تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… هشت

فهرست اشکال ……………………………………………………………………………………………………………………………….. یازده

فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- شاخص ­های کیفیت یا سلامت خاک ………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1- شاخص ­های قابل مشاهده ……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-2- شاخص ­های فیزیکی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-3- شاخص ­های شیمیایی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-4- شاخص ­های بیولوژیک خاک ……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- تنش­های طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-1- کمبود آب و خشکی خاک ………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2- خشک و مرطوب شدن خاک ……………………………………………………………………………………………………. 11

1-4- تنش­های ناشی از فعالیت­های بشر ………………………………………………………………………………………………….. 18

1-4-1- تبدیل جنگل به اراضی دیم ………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

هشت

 

1-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-2- نمونه­برداری خاک …………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3- خصوصیات کلی خاک­ها ……………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4- آزمایش­های انکوباسیونی …………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-1- آماده ­سازی خاک­ها ………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2- تیمارهای رطوبتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-3- طراحی آزمایش اول ……………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-4- طراحی آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-5- دوره­ انکوباسیون ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-5- اندازه ­گیری­های پس از دوره انکوباسیون …………………………………………………………………………………………. 32

2-5-1- آرجینین آمونیفیکاسیون …………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5-2- معدنی شدن خالص نیتروژن، آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون …………………………………………………………… 32

2-6- آنالیز­های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1-آزمایش اول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-1-خصوصیات عمومی خاک­ها ………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-2-بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………… 35

3-1-3- همبستگی بین صفات اندازه ­گیری شده …………………………………………………………………………………………. 42

3-1-4- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازه ­گیری شده ………………………………………………….. 43

نه

 

3-1-5- نمودار درختی ………………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2-آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-2-1- خصوصیات عمومی خاک­ها …………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2-2- بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………….. 50

3-2-3- همبستگی بین صفات اندازه ­گیری شده ………………………………………………………………………………………… 60

3-2-4- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط به کمک صفات اندازه ­گیری شده …………………………………………… 61

3-2-5- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازه ­گیری شده ………………………………………………….. 65

3-2-6-نمودار درختی …………………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-3- همبستگی ساده بین فرایندهای اندازه گیری شده و خصوصیات خاک …………………………………………………… 71

3-4- رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4-1- رگرسیون چند متغیره بین آرجینین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازه ­گیری شده ……………………………….. 73

3-4-2- رگرسیون چند متغیره بین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازه ­گیری شده …………………………………………….. 74

3-4-3- رگرسیون چند متغیره بین نیتریفیکاسیون و پارامترهای اندازه ­گیری شده ……………………………………………… 74

3-4-4- رگرسیون چند متغیره بین معدنی شدن خالص نیتروژن و پارامترهای اندازه ­گیری شده …………………………… 74

 

فصل چهارم: نتیجه ­گیری کلی و پیشنهادها

4-1- نتیجه ­گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-1-1-آزمایش اول …………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-1-2-آزمایش دوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

ده

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل1-1- محیط خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

شکل1-2- تغییرات کربن و نسبت کربن به نیتروژن با عمق ………………………………………………………………………………… 5

شکل1-3- نمودار اثر خشک شدن بر نیتروژن معدنی شده، نیتروژن توده زنده میکروبی و تنفس میکروبی تجمعی ………. 10

شکل1-4- اثر خشک شدن بر ساختار جمعیت میکروبی خاک …………………………………………………………………………. 10

شکل1-5- چرخه­های بیوژئوشیمیایی کربن و نیتروژن در خاک­ها ……………………………………………………………………… 12

شکل1-6- تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها …………………………………………….. 14

شکل1-7- تاثیر وضعیت­های متفاوت رطوبتی بر شدت تنفس و دی اکسید کربن تجمعی ………………………………………. 15

شکل1-8- تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر کربن معدنی شده تجمعی و شدت معدنی شدن کربن ……………… 16

شکل 1-9- تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر نیتروژن معدنی خاک ………………………………………………………. 17

شکل1-10- تاثیر درختان بر خاک ………………………………………………………………………………………………………………. 19

شکل1-11- نمودار همبستگی کربن توده­ی زنده­ی میکروبی و کربن آلی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی21

شکل1-12- چرخه­ی آب در جنگل و جنگل تخریب شده ………………………………………………………………………………. 23

شکل1-13- چرخه­ی نیتروژن در جنگل و جنگل تخریب شده …………………………………………………………………………. 23

شکل1-14- مقدار نیتروژن و کربن توده­ی زنده­ی میکروبی در خاک­های کشاورزی و جنگل ……………………………….. 24

شکل1-15- مقدار تنفس در خاک­های کشاورزی و جنگل …………………………………………………………………………….. 25

شکل2-1- منطقه­ی مورد مطالعه بر روی نقشه ………………………………………………………………………………………………… 28

شکل2-2- تصاویر منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

یازده

 

 

شکل2-3- نمودار وضعیت آب و هوایی منطقه ………………………………………………………………………………………………. 29

شکل3-1- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون ………………. 40

شکل3-2- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای فرایند آمونیفیکاسیون ……………………………………. 41

شکل3-3- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای فرایند نیتریفیکاسیون …………………………………….. 41

شکل3-4- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای معدنی شدن نیتروژن ………………………………………. 42

شکل 3-5- نمودار آنالیز فاکتورها برای فرایندهای اندازه ­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …. 43

شکل3-6- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایند نیتریفیکاسیون و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………………. 44

شکل3-7- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایند معدنی شدن نیتروژن و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………….. 44

شکل3-8- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایند آمونیفیکاسیون و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………….. 45

شکل3-9- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل3-10- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

شکل3-11- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………………………………………………….. 47

شکل3-12- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده……………………………………………………………………………………………… 47

دوازده

شکل3-13- نمودار درختی تفاوت بین واحد­های آزمایشی با کمک فرایندهای اندازه ­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

شکل3-14- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

شکل3-15- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای فرایند آمونیفیکاسیون ………. 57

شکل3-16- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای نیتریفیکاسیون ………………… 58

شکل3-17- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای فرایند معدنی شدن نیتروژن .. 60

شکل 3-18- نمودار آنالیز فاکتورها برای فرایندهای اندازه ­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل3-19- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………… 61

شکل3-20- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل3-21- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل3-22- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

شکل3-23- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون ………………………………………………………………………………………………………… 64

شکل3-24- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………………………. 64

شکل3-25- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گرفتن از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون ………………………………………………………………………………………………………….. 65

سیزده

شکل3-26- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………… 66

 

شکل3-27- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن­ در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………….. 67

شکل3-28- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………………………………………………………………………… 67

شکل3-29- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل3-30- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن­ در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………… 68

شکل3-31- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن ازفرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن­ در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………… 69

شکل3-32- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گرفتن از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ……………………………………………………………………………….. 69

شکل3-33- نمودار درختی تفاوت بین واحد­های آزمایشی با کمک فرایندهای اندازه ­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ……………………………………………………………………………………………………………………. 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارده

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

جدول1-1- مقدار کربن و نیتروژن در خاک­های جنگلی و کشاورزی مجاور یکدیگر ………………………………………….. 22

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *