فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه.. 2

1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه:.. 2

1-2- اهداف طرح:.. 8

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های گذشته.. 10

2-1- مقدمه.. 10

2-2- تحقیقات زراعی انجام شده بر روی کشت مخلوط ذرت و لوبیا   10

2-3- ارزیابی کارایی کارنده­ها.. 16

2-4- پژوهش­های انجام شده بر روی عملکرد کارنده­ها در شرایط مختلف   21

2-4-1- تأثیرات عمق کاشت بر روی عملکرد کارنده­ها   21

2-4-2- تأثیرات انواع شیاربازکن­ها بر روی عملکرد کارنده­ها   23

2-4-3- تأثیرات سرعت پیشروی بر روی عملکرد کارنده­ها   26

فصل سوم: مواد و روش­ها.. 28

3-1- طرز کار ماشین کشت مخلوط.. 28

3-2- اجزای تشکیل دهنده ماشین کشت مخلوط.. 31

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-2-1- شاسی.. 31

3-2-1-1- شاسی اتصال سه نقطه.. 31

3-2-1-2- تیرک افزار.. 32

3-2-1-3- شاسی قابل تنظیم.. 33

3-2-1-3-1- شاسی ثابت.. 34

3-2-1-3-2- شاسی متحرک.. 34

3-2-1-3-3- پیچ تنظیم موقعیت.. 35

3-2-1-3-4- شافت.. 35

3-2-1-3-5- شاخص.. 35

3-2-1-4- شاسی مفصلی.. 36

3-2-1-5- شاسی محفظه موزع.. 39

3-2-2- محفظه موزع.. 40

3-2-3- لوله سقوط بذر.. 42

3-2-4- فن مکشی.. 42

3-2-5- شیاربازکن.. 43

3-2-6- پوشاننده.. 44

3-2-7- مخزن شیب متحرک.. 45

3-2-8- چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده.. 48

3-2-9- سیستم انتقال نیرو به موزع.. 50

عنوان                                                                                                                    صفحه

3-2-9-1- چرخ زمین گرد (محرک).. 50

3-2-9-2- چرخ زنجیر.. 51

3-2-9-3- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی­1.. 53

3-2-9-4- جعبه دنده مکانیکی زنجیری.. 54

3-2-9-5- جعبه دنده 90 درجه.. 58

3-2-9-6- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی­2.. 59

3-2-10- چرخ­های حمل کننده.. 60

3-2-11- پشته ساز.. 62

3-3- مشخصات تراکتور مورد استفاده.. 62

3-4- مشخصات بذرهای مورد استفاده.. 63

3-5- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا   64

3-6- ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط.. 64

3-6-1- مراحل انجام تست صفحه گلی.. 66

3-7- موقعیت و شرایط مزرعه مورد آزمایش.. 68

3-8- عملیات خاک­ورزی انجام شده.. 68

3-9- ابعاد کرت­های آزمایشی و نقشه مزرعه.. 71

3-10- عملیات کاشت.. 73

3-11- الگوهای کاشت انتخابی جهت ارزیابی مزرعه­ای.. 74

3-12- ایجاد نهر جهت آبیاری مزرعه.. 76

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-13- ایجاد مرز جهت جدا کردن کرت­ها آزمایشی.. 76

3-14- آبیاری مزرعه.. 77

3-15- محاسبه درصد قوه نامیه بذر لوبیا.. 78

3-16- اندازه ­گیری متغییرهای آزمایشی.. 79

3-16-1- اندازه ­گیری فواصل بین گیاهان سبز شده.. 79

3-16-2- میانگین فواصل بین بذرها.. 81

3-16-3- انحراف معیار فواصل بین بذرها.. 81

3-16-4- شاخص چندتایی.. 82

3-16-5- شاخص نكاشت.. 82

3-16-6- شاخص كیفیت تغذیه.. 83

3-16-7- شاخص دقت.. 84

3-16-8- شاخص درصد كل سبز شدن.. 84

3-16-9- اندازه ­گیری عمق قرارگیری بذرها درون خاک   85

3-16-10- اندازه ­گیری طول ساقه و ریشه.. 86

3-16-11- اندازه ­گیری وزن خشک ساقه و ریشه.. 87

3-16-12- شاخص سرعت رشد نسبیRGR.. 87

3-16-13- شاخص بنیۀ گیاهی­1.. 88

3-16-14- شاخص بنیۀ گیاهی­2.. 88

3-17- طرح­های آماری مورد استفاده جهت ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه­ای.. 89

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 91

4-1- ارزیابی آزمایشگاهی.. 91

4-1-1- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده لوبیا   92

4-1-1-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 92

4-1-1-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 94

4-1-1-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 95

4-1-1-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 96

4-1-2- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده ذرت   98

4-1-2-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 99

4-1-2-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 100

4-1-2-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 101

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

4-1-2-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 102

4-2- ارزیابی مزرعه­ای.. 103

4-2-1- نتایج ارزیابی مزرعه­ای واحد کارنده لوبیا   103

4-2-1-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 106

4-2-1-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 108

4-2-1-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 110

4-2-1-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 113

4-2-1-5- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 115

4-2-1-6- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 117

4-2-1-7- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 120

4-2-1-8- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 121

عنوان                                                                                                                    صفحه

4-2-2- نتایج ارزیابی مزرعه­ای واحد کارنده ذرت.. 123

4-2-2-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 123

4-2-2-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 128

4-2-2-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 130

4-2-2-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 132

4-2-2-5- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 134

4-2-2-6- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 137

4-2-2-7- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 140

4-2-2-8- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 142

4-2-2-9- بررسی عمق قرار­گیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 144

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 147

عنوان                                                                                                                   صفحه

5-1- نتیجه ­گیری.. 147

5-2- پیشنهادات.. 149

فهرست منابع.. 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 3-1- مشخصات صفحه موزع ذرت مورد استفاده.. 40

جدول 3-2- مشخصات صفحه موزع لوبیا مورد استفاده.. 41

جدول 3-3- توضیحات مربوط به مجموعه چرخ زنجیرها.. 55

جدول 3-4- محدوده تغییرات فواصل بین بذرها توسط هر یک از خروجی­ها جعبه دنده.. 56

جدول 3-5- مشخصات فنی تراکتور مورد استفاده.. 63

جدول 3-6- مشخصات بذر ذرت مورد استفاده.. 63

جدول 3-7- مشخصات بذر لوبیا مورد استفاده.. 63

جدول 3-8- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا   64

جدول 3-9- مشخصات فنی گاوآهن برگردان­دار مورد استفاده   69

جدول 3-10- مشخصات فن هرس بشقابی آفست به کار گرفته شده   69

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 3-11- فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا جهت انجام ارزیابی مزرعه­ای   74

جدول 4-1- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 92

جدول4-2- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 98

جدول 4-3- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 104

جدول 4-4- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 105

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص چندتایی (%).. 125

جدول 4-6- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 126

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *