علف­های هرز ………………………….30

  فصل سوم: مواد و روش

  3-1- زمان و مکان مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………………….34

  3-2- موقعیت شهر بسطام از نظر جغرافیایی ……………………………………………………………………………..34

  3-3- خصوصیات خاک مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………34

  3-4- نوع و قالب طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………………….35

  3-5- مشخصات مواد آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………36

  3-6- عملیات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………..37

  3-6-1- نقشه کشت ……………………………………………………………………………………………………………………37                                                                                                                 3-6-2- عملیات آماده سازی زمین و کاشت ……………………………………………………………………………..38

  3-6-3- عملیات داشت ……………………………………………………………………………………………………………….38

  3-6-4- نمونه برداری و اندازگیری­ها …………………………………………………………………………………………39

  3-6-4-1- نمونه برداری ذرت ……………………………………………………………………………………………………39

  3-6-4-2- نمونه برداری علف های هرز …………………………………………………………………………………….40                                                                               3-6-5- برداشت نهایی ……………………………………………………………………………………………………………….40

  3-6-7- تجزیه آماری داده ­ها ………………………………………………………………………………………………………40

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- نتایج حاصل از تجزیه واریانس ذرت …………………………………………………………………………………42

  4-1-1- شاخص سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………….42

  4-1-2- ارتفاع گیاه …………………………………………………………………………………………………………………….48

  4-1-3- قطر ساقه ……………………………………………………………………………………………………………………….49

  4-1-4- طول بلال ………………………………………………………………………………………………………………………49

  4-1-5- تعداد دانه در ردیف بلال ……………………………………………………………………………………………..51

  4-1-6- وزن بلال ……………………………………………………………………………………………………………………….52

  4-1-7- تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………54

  4-1-8- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………………..57

  4-1-9- قطر چوب بلال ……………………………………………………………………………………………………………..60

  4-1-10- وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………………………………………………….62

  4-1-11- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………………64

  4-1-12- عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………..66

  4-1-13- عملکرد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………….69

  4-1-14- شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………………….72

  4-2- نتایج حاصل از تجزیه واریانس علف­های هرز ذرت …………………………………………………………..74

  4-2-1- تعداد کل علف های هرز ……………………………………………………………………………………………….74

  4-2-2- وزن خشک کل علف­های هرز ………………………………………………………………………………………77

  4-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………81

  4-4- توصیه ها و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..83

  4-5- منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………….86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول2-1- مراحل رشد ذرت ………………………………………………………………………………………………………7

  جدول3-1- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه ………………………………………………………..34

  جدول 3-2- محتویات محلول اسیدهیومیک(سیسارون) …………………………………………………………..35

  جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… 59

  جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… 73

  جدول4-3- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر تعداد کل علف های هرز در شش

  مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………………. 84

  جدول4-4- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر وزن خشک کل علف های هرز

  در شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………….. 84

  جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر تعداد کل علف های هرز در شش

  مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد ……………………………………………………………………………………85

  جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر وزن خشک کل علف های هرز در

  شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………..85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست اشکال

  شکل 3-1- نقشه کاشت ……………………………………………………………………………………………………………..37

  شکل 4-1- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تقسیط کود نیتروژن …………………………………….43

  شکل 4-2- اثر تقسیط نیتروژن بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد ……………………………44

  شکل 4-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کاربرد اسید هیومیک …………………………………..45

  شکل 4-4- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کنترل علف هرز …………………………………………..46

  شکل 4-5- اثر کنترل علف هرز بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد …………………………. 47

  شکل4-6- تاثیر کنترل علف هرز بر قطر ساقه …………………………………………………………………………..49

  شکل4-7- تاثیر کنترل علف هرز بر طول بلال ………………………………………………………………………..50

  شکل4-8- اثر کنترل علف هرز بر تعداد دانه در ردیف ……………………………………………………………..52

  شکل4-9- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن بلال ………………………………………………………………………………53

  شکل4-10- اثر کنترل علف هرز بر وزن بلال ……………………………………………………………………………54

  شکل4-11- اثر تقسیط نیتروژن بر تعداد ردیف دانه در بلال ……………………………………………………55

  شکل4-12- اثر اسید هیومیک بر تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………56

  شکل4-13- اثر کنترل علف هرز بر تعداد ردیف دانه در بلال ……………………………………………………57

  شکل4-14- اثر کنترل علف­ هرز بر تعداد دانه در بلال ……………………………………………………………..58

  شکل4-15- اثر تقسیط نیتروژن بر قطر چوب بلال …………………………………………………………………..61

  شکل 4-16- اثر کنترل علف هرز بر قطر چوب بلال …………………………………………………………………61

  شکل4-17- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………….62

  شکل4-18- اثر کنترل علف­هرز بر وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………….63

  خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *