1-2-1 کرم خاکی………………………………. 6

1-2-2 تاثیر کرم خاکی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک 8

1-2-2-1چرخه عناصر غذایی و حاصلخیزی خاک…………. 8

1-2-2-2ساختمان خاک…………………………… 8

 

1-2-2-3بافت خاک……………………………… 9

1-2-2-4تهویه و زهکشی…………………………. 9

1-2-2-5ورود آب به خاک………………………… 10

 

1-2-2-6 ماده آلی…………………………….. 10

1-2-2-7ازت…………………………………. 10

1-2-2-8 کلسیم……………………………….. 11

1-3 عوامل موثر بر فعالیت کرم‌های خاکی…………… 11

1-3-1نمناکی خاک……………………………… 11

1-3-2 دمای خاک………………………………. 12

1-3-3 تهویه خاک……………………………… 12

1-3-4 اسیدیته خاک……………………………. 13

1-3-5کلسیم خاک………………………………. 13

1-3-6 کارهای کشاورزی و خاکورزی………………… 13

1-3-7 مواد آلی مرده، لاشبرگ‌ها و مانده‌های گیاهی……. 14

1-3-8 کودهای دامی……………………………. 14

1-3-9 ریزجانداران……………………………. 14

1-3-10خاک…………………………………… 14

1-3-11 تاثیر پوشش گیاهی………………………. 14

1-4 جنگل………………………………………………………………………………………………………………………15

1-4-1 جنگل طبیعی………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-1-1- جنگل مصنوعی……………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم:بررسی منابع

2-1- تحقیقات انجام شده در داخل ایران…………… 19

2-2- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………… 22

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1 زمان و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………………28

3-1-1 زمان تحقیق…………………………….. 28

3-1-2 مکان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..28

3-1-2-1 اطلاعات عمومی منطقه……………………. 28

3-1-2-2اطلاعات آب و هوایی……………………… 29

3-1-1-3اطلاعات زمین شناسی……………………… 29

3-1-2-4 اطلاعات خاک منطقه……………………… 30

3-1-2-5 رستنی‌های طبیعی………………………………………………………………………………………………31

3-2 روش جمع آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………….31

3-3 وسایل مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………32

3-4 مطالعات آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………..32

3-4-1 اندازه گیری زی‌وزن کرم خاکی……………………………………………………………………………………..32

3-4-2اندازه‌گیری‌محتوای‌رطوبتی……………………………………………………………………………………………..32

3-4-3 اندازه گیری درجه حرارت خاک……………………………………………………………………………………33

3-4-4 اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری………………………………………………………………………………..33

3-4-5 اندازه گیری pH یا اسیدیته خاک…………………………………………………………………………………..33

3-4-6اندازه گیری ماده آلی………………………………………………………………………………………………….33

3-4-7 اندازه گیری فسفر خاک……………………………………………………………………………………………….33

3-4-8 اندازه گیری نیتروژن خاک……………………………………………………………………………………………33

3-4-9 اندازه گیری پتاسیم……………………………………………………………………………………………………..33

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………..34

 

فصل چهارم: نتایج

4-1مشخصات توده‌های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………..36

4-2زی‌توده و تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه ………………………………………………………….37

4-2-1زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه ……………………………………………………………….38

4-2-2 زی‌توده کرم خاکی در توده‌های طبیعی و مصنوعی…………………………………………………………40

4-2-3 زی‌توده کرم خاکی در توده‌های سوزنی برگ و پهن برگ…………………………………………………41

4-2-4 زی‌توده کرم خاکی در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….42

4-2-5 زی‌توده کرم خاکی در توده‌های طبیعی در دو لایه سطحی و عمقی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………43

4-2-6 زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مصنوعی در دو لایه سطحی و عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..44

4-2-7 زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در ماه…………………………………………………………45

4-2-8 زی‌توده کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در فصل……………………………………………………..47

4-2-9 تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه……………………………………………………………………..49

4-2-9-1 تعداد کرم خاکی در توده‌های طبیعی و مصنوعی………………………………………………………..51

4-2-9-2 تعداد کرم خاکی در توده‌های سوزنی برگ و پهن برگ………………………………………………..52

4-2-9-3 تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی و عمقی خاک……………………….53

4-2-9-4 تعداد کرم خاکی در توده‌های طبیعی در لایه سطحی و عمقی خاک……………………………….54

4-2-9-5 تعداد کرم خاکی در توده‌های مصنوعی در لایه سطحی و عمقی خاک……………………………55

4-2-9-6 تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در ماه…………………………………………………………56

4-2-9-7 تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه در فصل………………………………………………………59

4-3 خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در توده‌های مورد مطالعه……………………………………………….66

 

فصل پنجم: بحث

5-1 تعداد و زی‌توده کرم خاکی…………………………………………………………………………………………..73

5-2 تاثیر فصل برتعداد و زی‌توده کرم خاکی…………………………………………………………………………..74

5-3 پراکنش عمودی تعداد و زی‌توده کرم خاکی……………………………………………………………………..76

5-4 همبستگی بین تعداد و زی‌توده کرم خاکی و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک……………………77

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل ششم: منابع

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….89.

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

جدول4-1 مشخصات ساختاری توده‌های مورد مطالعه……… 36

جدول 4-2 آماره‌های توصیفی زی‌توده و تعداد کرم خاکی در توده‌های مورد مطالعه     37

جدول 4-3آنالیز واریانس میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی خاک……………………….. 38

جدول4-4میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی خاک………………………………………… 39

جدول 4-5 آنالیز واریانس میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه عمقی خاک……………………….. 39

جدول 4-6 میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه عمقی خاک39

جدول 4-7آزمون غیر جفتی جهت مقایسه زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های طبیعی و مصنوعی ……………………………………………………………………………………………………………………     …………40

 

جدول 4-8 آزمون غیر جفتی جهت مقایسه زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های پهن برگ و سوزنی برگ………………………….. 41

جدول 4-9آزمون T غیرجفتی جهت مقایسه زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی و عمقی خاک……………. ..42

جدول 4-10آزمون T غیرجفتی جهت مقایسه زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در لایه سطحی و عمقی خاکدر توده‌های طبیعی……………………………………………………………………………………………..43

جدول 4-11آزمون T غیرجفتی جهت مقایسه زی‌توده کرم خاکی (گرم در مترمربع) در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های مصنوعی……………… 44

جدول 4-12 آنالیز واریانس میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه سطحی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………45

جدول 4-13 میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه سطحی خاک…………………………………………… 46

جدول4- 14 آنالیز واریانس میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه عمقی خاک………………………………… 46

جدول 4-15 میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه عمقی خاک……..47

جدول4-16آنالیز واریانس میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) درفصل‌های سال در لایه سطحی خاک………………………………… 48

جدول4-17 میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه سطحی خاک….48

جدول 4-18 آنالیز واریانس میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) درفصل‌های سال در لایه عمقی خاک………………………………. ….49

جدول4-19 میانگین زی‌توده کرم خاکی(گرم در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه عمقی خاک………………………………………… ……49

جدول4-20 آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی خاک……………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول4-21 میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………50

جدول4-22 آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………51

جدول4-23 میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه عمقی خاک….51

جدول4-24 آزمون غیر جفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های طبیعی و مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول4-25 آزمون غیر جفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های سوزنی برگ و پهن برگ…………………………………………………………………………………………………………………………….53

جدول 4-26 آزمونT غیرجفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در توده‌های مورد مطالعه در لایه سطحی و عمقی خاک………………………………………………………………………………..54جدول 4-27 آزمون T غیرجفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های طبیعی……………………………………………………………………………………………………..55

جدول 4-28 آزمون غیر جفتی جهت مقایسه تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در لایه سطحی و عمقی خاک در توده‌های مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………………...……..56

جدول 4-29 آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه سطحی خاک

………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

جدول 4-30میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه سطحی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………57

جدول 4-31آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

جدول 4-32 میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در ماه‌های سال در لایه عمقی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………58

جدول 4-33 آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه سطحی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-34 میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه سطحی خاک………..60

جدول 4-35 آنالیز واریانس میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه عمقی خاک

……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

جدول 4-36 میانگین تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در فصل‌های سال در لایه عمقی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 4-37زی‌توده کرم خاکی( گرم در متر مربع) در لایه سطحی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………..62

جدول 4-38 زی‌توده کرم خاکی( گرم در متر مربع) در لایه عمقی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………….63

جدول 4-39 تعداد کرم خاکی(در مترمربع) در لایه سطحی خاک………………………………………………………………………………………………………………………………….64

  جدول 4-40 تعداد کرم خاکی(در متر مربع) در لایه عمقی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………65

جدول 4-41 مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده زربین…………………….   66

جدول 4-42 مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده بلوط………………………….. 67

جدول 4-43 مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده انجیلی – ممرز تولیدی…….68

جدول 4-44 مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده انجیلی – ممرز کم بازده . 69

جدول 4-45 مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده توسکا………………………… 69

جدول 4-46 مشخصات شیمیایی و فیزیکی اندازه گیری شده خاک در توده بلوط  آزاد………………… 70

جدول 4-47 همبستگی بین زی‌توده کرم خاکی و ویژگی‌های خاک در توده‌های موردمطالعه……………. 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *