فصل اول

فصل اول: مقدمه 2

1-1 اهمیت محصول انار 3

1-2 گیاه‌شناسی‌، منشأ و ارقام انار 3

1-3 خواص و کاربرد انار 5

1-3-1 کاربرد و ارزش غذایی 5

1-3-2 خواص دارویی 6

1-4 جداسازی دانه انار 6

1-5- اهداف طرح 9

فصل دوم

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین 11

2-1 روش‌های مکانیکی دانه کردن انار 11

2-1-1 روش ارتعاشی 11

2-1-2 روش ضربه‌ای 12

2-2 دانه کردن به کمک جت سیال 12

2-3 مروری بر مبانی ارتعاش و تحقیقات انجام گرفته بر اساس آن 18

2-3-1 درخت‌تکان‌های اینرسیایی و بادی 24

2-4 مروری بر تحقیقات انجام گرفته با بهره گرفتن از فناوری جت هوا 25

2-4-1 مبانی نظری جت‌های برخوردی 27

فصل سوم

فصل سوم: مواد و روش‌ها 31

3-1 تهیه انار 31

3-2 نحوه کارکرد دستگاه دانه‌کن انار 32

3-3 معرفی اجزاء دستگاه 33

3-3-1 شاسی دستگاه 33

3-3-2 کمپرسور هوا، مخزن و رگولاتور 34

3-3-3 موتور الکتریکی محرک نازل‌ها 36

3-3-4 نازل‌ها و شیلنگ‌های باد 36

3-3-5 مدار الکتریکی جهت چرخش نازل‌ها 38

3-3-6 موتور الکتریکی سه فاز 39

3-3-7 اینورتر 40

3-3-8 کاسه‌گیر انار 41

3-3-9 صفحه شیب‌دار 41

3-4 تعریف متغیرها و محاسبات 42

3-4-1 محاسبه درصد جدایش 42

3-4-2 محاسبه درصد آسیب ناشی از جدایش 43

3-4-3 محاسبه درصد آسیب ناشی از برش 43

فصل چهارم

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری 45

4-1 بررسی عملکرد دستگاه دانه‌کن انار با بهره گرفتن از ارتعاش و جت هوا 45

4-1-1 ارزیابی درصد دانه‌های جدا شده 45

4-1-1-1 در حالت حذف بسامد 30 هرتز 45

4-1-1-1-1 بررسی اثر بسامد ارتعاش حذف شده در دامنه‌های 2 و 4 میلی‌متر بر درصد جدایش دانه‌های انار 48

4-1-1-2 در حالت حذف دامنه 6 میلی‌متر 49

4-1-1-2-1 بررسی اثر دامنه ارتعاش حذف شده در سطوح بسامد 10 و 20 هرتز بر درصد جدایش دانه‌های انار 50

4-1-2 نتایج بررسی درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از جدایش 51

4-1-2-1 در حالت حذف بسامد 30 هرتز 51

4-1-2-1-1 بررسی اثر بسامد ارتعاش حذف شده در دامنه‌های 2 و 4 میلی‌متر بر درصد آسیب ناشی از جدایش دانه انار 54

4-2 نتایج ارزیابی دستگاه دانه‌کن انار با بهره گرفتن از جت هوا 54

4-2-1 درصد دانه‌های جدا شده 54

4-2-2 درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از جدایش 55

4-2-3 درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از برش 56

4-3 مقایسه دو روش دانه‌کردن انار با جت هوا و ارتعاش با سیستم الحاقی جت هوا 56

4-3-1 نتایج بررسی و مقایسه درصد دانه‌های جدا شده 56

4-3-2 مقایسه درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناشی از جدایش 57

4-4 نتیجه‌گیری 58

4-5 ارائه پیشنهادات 60

منابع و مأخذ 61

فهرست جداول

 

جدول 1-1 تركیب و ارزش غذایی انار در هر 100 گرم قسمت خوراكی میوه 5

جدول 2-1 مقایسه درصد ریزش میوه در ارتعاش افقی و عمودی شاخه سیب 21

جدول 2-2 مقایسه بین مقادیر محاسبه شده توسط فرمول و مقادیر واقعی درصد برداشت در دامنه و بسامدهای مختلف نوسان 21

جدول 3-1 مشخصات کمپرسور مورد استفاده 35

جدول 4-1- جدول تجزیه واریانس درصد جدایش دانه انار 46

جدول 4-2- جدول تجزیه واریانس درصد جدایش دانه انار 49

جدول 4-3- جدول تجزیه واریانس درصد آسیب ناشی از جدایش دانه انار 52

 

فهرست تصاویر

 

شکل 2-1 دانه شدن انار با بهره گرفتن از نقاله‌های مرتعش 11

شکل 2-2 نمائی از دستگاه دانه‌کن انار ضربه‌ای 12

شکل 2-3 نمایی از دستگاه دانه‌کن انار سریج (1985) 13

شکل 2-4 مکانیزم هدایت‌کننده افشانک در مسیر مارپیچی سریج (1985) 14

شکل 2-5 ماشین دانه‌کن انار اشمیلوویچ و همکاران (2008) 15

شکل 2-6 واحد جدایش دستگاه دانه‌کن انار شمیلوویچ و همکاران (2008) 15

شکل 2-7 انواع حرکت‌های دوبعدی آزمایش شده توسط خزائی و همکاران (2008a) 16

شکل 2-8 حرکت دو بعدی افشانک در مسیر مارپیچی شکل خزائی و همکاران (2008a) 16

شکل 2-9 افشانک و مسیر حرکت آن، استفاده شده در دستگاه دانه‌کن انار اکرامی راد (1387) 17

شکل 2-10 نمای ایزومتریک دستگاه دانه‌کن انار میریان (1388) 18

شکل 2-11 آبگیری مرکبات با بهره گرفتن از دو جت هوا (ناهیر و رونن، 1992) 25

شکل 2-12 شماتیک بازوی رباتیک مورد استفاده برای ایجاد حركت دو بعدی افشانك (خزائی و همکاران، (2008b 26

شکل 2-13 نمایی از دستگاه حبه‌کن انگور (شبیری، 1390) 26

شکل 2-14 برخورد جت دوتایی بر سطح مایل 28

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *