ذخیره دانش…. 17
تحلیل و داده کاوی.. 17
انتقال و توزیع دانش…. 18
بکارگیری و رواسازی دانش…. 19
ارزیابی عملکرد مدیریت دانش…. 19
2-5- مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت دانش…. 21
2-6- مبانی تئوریک مدیریت دانش…. 25
دانش چیست؟ 25
داده 26
اطلاعات.. 27
دانش…. 28
روابط داده، اطلاعات و دانش…. 29
عناصر دانش…. 29
تجربه. 30
پیچیدگی.. 30
قضاوت و داوری.. 30
ارزش‌ها و باورها 31
2-7- ویژگیهای دانش…. 31
2-8- انواع دانش…. 34
2-8-1- انواع دانش از نظر نوناکا 34
2-8-2- انواع دانش از نظر جورنا 35
2-8-3-  انواع دانش از نظر ماشلوپ.. 36
2-8-4-  طبقه بندی بلاکلر از دانش…. 37
2-8-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش…. 37
2-9- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش…. 38
2-10- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش…. 43
2-11- بررسی پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش…. 45
2-11-1- گروه‌بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش…. 48
2-11-2- مدل كلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش…. 48
2-11-3- مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون.. 50
2-11-4- مدل استراتژی مدیریت دانش بنیادی در سازمان.. 52
2-11-5- مدل راهبردی مدیریت دانش…. 54
2-11-6- مدل استراتژی زنجیره‌دانش…. 56
2-11-7- مدل  استراتژی چهار حلقه‌ای مدیریت دانش…. 58
2-11-8- مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش…. 59
2-11-9- مدل استراتژی چرخه حیات دانش…. 60
2-11-10- مدل استراتژی مدیریت دانش SECI. 64
2-11-11- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی (Hansen et al, 1999) 67
2-12- جمع بندی.. 68
فصل سوّم روششناسی پژوهش…. 69
3-1- مقدمه. 70
3-2- روش  پژوهش…. 70
3-3- فرایند  پژوهش…. 72
3-3-1- شناسایی اهداف، معیارها و استراتژیهای مدیریت دانش…. 72
3-3-2- گردآوری داده‌‌های  پژوهش…. 73
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 73
3-5- تائید ابزار  پژوهش…. 73
3-6- روشها و تکنیکهای تحلیل داده ها 74
3-6-1- معرفی تكنیكANP.. 74
3-6-2- تكنیک دیماتل.. 80
3-6-3- تلفیق دو مدل تحلیل شبکهای و دیماتل.. 81
3-7- جمعبندی فصل.. 82
فصل چهارم تحلیل داده‌ها 83
4-1 – مقدّمه. 84
4-2- مدل سلسله مراتبی  پژوهش…. 84
4-3- پایایی ابزار  پژوهش…. 85
4-4- اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش…. 86
4-4-1- یافته‌های تکنیک DEMATEL.. 87
4-4-2- اولویت‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت دانش با تکنیک ANP.. 90
4-5- جمع‌بندی.. 99
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 100
5-1- مقدمه. 101
5-2- نتایج حاصل از پاسخ‌دهی به سؤال‌های  پژوهش…. 101
5-3-  پیشنهادها کاربردی.. 106
5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 107
5-5 محدودیت های پژوهش…. 107
5-6  جمع بندی.. 108
منابع و مآخذ:
فهرست جداول                                                   صفحه
جدول2- 1 تعاریف مدیریت دانش طی 15 سال اخیر (Wallace et al, 2011) 14
جدول2- 2 ـ دیدگاه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش (Chen et al, 2009) 20
جدول2- 3 کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ… 36
جدول2- 4 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش حاصله از 14 شرکت… 42
جدول2- 5 بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش (Andreeva & Aino, 2012) 44
جدول2- 6 تكنیک های كسب اطلاعات.. 61
جدول2- 7 ابزارهای انتقال دانش بر حسب میزان اشتراك گذاری (Jashapara, 2004) 62
جدول2- 8 مدل SECI تعامل دانش نهفته و صریح.. 64
جدول4- 1 پارامتر های توصیفی شاخص های موثر بر استراتژی های مدیریت دانش………86
جدول4- 2  معنی داری شاخص های موثر بر استراتژی های مدیریت دانش…86
جدول4- 3 میانگین نظر تمام خبرگان.. 87
جدول4- 4 ماتریس نرمالیزه شده 88
جدول4- 5 ماتریس روابط کل(T) 88
جدول4- 6 به دست آوردن اهمیت و تأثیرگذاری معیارها 89
جدول4- 7 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف فعال‌سازی اطلاعات.. 92
جدول4- 8 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف بهبود عملکرد. 92
جدول4- 9 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف ارتقاء نوآوری.. 93
جدول4- 10 ماتریس  نرمالایز شده روابط کل(T) 93
جدول4- 11 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی استراتژی‌های مدیریت دانش نسبت به معیار مشوق‌ها 94
جدول4-12 ماتریس تصمیم …… 94
جدول4-13 ماتریس تصمیم …… 94
جدول4-14 سوپرماتریکس…. 96
جدول4-15 سوپرماتریکس کران جدول.. 97
جدول4- 16 وزن اهداف.. 98
جدول4- 17 وزن معیارها 98
جدول4- 18 اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش…. 98
فهرست شکل ها و نمودارها                                               صفحه
شکل2- 1 سلسله مراتب دانش (رادینگ، 1383). 13
شکل2- 2 سلسله مراتب دانش    26
شکل2- 3 مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت (Bhatt, 2002) 39
شکل2- 4 پنج عامل کلیدی موفقیت برای مدیریت دانش از دیدگاه (Mertinez , 1998) 41
شکل2-5 ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش (Egbu et al, 2005) 47
شکل2-6 مدل ساختاری مدیریت دانش    49
شکل2-7 مدل میلتون  51
شکل2- 8 مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان  53
شکل2- 9 مدل راهبردی مدیریت دانش    54
شکل2- 10 مدل تکمیل شده زنجیره دانش    57
شکل2- 11 مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش    58
شکل2- 12 چرخه پنج مرحله‌ای زندگی د انش    59
شکل2- 13 چرخه زندگی دانش    60
شکل3- 1 مدل سلسله مراتبی  پژوهش    72
شکل3- 2 تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه (b) 75
شکل3- 3 تصویر استاندارد یک سوپرماتریس    78
شکل3- 4 زنجیره و شبکه (Momoh and Zhu, 1998): 79
شکل4- 1 مدل سلسله مراتبی  پژوهش    84
شکل4- 2 مدل شبکه‌ای اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش    86
شکل4- 3 روابط علت و معلولی معیارها 89
نمودار5- 1 اهمیت اهداف اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش    102
نمودار5- 2 تعیین وزن معیارهای اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش با رویکرد تلفیقی   105
نمودار5- 3 اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش    105

چکیده

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *