1-4-2- اهداف جزئی 9

1-5- سؤالات تحقیق 9

1-5-1- سؤال اصلی 9

1-5-2 سؤالات فرعی 9

1-6- محدوده پژ وهش 10

1-7 – تعاریف پژوهش 10

1-7-1 – تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 11

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه 13

2-2- دانش 13

2-3- اطلاعات 14

2-4- تفاوت اطلاعات و دانش 14

2-5- طبقه‌بندی انواع دانش 15

2-5-1- انواع دانش از نظر نوناكا 16

2-5-2- انواع دانش از نظر نوناكا و تاكه‌اوچی 17

2-5-3- انواع دانش از نظر وارنك و دیگران 17

2-5-4- طبقه‌بندی انواع دانش از نظر فایر استون 18

2-5-5- انواع دانش از نظر جورنا 18

2-5-6 – انواع دانش از نظر بلاكر 19

2-5-7- انواع دانش از نظر لیدنر و علوی 19

2-5-8- انواع دانش از نظر ارسطو 19

2-5-9- دانش اصلی و دانش فرعی 20

2-6- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی 20

2-7- جریان دانش 20

2-8- فرایند دانش 21

2-8-1- در اختیار گرفتن دانش 21

2-8-2- ذخیره‌سازی 21

2-8-3- پردازش 21

2-8-4- انتقال 21

2-9- خصوصیات دانش 22

2-10- منابع دانش 23

2-11- دانش سازمانی 25

2- 12- مفهوم مدیریت دانش 27

2- 13- تاریخچه مدیریت دانش 29

2-14- تئوری‌های مدیریت دانش 31

2-14-1- تئوری مدیریت دانش جامع (CKMT) 31

2-14-2- تئوری مدیریت دانش تیمی (TKMT) …32

2-14-3- تئوری مدیریت دانش جامعه‌گرا 32

2-15- هدف های مدیریت دانش 33

2-16- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی 33

2-16-1- مردم و فرهنگ سازمانی 34

2-16-2- فرایند 34

2-16-3- فناوری 34

2-17- عوامل كلیدی موفقیت مدیریت دانش 34

2-18- مدل‌های مدیریت دانش 37

2-18-1- مدل عمومی دانش در سازمان 37

2-18-2- مدل بویسوت 34

2-18-3- مدل نوناكا 35

2-18-4- مدل نوناکا و تاکه اوچی 40

2-18-5- مدل فلاین 41

2-18-6- مدل چو 42

2-18-7- مدل استیو هالس 43

2-18-8- مدل پیتر گوتشاک 44

2-18-9- مدل لیانج 45

2-19- روش‌های دانش آفرینی در سازمان 47

2-19-1- كسب دانش 47

2-19-2- اجاره دانش 47

2-19-3- منابع متعهد 48

2-19-4- هم جوشی 48

2-19-5- تطابق 48

2-20- چرخه‌ی مدیریت دانش 48

2-20-1- نیاز به دانش 50

2-20-2- توسعه و بهبود دانش 50

2-20-3- توزیع و نشر دانش 51

2-20-4- بهره‌برداری از دانش 51

2-20-5- حفظ و ذخیره دانش 52

2-20-6- ارزیابی دانش 52

2-21- موانع و چالشهای مدیریت دانش 53

2-22- پیشینه‌ تحقیق 57

2-22-1- پژوهش‌های خارجی 57

2-22-2- پژوهش‌های داخلی 58

2-23- چارچوب نظری تحقیق 63

2-24- مدل نظری تحقیق 68

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 71

3-2- روش تحقیق 71

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری 71

3-4- روش های گردآوری اطلاعات 72

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 72

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 73

3-6-1- پایایی 73

3-6-2- روایی 73

3 -7- قلمرو پژوهش 74

3 -7-1- متغیر مستقل 74

3-7-2- متغیرهای وابسته 74

3-8- فرضیه‌های تحقیق 75

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها 76

فصل چهارم یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 78

4-2-1- سن 78

4-2-2- جنس 79

4-2-3- سطح تحصیلات 79

4-2-4- سابقه خدمت 80

4-2-5- سمت 80

4-2-6- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی 81

4-2-7- رتبه بندی گویه های منابع دانشی 82

4-2-8- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات 84

4-2-9- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی 85

4-2-10- توصیف متغیر وابسته تحقیق (استقرار مدیریت دانش) 87

4-3- آمار استنباطی 88

4-3-1- مقایسه میانگین‌ها 88

4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس 89

4-3-2- تحلیل همبستگی 90

4-4- تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش 92

فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1- مقدمه 95

5-2- نتایج آمار توصیفی 96

5-2-1- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی 97

5-2-2- رتبه بندی گویه های منابع دانشی 97

5-2-3- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات 97

5-2-4- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی 97

5-2-5 – توصیف متغیر وابسته تحقیق (استقرار مدیریت دانش) 98

5-3- نتایج مطالعات هبستگی 98

5-4-1- تفاوت بین میانگین دانش و میانگین نگرش كارشناسان 99

5-4-2- تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی 99

5-5- پیشنهادها 100

منابع و مأخذ 102

منابع فارسی: 102

منابع انگلیسی: 107

ضمائم و پیوست ها 109

ضمیمه الف: پرسشنامه تحقیق…………………… 110

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول(2-1) كاربرد انواع دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ (جورنا، 2001) 18

جدول (2-2) عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش 35

جدول (2-3) مدل SECL تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا 40

جدول(2-4) چارچوب نظری تحقیق 63

جدول(3-1) تعداد مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در بانک کشاورزی استان قم(جامعه آماری تحقیق). 72

جدول(3-2) ببخش های مربوط به قسمت اول و دوم پرسشنامه 72

جدول (3-3) مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف پرسشنامه 73

جدول (1-4) توزیع فراوانی گروه‌های سنی نمونه موردمطالعه 78

جدول (2-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب جنس 79

جدول (3-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سطح تحصیلات 79

جدول(4-4) توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سابقه خدمت پاسخگویان 80

جدول (5-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سمت شغلی پاسخگویان 80

جدول(6-4) رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش 81

جدول (7-4) رتبه بندی عوامل گویه های منابع دانشی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش 82

جدول (8-4) رتبه بندی رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش 84

جدول(9-4) رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش 86

جدول (10-4)توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب میزان استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی 87

جدول (11-4) استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی بر حسب جنسیت کارکنان 88

جدول (12-4) مقایسه میانگین بین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه بر حسب سن کارکنان 89

جدول (13-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه با سابقه خدمت 89

جدول (14-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه با سطح تحصیلات 90

جدول (15-4) همبستگی متغیر های تحقیق با متغیر وابسته استقرار موفق سیستم مدیریت دانش 92

جدول (16-4) ویژگی های مدل رگرسیونی، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش 92

جدول (17-4) ضرایب مدل رگرسیونی، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی 93

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *