فصل دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده. 2

1-2 مقدمه. 2

2-2 خشکسالی و انواع آن. 2

1-2-2 تعریف و مفهوم خشکسالی. 2

2-2-2 انواع خشکسالی.. 8

3-2 اثرات و پیامدهای خشکسالی.. 12

1-3-2 اثرات مستقیم و غیر مستقیم. 13

2-3-2 اثرات اقتصادی، اثرات زیست محیطی و اثرات اجتماعی. 14

1-2-3-2 اثرات اقتصادی خشکسالی:. 14

2-2-3-2 اثرات زیست محیطی خشکسالی:. 15

3-2-3-2 اثرات اجتماعی خشکسالی:. 16

3-3-2 اثرات خشکسالی بر حسب منبع آسیب پذیر. 17

1-3-3-2 اثر خشکسالی بر کشاورزی. 17

2-3-3-2 اثر خشکسالی بر منابع آب. 17

3-3-3-2 اثر خشکسالی بر جوامع انسانی. 18

4-2 روند خشکسالی در ایران و جهان. 19

1-4-2 خشکسالی در ایران. 19

2-4-2 خشکسالی در جهان. 21

5-2 مدیریت خشکسالی. 22

1-5-2 مدیریت بحران. 23

2-5-2 مدیریت ریسک. 24

6-2 آسیب پذیری نسبت به خشکسالی. 26

7-2 آسیب پذیری. 28

1-7 -2 تعریف و مفهوم آسیب پذیری. 28

2-7-2 عوامل مؤثر بر آسیب پذیری. 35

3-7-2 انواع آسیب پذیری. 36

1-3-7-2 آسیب پذیری زیست محیطی:. 36

2-3-7-2 آسیب پذیری اجتماعی.. 37

3-3-7-2 آسیب پذیری اقتصادی. 37

4-7-2 ابعاد آسیب پذیری:. 38

1-4-7-2 در معرض قرارگرفتن. 39

2-4-7-2 حساسیت. 40

3-4-7-2 ظرفیت سازگاری. 41

5-7-2 ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری. 44

1-5-7-2 سرمایه انسانی. 45

2-5-7-2 سرمایه فیزیکی. 46

3-5-7-2 سرمایه مالی. 46

4-5-7-2 سرمایه طبیعی. 47

5-5-7-2 سرمایه اجتماعی. 47

8-2 سنجش آسیب پذیری. 49

1-8-2 تعیین شاخص سنجش آسیب پذیری. 51

2-8-2 تعیین وزن شاخص های ارزیابی آسیب پذیری. 51

9-2 مروری بر پژوهش های انجام شده. 52

1-9-2 مطالعات خارجی:. 53

2-9-2 مطالعات داخلی:. 58

10-2 نتیجه گیری. 63

فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 66

1-3 مقدمه. 66

2-3 روش تحقیق. 66

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 67

4-3 منطقه مورد مطالعه. 68

5-3 متغیرهای تحقیق. 69

1-5-3 متغیرهای مستقل. 69

1-1-5-3 ویژگی های فردی گندمکاران. 69

2-1-5-3 در معرض قرار گرفتن. 69

3-1-5-3 حساسیت. 70

4-1-5-3 ظرفیت سازگاری گندمکاران. 71

2-5-3 متغیر وابسته. 73

1-2-5-3 آسیب پذیری گندمکاران از خشکسالی. 73

6-3شاخص سازی. 74

1-6-3 رفع اختلاف مقیاس بین مؤلفه ها. 74

2-6-3 تعیین وزن مؤلفه ها. 75

7-3 سؤالات تحقیق. 76

8-3 فرضیه های پژوهش. 76

9-3 ابزار جمع آوری اطلاعات. 76

10-3 روایی و پایایی ابزار سنجش. 77

11-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 78

فصل چهارم: نتایج و بحث. 80

1-4 مقدمه. 80

2-4 آمار توصیفی. 80

1-2-4 توزیع سنی گندمکاران. 80

2-2-4 بعد خانوار گندمکاران. 81

3-2-4 محل سکونت. 82

4-2-4 نوع شغل. 82

5-2-4 نوع فعالیت کشاورزی. 83

6-2-4 نوع کشت. 83

7-2-4 نوع مالکیت زمین زراعی. 84

8-2-4 بیمه محصول. 84

9-2-4 منبع آب. 84

10-2-4 در معرض قرار گرفتن. 85

11-2-4 حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی. 86

12-2-4 ظرفیت سازگاری. 86

1-12-2-4 سرمایه انسانی. 87

2-12-2-4 سرمایه فیزیکی. 91

3-12-2-4 سرمایه طبیعی. 92

2-3-12-2-4 دسترسی به آب. 93

4-12-2-4 سرمایه مالی. 95

5-12-2-4 سرمایه اجتماعی. 96

6-12-2-4 شاخص ظرفیت سازگاری. 99

13-2-4 آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی. 100

3-4 آمار استنباطی. 102

1-3-4 آزمون های همبستگی. 102

1-1-3-4 رابطه بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی. 102

2-3-4 آزمون های مقایسه میانگین. 103

1-2-3-4 مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت. 103

2-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع شغل. 105

4-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی. 106

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت. 107

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت اراضی. 108

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب. 109

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس تحت پوشش بودن بیمه محصولات. 110

3-3-4 تحلیل خوشه ای. 111

1-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن آنان. 112

2-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت آنان. 113

3-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری آنان. 114

4-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس آسیب پذیری آنان. 115

4-3-4 تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی. 116

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاد ها. 119

1-5 مقدمه. 119

2-5 نتایج پژوهش. 119

3-5 پیشنهاد ها. 126

منابع. 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول1-2 مقایسه دیدگاه های نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرت طبیعی.. 34

جدول 2-2 روش های سنجش آسیب پذیری.. 50

جدول 3-2 استخراج اجزای پرسشنامه از پیشینه تحقیق.. 63

جدول 1-3 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه.. 67

جدول2-3متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش آن ها.. 77

جدول 3-3 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه.. 78

جدول1-4 توزیع سنی گندمکاران مورد مطالعه.. 81

جدول2-4 بعد خانوار گندمکاران.. 81

جدول 3-4 محل سکونت گندمکاران.. 82

جدول4-4 نوع شغل گندمکاران.. 82

جدول 5-4 نوع فعالیت کشاورزی.. 83

جدول 6-4 نوع کشت گندمکاران.. 83

جدول 7-4 نوع مالکیت اراضی گندمکاران.. 84

جدول 8-4 بیمه محصول گندمکاران.. 84

جدول 9-4 منبع آب گندمکاران.. 85

جدول 10-4 در معرض قرار گرفتن.. 85

جدول 11-4 سطح بندی در معرض قرار گرفتن.. 85

جدول 12-4 حساسیت گندمکاران.. 86

جدول 13-4 سطح بندی حساسیت گندمکاران.. 86

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *