الف: هدف اصلی………………………….. 9

ب: اهداف ویژه………………………….. 9

محدوده های پژوهش……………………….. 10

تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………….. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………. 12

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش………………. 13

پیدایش باغبانی…………………………. 13

گل و گلكاری……………………………. 13

تعریف گلكاری…………………………… 14

جایگاه گلكاری در ایران………………….. 14

اهمیت و جایگاه کشت گل و گیاه زینتی……….. 14

اهمیت اقتصادی تولید گل و گیاهان زینتی…….. 16

تجارت گل………………………………. 17

وضعیت بازار جهانی گل……………………. 18

جایگاه ایران در بازارهای جهانی…………… 20

تحلیل بازار گل و گیاه زینتی در ایران……… 20

بازاریابی……………………………… 22

تعریف بازاریابی………………………… 24

مدیریت بازاریابی……………………….. 24

اهداف بازاریابی………………………… 25

ترویج بازاریابی………………………… 26

مفاهیم اساسی بازاریابی………………….. 28

انواع بازارها از دیدگاه های مختلف………… 33

انواع محیط های بازاریابی………………… 35

عوامل موثر در تقسیم بندی بهینه بازار……… 36

سه استراتژی تعیین بازار هدف……………… 37

استراتژی بازاریابی یکسان………………… 38

استراتژی بازاریابی متفاوت   …………….. 38

استراتژی بازاریابی متمرکز……………….. 38

عوامل فردی موثر در رفتار خریداران………… 39

لزوم برنامه یزی در بازاریابی…………….. 43

زمینه های برنامه ریزی بازاریابی………….. 43

سیستم توزیع……………………………. 45

قسمت دوم: پیشینه پژوهش………………….. 47

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور  47

ب)پیشینه پژوهش انجام شده در خارج از کشور      49

جدول پیشینه……………………………. 51

مدل نظری پژوهش…………………………. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………… 55

روش تحقیق……………………………. 56

جامعه آماری………………………….. 57

برآوردحجم نمونه و روش نمونه گیری       57

روش جمع آوری اطلاعات…………………. 57

ابزار گردآوری اطلاعات………………… 58

روایی………………………………… 59

پایایی……………………………….. 59

روش تجزیه وتحلیل داده ها……………. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………… 61

بخش اول) آمار توصیفی………………… 62

بخش دوم) آمار استنباطی……………… 70

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه………………………………… 79

خلاصه پژوهش…………………………… 79

یافته های پژوهش……………………… 80

بحث و نتیجه گیری…………………….. 82

پیشنهادهای پژوهش…………………….. 84

الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش  84

ب) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر  86

ج) توصیه به پژوهشگران دیگر…………. 86

منابع………………………………… 88

پیوست ها …………………………….. 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 3-1 فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری……………………………………………………….57

جدول 3-2 تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه……………………………………………..59

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش……………………………………………..60

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی متغیرجنسیت…………………………………………………………62

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن………………………………………………………………63

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات…………………………………………….63

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سابقه فعالیت…………………………………………………64

جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی متغیر مساحت مورد استفاده…………………………………….65

جدول 4-6 فراوانی و درصد فراوانی متغیر نوع تولید………………………………………………………65

جدول 4-7 درصد فراوانی پاسخ به مولفه مدیریتی موثر بر ترویج گل و گیاه………………………66

جدول 4-8 درصد فراوانی پاسخ به مولفه روانشناختی موثر بر ترویج گل و گیاه…………………67

جدول 4-9 درصد فراوانی پاسخ به مولفه اقتصادی موثر بر ترویج گل و گیاه……………………..68

جدول 4-10 درصد فراوانی پاسخ به مولفه آموزشی موثر بر ترویج گل و گیاه……………………69

جدول 4-11 درصد فراوانی پاسخ به مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه……………..70

جدول 4-12 شاخص های مرکزی و مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه……………..71

جدول 4-13 KMO and Bartletts ………………………………………………………………………..72

جدول 4-14 گل واریانس تبیین شده بوسیله راه حل تحلیل عاملی قبل چرخش…………………72

جدول 4-15 سوال مربوط مولفه آموزشی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی…………………………74

جدول 4-16 سوال مربوط مولفه روانشناختی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی……………………75

جدول 4-17 سوال مربوط مولفه مدیریتی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی………………………..76

جدول 4-18 سوال مربوط مولفه اقتصادی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی………………………..77

جدول 4-19 سوال مربوط مولفه سیاستگذای موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی……………………78.

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                              صفحه

مدل نظری پژوهش ……………………….. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری، شامل کلیه گلكاران مشغول به پرورش گل و گیاهان زینتی در شهرستان كرج در سال 1392، به تعداد 140 نفر، که به علت محدود بودن جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 33 گویه و مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان صاحب نظر و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل پرسشنامه برابر 84/0 شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی(جداول فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی(تحلیل عاملی) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته ها نشان داد که مهمترین مولفه مدیریتی؛ بسیج منابع برای شناسایی بازارهای هدف گل و گیاهان زینتی، مهمترین مولفه روانشناختی داشتن مهارت در زمینه بازاریابی گل و گیاه زینتی، مهمترین مولفه اقتصادی آشنایی با بازاریابی الکترونیکی، مهمترین مولفه آموزشی استفاده از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون،سیاستگذاری ایجاد پشتوانه علمی به منظور سیاستگذاری در بخش تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی و مهمترین مولفه بوده است .

واژگان کلیدی: بازاریابی، ترویج، گیاهان زینتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرایند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش است(فرجی و میردامادی، 1385).

به جهت اهمیت بالای مقوله بازاریابی در كشاورزی، از اوایل دهه 1980 میلادی موضوع ترویج بازاریابی مطرح گردید. ترویج بازاریابی عامل كلیدی در آگاه نمودن كشاورزان درخصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت های بازاریابی و آموزش كشاورزان، تجار و مصرف كنندگان در رابطه با بازاریابی با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آنها است(یادآور و همکاران، 1389).

ایران كشوری چهارفصل و برخوردار از تنوع آب و هوایی و اقلیمی است كه استعداد بالقوه بسیاری برای تولید انواع گیاهان و رونق كشاورزی و باغبانی دارد و بهره‌گیری از این استعداد و مزیت اقتصادی ضروری است. بخش وسیعی از خاك ایران در شمال، مركز و جنوب غربی كشور مستعد پرورش انواع گل‌ها و گیاهان زینتی است و بازار بالقوه موثری برای این تولیدات در كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگان شمالی و حتی در بازارهای دور شرق آسیا و غرب اروپا وجود دارد. با وجود تلاش‌هایی كه در این زمینه صورت گرفته، اما سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات انجام شده برای بهره‌گیری بهینه از این مزیت در راستای تولید و صادرات كافی نبوده و نیست و تلاش‌های بیشتری را می‌طلبد(صالحی، 1388).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *