چکیده: ……………………………………… 1

 

فصل اول: كلیات

1-1. معرفی عمومی استان مازندران…………………. 3

1-1-1. مشخصات جغرافیایی……………………….. 3

1-1-2. آب و هوا………………………………. 4

1-1-2. پوشش گیاهی…………………………….. 6

1-2. مروری وضعیت کشت غلات در ایران……………….. 7

1-2-1. سطح زیرکشت محصولات زراعی کشور……………… 7

1-2-2 میزان تولید…………………………….. 7

1-3. گندم …………………………………… 9

1-3-1. مشخصات گیاه شناسی و طبقه بندی گندم…………. 9

1-3-2. آب و هوای مناسب برای رشد گندم ……………. 10

1-3-3. انواع گندم ……………………………. 11

1-3-4. آفات گندم……………………………… 13

1-4. فرضیه ها………………………………… 13

1-5. اهداف تحقیق……………………………… 13

 

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1. آفات گندم……………………………….. 15

2-1-1. سن معمولی گندم ……………………….. 15

2-1-2. سن مغربی………………………………. 16

2-1-3. سوسک سیاه گندم ………………………… 17

2-1-4. سوسک­های قهوه ای گندم……………………. 17

2-1-5. سوسک برگخوار غلات……………………….. 18

2-1-6. تریپس گندم ……………………………. 19

. 2-1-7. شته معمولی گندم………………………. 20

2-1-8. شته روسی گندم………………………….. 21

2-1-9. شته سبز گندم…………………………… 21

2-1-10. پروانه برگخوار غلات (مینوز برگ غلات)……….. 21

2-1-11. پروانه خوشه خوار گندم………………….. 22

2-1-12. پروانه ساقه خوار جو……………………. 22

2-1-13. کرم ساقه خوار غلات……………………… 23

2-2. مطالعات انجام شده داخل کشور……………….. 23

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1. مناطق و زمان نمونه برداری…………………. 31

3-2. تهیه و آماده ­سازی مواد و لوازم.

3-2-1. تهیه شیشه سم سیانور

3-2-2. تور حشره گیری………………………….. 32

3-2-3. تهیه الکل اتیلیک 70%……………………. 33

3-2-4. ساخت قفس های مخصوص بررسی زیست­شناسی سوسک برگ­خوار غلات و نصب آنها در مزرعه………………………………………. 33

3-3. نمونه­برداری از فون آفات مزارع گندم………….. 34

3-4. عملیات آزمایشگاهی ……………………….. 35

3-4-1. تهیه پرپاراسیون………………………… 35

3-4-2. عکس­برداری از خصوصیات شکل­شناسی خارجی نمونه ها.. 35

4-4-3. شناسایی نمونه های جمع­آوری شده……………. 36

 

فصل چهارمنتایج

  1. نتایج و بحث……………………………….. 38

4-1. راسته­ی نیم بالپوشان(Hemiptera)………………. 38

4-1-1. خانواده Scutelleridae……………………………. 39

4-1-1-1. گونه سن گندم Put Eurygaster integriceps و گونه سن

مغربی maura Eurygaster ………………………… 40

4-1-2. خانواده Pentatomidae:……………………… 41

4-1-2-1. گونه Aelia furcula و گونه Aelia virgata…………. 42

4-2. راسته جوربالان (Homoptera)…………………… 47

4-2-1. خانواده های شته­ها (Aphididae)……………… 48

4-2-1-1. گونه Diuraphis noxia……………………… 49

4-2-1-2.گونه Sitobion avenae ………………………. 50

4-2-1-3. گونه Shizaphis graminum…………………… 51

4-3. راسته­­­ی سخت بالپوشان یا سوسکها (Coleoptera)…….. 54

4-3-1. خانواده­ی Scarabaeidae …………………….. 55

4-3-1-1. گونه­ Anisoplia austriaca…………………… 56

4-3-2. خانواده­ی Chrysomelidae ……………………. 57

4-3-2-1. گونه­ Oulema melanopus…………………… 57

4-4- راسته­ی بال­ریشک­داران (Thysanoptera)……………. 60

4-4-1. خانواده­ی Phalaeothripidae……………………. 60

4-5. راسته­ی راست­بالان (Orthoptera)…………………. 62

4-5-1. خانواده­ی Tettigonidae………………………. 62

4-5-1-1. گونه­ Leptophyes albovittata…………………. 62

4-5-1-2.جنس Saga sp…………………………….. 64

4-6. بررسی مقدماتی زیست شناسی سوسک برگ­خوار غلات Oulema melanopus 65

4-7. دشمنان طبیعی سوسک برگخوار غلات……………… 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. فون آفات گندم…………………………… 69

5-2. بررسی مقدماتی زیست شناسی Oulema melanopus………. 71

منابع:……………………………………… 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه

شکل1-1- نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران (اقتباس از مسگری وهمکاران، 1385)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

نمودار شماره 3 – توزیع میزان تولید و سطح زیر کشت غلات كشور در سال زراعی 90- 1389………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

شکل 2-1. مراحل زیستی سوسک برگ­خوار غلات (عکس از نگارنده) 19

3-1. شیشه سم سیانور………………………………………………………………………………………… 32

3-2. تور حشره گیری……………………………………………………………………………………………. 32

شکل3-3. مراحل ساخت و نصب قفس پرورش سوسک برگ­خوار غلات………. 34

شکل 4-1. انتهای شکم حشرات نر و ماده جنس Eurygaster (عکس از نگارنده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

شکل 4-2. مقایسه اندام تناسلی سن گندم و سن مغربی (عکس از نگارنده)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4-3. شکم در سن­های گروه Rostrata (عکس از نگارنده)… 43

شکل 4-4. دندانه های پشت شکاف میانی ژنیتالیای نر Aelia furcula (عکس از نگارنده)…………………………………………………………………………………………………………………… 43

شکل 4-5. صفحه گونه­ای پهن شده در سر Aelia furcula (عکس از نگارنده)   44

شکل 4-6. سطح زیرین سینه و شکم در گروه Virgata (عکس از نگارنده)   45

شکل4-7. بی مو بودن سطح پشتی شکمدر Aelia virgata (عکس از نگارنده)  45

شکل 4-8. رگبال شعاعی و کوبیتال روشندر Aelia virgata (عکس از نگارنده)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

شکل 4-9. سن­های جمع آوری شده از مزارع گندم مازندران  47

شکل 4-10. شته ­ Diuraphis noxia (عکس از نگارنده).. 50

شکل 4-11. کورنیکول Sitobion avenae (عکس از نگارنده) 51

شکل 4-12. اندازه شاخک Sitobion avenae  (عکس از نگارنده)   51

شکل 4-13. کورنیکول Shizaphis graminum (عکس از نگارنده)    52

شکل 4-14. شته های مزارع گندم مازندران…….. 53

شکل 4-15. قاعده­ی بالپوش گونه­ی Anisoplia austriaca…. 56

شکل 4-16. کرک های ریز در ناحیه شکم و پای گونه­ی Anisoplia austriaca (عکس از نگارنده)………………………………… 57

شکل 4-17. سوسک­های خسارتزای گندم در مازندران……… 58

شکل 4-18. تریپس گندم (Haplothrips tritici)………………………………………… 61

شکل 4-19. اندام شنوایی و شیار روی ساق پای جلویی گونه­ی Leptophyes albovittata…………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

شکل 4-20. شکل و رنگ سرسی در جنس نر گونه­ی Leptophyes albovittata       63

شکل 4-21. خار های روی ساق جنس Saga sp………………………………….. 64

فهرست جداول

 

عنوان صفحه

جدول 4-1. تعداد نمونه سن های جمع­آوری شده از مناطق مختلف نمونه برداری مازندران…………………………. 46

جدول 4-2. تعداد نمونه شته­های جمع­آوری شده از مناطق مختلف نمونه برداری مازندران…………………………. 52

جدول4-3. تراکم سوسک Oulema melanopus در مناطق مختلف نمونه­برداری 58

جدول4-4. نتایج بدست آمده از بازدید قفس­های پرورش سوسک برگخوار غلات……………………………………. 67

جدول 4-5. اطلاعات زیستی حاصله از بازدید قفس های پرورش سوسک برگخوار غلات…………………………….. 67

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در این تحقیق، تعداد 11 گونه آفت گندم از مازندران به شرح زیر جمع­آوری و شناسایی شدند:

Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) , Eurygaster maura (Hem.: Scutelleridae), Aelia furcula (Hem.: Pentatomidae), Aelia virgata (Hem.: Pentatomidae), Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae), Sitobion avenae (Hom.: Aphididae), Shizaphis graminum ­(Hom.: Aphididae), Anisoplia austriaca (Col.: Scarabaeidae), Oulema melanopus (Col.: Scarabaeidae), Haplothrips tririci (Thy.: Phalaeothripidae), Leptophyes albovittata (Orth.: Tettigonidae), Saga sp. (Orth.: Tettigonidae)

زمان ظهور حشرات کامل زمستانگذران سوسک برگخوار غلات از دهه دوم اسفند شروع و در دهه­ سوم اسفند به اوج رسید. جفت­گیری در نیمه دوم اسفند رخ داد و تا پایان اسفند ادامه داشت. اولین تخم در دهه اول و حداکثر تعداد تخم در دهه دوم فروردین شمارش گردید. اولین لاروها در نیمه فروردین، حداکثر تعداد لارو در اواخر فروردین و آخرین لاروها در پایان دهه دوم اردیبهشت مشاهده گردیدند. حشرات کامل نسل جدید در دهه اول خرداد مشاهده گردیدند. میانگین تعداد تخم گذاشته شده 21 عدد و میانگین تعداد لارو منتج از تخمریزی هر سوسک ماده 17 عدد بود. فاصله بین جفتگیری تا تخمریزی سوسک برگخوار غلات 6 روز، طول دوره جنینی 16 روز، طول دوره لاروی 31 روز و طول دوره شفیرگی 2 هفته بدست آمد. این آفت در استان مازندران یک نسل دارد

 

واژه های کلیدی: گندم، آفات، مازندران، سوسک برگخوار غلات

 

 

فصل اول

كلیات

 

1-1. معرفی عمومی استان مازندران

1-1-1. مشخصات جغرافیایی

استان مازندران واقع در شمال ایران، با وسعتی معادل 23756 کیلومتر مربع حدود 46/1 درصد از مساحت کل کشور را داشته و هجدهمین استان کشور می باشد. این استان از جنوب با استان های تهران و سمنان و از غرب با استان گیلان و از شرق با استان گلستان همجوار است. مازندران بین 35 درجه و 47 دقیقه تا 38درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 32 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است حد شمالی آن دریای خزر و کشور ترکمنستان است (مسگری و همکاران، 1385).

قسمت جنوبی این استان کوهستانی و قسمت شمالی آن جلگه ای ساحلی می باشد. به علت فراوانی نسبی آب فرسایش در کوه ها برتری داشته و آبرفت های ناشی از آن در نزدیکی دریا ته نشین شده و جلگه­ی مازندران را تشکیل می دهد. شکل1-1 نقشه­ی استان مازندران و موقعیت مکانی شهرستان های آن را نشان می دهد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ، استان مازندران شامل 19 شهرستان و 56 شهر با مرکزیت ساری می باشد. بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مازندران با جمعیتی حدود سه میلیون نفر حدود 3/4 درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود.

شکل1-1- نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران (اقتباس از مسگری وهمکاران، 1385)

 

1-1-2. آب و هوا

رشته اصلی سلسله جبال البرز مانند سدی در جنوب این استان کشیده شده و مانع ورود رطوبت دریای مازندران به نواحی مرکزی ایران می گردد. همین توقف اجباری رطوبت در دامنه های شمالی البرز موجب افزایش بارندگی می­گردد. به همین دلیل زمین های این استان همیشه پوشیده از جنگل های انبوه و مراتع سبز و خرم است که در بهبود هوای استان تاثیر به سزایی دارد و بادهایی که از نواحی غربی می وزد باعث برودت و سردی هوا گشته و گاهی موجب ریزش برف می گردد.

با توجه به توضیحات ذکر شده استان مازندران را بر اساس خصوصیات دما و بارش و توپوگرافی منطقه می‌توان به دو نوع آب و هوای معتدل خزری و آب و هوای كوهستانی تقسیم كرد. آب و هوای كوهستانی خود بر دو نوع معتدل كوهستانی و سرد كوهستانی می‌باشد (بی نام، 1386) .

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *