مقالات مستخرج:

1- تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه ذرت بر قابلیت دسترسی فسفرخاک در خاک آلوده به سرب. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار. دانشکده شهید مفتح. 20 شهریور 1393. همدان.

2- بررسی همزیستی قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی در گیاه آفتابگردان بر قابلیت دسترسی فسفر در خاک آلوده به سرب. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. 15 الی 19 آذر 1393. دانشگاه تهران.

3- تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی بر فراهمی فسفر خاک و محتوای فسفر گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. 15 الی 19 آذر 1393. دانشگاه تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

1 فصل یک: مقدمه……………………………………………………………………………….. 1

1-1   مقدمه.. 2

2   فصل دو: کلیات و بررسی منابع………………………………………………………………………. 7

2-1     آفتابگردان.. 8

2-2     ذرت.. 8

2-3   خاک و اهمیت آن.. 9

2-4     آلودگی خاک.. 9

2-5     انواع آلاینده­ها.. 10

2-5-1   آلاینده­های آلی.. 10

2-5-2   آلاینده­های غیر آلی.. 10

2-5-2-1   عناصر سنگین و مضرات آن.. 10

2-5-2-2   پراکنش برخی فلزات سنگین در خاک­های ایران   11

2-6   سرب.. 12

1-6-2     سرب در اتمسفر.. 13

2-6-2     سرب در خاک.. 13

2-6-2-1     منشأ طبیعی.. 14

2-6-2-2     منشأ انسانی.. 14

2-6-2-3     گونه­ های سرب در محلول خاک.. 14

2-6-3   سرب در گیاه.. 15

2-6-4     سرب در انسان.. 17

2-6-4-1     سرب در زنجیره غذایی.. 17

2-6-4-2     تاثیر سرب بر سلامتی انسان.. 17

2-7   روش­های پاکسازی و اصلاح خاک­های آلوده.. 18

2-7-1   روش­های بیولوژیکی.. 18

2-7-2   روش­های غیربیولوژیکی.. 18

2-8   قارچ­های میکوریز.. 19

2-8-1  تاریخچه.. 19

2-8-2     تقسیم بندی و وظایف قارچ­های میکوریز.. 19

2-8-3       تاثیر و نقش میکوریز در خاک­های آلوده.. 21

2-9   فسفر.. 22

2-9-1     اهمیت فسفر.. 22

2-9-2     نقش فسفر در اصلاح خاک­های آلوده.. 22

2-10     اسید هیومیک.. 23

2-10-1-1     تاریخچه شناسایی مواد هیومیکی.. 23

2-10-2     شناخت و اهمیت اسیدهیومیک.. 23

2-10-3     ساختار شیمیایی اسید هیومیک.. 24

2-10-4     تشکیل اسید هیومیک در طول تجزیه بافت­های گیاهی و جانوری   24

2-10-5     فرم­های اسید هیومیک موجود در بازار ایران   25

2-10-6     معرفی ویژگی­های اقسام کودهای هیومیکی.. 25

2-11     پودر استخوان.. 26

3   فصل سوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………….   29

3-1   زمان، مشخصات آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه   30

3-2     خصوصیات خاک.. 30

3-3     انتخاب بذر مناسب و تهیه مایه تلقیح.. 31

3-4     عملیات اجرایی.. 31

3-4-1   نوع و قالب طرح آزمایشی.. 31

3-4-2     آماده سازی و نحوه کاشت در گلدان­ها.. 32

3-4-3     عملیات داشت.. 33

3-4-4     برداشت نهایی و نمونه برداری از خاک و ریشه   34

3-5   اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه.. 34

3-6     اندازه گیری EC و pH در سوسپانسیون خاک.. 36

3-7     اندازه گیری فسفر محلول.. 36

3-8     اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن.. 36

3-8-1     ساخت محلول­های شیمیایی لازم.. 37

3-8-2     ساخت محلول استاندارد.. 37

3-9   اندازه گیری میزان فسفر در بافت گیاهی (اندام هوایی و ریشه)   37

3-9-1   تهیه محلول شیمیایی.. 38

3-9-2   تهیه محلول استاندارد.. 38

3-9-3     تهیه نمونه­ها.. 39

3-10     اندازه گیری میزان سرب گیاه.. 39

3-11   اندازه گیری میزان سرب محلول و تبادلی خاک.. 39

3-12   تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها.. 39

4   فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………. 41

4-1   گیاه ذرت.. 42

4-1-1   وزن خشک اندام هوایی.. 42

4-1-2   وزن خشک ریشه.. 43

4-1-3   هدایت الکتریکی خاک.. 45

4-1-4……………………………………………………………………………. pH خاک.. 45

4-1-5   کلونیزاسیون میکوریزی.. 47

4-1-6     فسفر محلول خاک.. 48

4-1-7   فسفر قابل دسترس خاک.. 49

4-1-8   غلظت فسفر اندام هوایی.. 52

4-1-9   میزان جذب فسفر اندام هوایی.. 52

4-1-10   غلظت فسفر ریشه.. 53

4-1-11   میزان جذب فسفر ریشه.. 55

4-1-12   سرب قابل استخراج با کلرید منیزیم ( سرب محلول و تبادلی خاک)   55

4-1-13   غلظت سرب اندام هوایی گیاه.. 57

4-1-14   میزان جذب سرب اندام هوایی.. 59

4-1-15   غلظت سرب ریشه.. 60

4-1-16   میزان جذب سرب ریشه.. 61

2-4   گیاه آفتابگردان.. 63

4-2-1   وزن خشک اندام هوایی.. 63

4-2-2   وزن خشک ریشه.. 64

4-2-3   هدایت الکتریکی خاک.. 66

4-2-4……………………………………………………………………………. pH خاک.. 67

4-2-5   کلونیزاسیون میکوریزی.. 68

4-2-6     فسفر محلول خاک.. 69

4-2-7   فسفر قابل دسترس خاک.. 70

4-2-8   غلظت فسفر اندام هوایی.. 71

4-2-9   میزان جذب فسفر اندام هوایی.. 72

4-2-10   غلظت فسفر ریشه.. 74

4-2-11   میزان جذب فسفر ریشه.. 75

4-2-12   سرب قابل استخراج با کلرید منیزیم ( سرب محلول و تبادلی خاک)   77

4-2-13   غلظت سرب اندام هوایی.. 79

4-2-14   میزان جذب سرب اندام هوایی.. 81

4-2-15   غلظت سرب ریشه.. 82

4-2-16   میزان جذب سرب ریشه.. 84

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………85

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….89

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………95

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏3‑1- نمایی از گلدان­های آزمایش در طول فصل رشد.. 34

شکل ‏3‑2- نمایی از ریشه در زیر میکروسکوپ.. 35

شکل ‏4‑1- تاثیر کاربرد کودهای مختلف فسفره بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت.. 43

شکل ‏4‑2- اثر کاربرد تیمار کود فسفره بر وزن خشک ریشه گیاه ذرت   44

شکل ‏4‑3- تاثیر کودهای فسفره بر EC خاک رایزوسفر گیاه ذرت   45

شکل ‏4‑4- اثر تلقیح میکوریز برpH خاک رایزوسفر گیاه ذرت   46

شکل ‏4‑5- تاثیر کاربرد کودهای فسفره بر pH خاک رایزوسفر گیاه ذرت.. 47

شکل ‏4‑6- اثر تلقیح قارچ میکوریز بردرصد کلونیزاسیون ریشه گیاه ذرت.. 48

شکل ‏4‑7- تاثیر کاربرد کودهای فسفره بر میزان فسفر محلول خاک در گیاه ذرت.. 49

شکل ‏4‑8- تاثیر کودهای فسفره بر فسفر قابل دسترس خاک در گیاه ذرت.. 50

شکل ‏4‑9- اثراث متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر غلظت فسفر اندام هوایی گیاه ذرت..51

شکل ‏4‑10- اثر متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر جذب فسفر اندام هوایی گیاه ذرت.. 53

شکل ‏4‑11- تاثیر تلقیح میکوریز بر میزان فسفر ریشه گیاه ذرت   54

شکل ‏4‑12- اثر متقابل قارچ میکوریز و کودهای فسفره بر غلظت فسفر ریشه گیاه ذرت.. 54

شکل ‏4‑13- اثر متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر میزان جذب فسفر ریشه گیاه ذرت.. 55

شکل ‏4‑14- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کودهای فسفره بر سرب قابل دسترس خاک.. 57

شکل ‏4‑15- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره برغلظت سرب اندام هوایی گیاه ذرت.. 59

شکل ‏4‑16- اثرات متقابل میکوریز و کود فسفره بر جذب سرب اندام هوایی گیاه ذرت.. 60

شکل ‏4‑17- اثرات متقابل قاچ میکوریز و کودهای فسفره بر غلظت سرب ریشه گیاه ذرت.. 61

شکل ‏4‑18- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کودهای فسفره بر جذب سرب ریشه گیاه ذرت.. 62

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *