2-1-3) شکل شناسی                                                                                                                               4

2-1-4)زیست شناسی                                                                                                                              6

2-1-5)نحوه خسارت                                                                                                                               8

2-1-6)مقایسه مگس مینوز و پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                                     12

2-1-7 )کنترل                                                                                                                                     13

2-1-7-1)روش های فیزیکی                                                                                                                   13

2-1-7-2) روش های زراعی                                                                                                                  13

2-1-7-3)کنترل بیولوژیک                                                                                                                       13

2-1-7-4) تله های فرمونی                                                                                                                    14

2-1-7-5) کنترل شیمیایی                                                                                                                       15

2-2- قارچهای پاتوژن حشرات                                                                                                                16

2-2-1)تاریخچه استفاده از قارچ ها برای کنترل حشرات زیان آور                                                                       16

2-2-2)قارچ های بیمارگر حشرات                                                                                                              17

2-2-2-1) قارچ Beauveria bassiana                                                                                                   18

الف)قدمت و اهمیت                                                                                                                              18

ب)برخی از جدایه های گونه B.bassiana در ایران                                                                                       20

ج) شکل شناسی و زیست شناسی                                                                                                               20

د)هاگ زایی قارچ                                                                                                                                  21

ه)طیف میزبانی                                                                                                                                     22

2-2-2-2) قارچ Metarhizium anisopliae                                                                                            22

الف) قدمت واهمیت                                                                                                                               22

ب) شکل شناسی                                                                                                                                  23

2-2-3) نیاز های زندگی قارچ های بیماری زای حشرات                                                                                   24

2-2-3-1) نیازهای غذایی                                                                                                                      24

2-2-3-2) نیازهای محیطی                                                                                                                       25

2-2-3-3) سایر عوامل محیطی موثر بر قارچ                                                                                                 27

2-2-4) مراحل ایجاد بیماری                                                                                                                    27

2-2-5) مسیرهای ایجاد آلودگی                                                                                                                 27

2-2-6)استقرار اسپور در سطح بدن حشره                                                                                                    28

2-2-7) انباشته شدن قارچ در حفره عمومی بدن                                                                                             28

2-2-8) علائم بیماری و تاثیر عوامل محیطی                                                                                                29

2-3)استفاده از باکتری به منظور کنترل میکروبی آفت                                                                                       29

2-3-1)باکتری Bacillus thuringensis                                                                                                    30

2-3-1-1) تاریخچه Bacillus thuringensis                                                                                             31

2-3-1-2)Bacillus thuringensis چگونه کار می کند؟                                                                               32

2-3-1-3)Bacillus thuringensis پناهگاهی برای محصولات                                                                         33

2-3-1-4)کریستال های Bacillus thuringensis                                                                                       33

2-3-1-5) گیاهان تراریخته  Bacillus thuringensis                                                                                 33

2-3-1-6) ریسک های بالقوه ناشی از کاربرد Bacillus thuringensis                                                               34

2-3-1-7) مشخصات باکتری و توکسین آن                                                                                                  34

2-3-1-8)طرز تهیه B. thuringensis                                                                                                     34

2-3-1-9) موارد مصرفی باکتری در کنترل میکروبی                                                                                        35

2-3-1-10)مزایا و معایب استفاده از B. thuringensis                                                                                   35

 

فصل سوم : فرایند پژوهش

3-1) حشره میزبان(جمع آوری و پرورش آزمایشگاهی)                                                                                    37

3-2)قارچ های بیمارگر                                                                                                                           39

3-2-1) جمع آوری و شناسایی قارچ                                                                                                          39

3-2-2) کشت و نگهداری جدایه ها                                                                                                           39

3-2-3)تهیه سوسپانسیون هاگ                                                                                                                   40

3-2-4) آزمایش زنده مانی                                                                                                                      42

3-3) روش زیست سنجی                                                                                                                       42

3-4)روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                            43

3-5) آزمایشات اولیه تعیین غلظت های محدوده LD50                                                                                   44

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1-4)ارزیابی اثر قارچ M.anisopilae بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                45

2-4)ارزیابی اثر قارچ M.anisopilae بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                48

3-4)ارزیابی اثر قارچ B.bassiana بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                  51

4-4)ارزیابی اثر قارچ B.bassiana بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                    53

5-4)ارزیابی اثر باکتری B.t بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                          56

6-4)ارزیابی اثر باکتریB .t بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                            59

فصل پنجم : بحث ونتایج

نتیجه گیری کلی                                                                                                                                  62

پیشنهادات                                                                                                                                          66

پیوست­ها

داده های تحقیق                                                                                                                                     67

منابع

فارسی                                                                                                                                                73

لاتین                                                                                                                                                 74

چکیده انگلیسی                                                                                                                                    85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 1-3) تیمارهای قارچی و باکتریایی بکار رفته در آزمایشات اولیه                                                                 44

جدول 1-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی                                                            45

جدول 2-4) مقدار غلظت های قارچ M.a برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                               45

جدول 3-4)پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ M.a                     47

جدول4-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(M.a)                                                     48

جدول 5-4) مقدار غلظت های قارچ M.a برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                              48

جدول 6-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ M.a                   50

جدول 7-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی(B.b)                                                    51

جدول 8-5) مقدار غلظت های قارچ B.b برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                51

جدول 9-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ B.b                     52

جدول 10-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(B.b)                                                    53

جدول 11-4) مقدار غلظت های قارچ B.b برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی 55

جدول 12-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ B.b                  56

جدول 13-4)میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی(Bt)                                                       56

جدول14-4) مقدار غلظت های باکتری B.t برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                              56

جدول15-4 ) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با باکتری Bt                   57

جدول16-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(Bt)                                                     58

جدول 17-4) مقدار غلظت های باکتری Bt برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                             59

جدول18-4 ) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی با باکتری Bt                   60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه

نمودار1-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ M.a                                              46

نمودار 2-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ M.a                                               49

نمودار3-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ B.b                                 51

نمودار 4-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ B.b                                 54

نمودار 5-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر باکتری Bt                              56

نمودار6-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثرباکتری Bt                                 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 2-1) نقشه پراکنش و مهاجرت شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی آز امریکای لاتین به مدیترانه و خاورمیانه                 3

شکل 2- 2)حشره کامل مینوزگوجه فرنگی                                                                                                    4

شکل 2-3) تخم مینوز برگ گوجه فرنگی روی برگ                                                                                          5

شکل 2-4) لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                                                      5

شکل 2-5) شفیره مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                                                     6

شکل 2-6) مراحل رشدی پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                                         6

شکل2-7) نحوه تغذیه آفت در هر مرحله رشدی                                                                                               7

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *