1-1-3- موارد مصرف گیاه گندم   6

1-1-5- آفات گیاه گندم  7

1-2- مشخصات راسته ناجوربالان یا سن‌ها یا نیم‌بال‌پوشان Hemiptera (Bugs) 7

1-3- ویژگی بال جلو در راسته نیم بالپوشان یا سن‌ها (Hemiptera)   8

1-4- سن گندم و جایگاه آن در رده‌بندی حشرات  9

1-5 – زیست‌شناسی سن گندم  9

1-6- پراكنش سن گندم در جهان و ایران   12

1-7- روش‌های مبارزه با سن گندم   12

1-7-1- مبارزه‌ی زراعی   13

1-7-2- مبارزه‌ی مكانیكی   13

1-7-3- مبارزه‌ی بیولوژیك  13

1-7-4- مگس‌های پارازیت سن گندم   14

1-7-5- زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم (Trissolcus spp.)   15

1-7-6- استفاده از ارقام مقاوم   15

1-8-زمستان گذرانی   17

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های راسته (Hemiptera: Heteroptera) در ایران   20

2-1-1- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های   20

2-1-2- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر  20

2-1-3- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر  22

2-1-4- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر  23

2-2- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های راسته (Hemiptera, Heteroptera) در خارج از ایران  25

 

فصل سوم : فرایند پژوهش

3-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان گرمسار  30

3-2- عملیات صحرایی  31

3-2- 1- جمع آوری سن‌ها از مزارع گندم گرمسار   31

3-2-1-2- روش نمونه برداری مستقیم   32

3-2-2- بررسی عمقی خاك  33

3-3- عملیات آزمایشگاهی   33

3-3-2- روش نگهداری سن‌ها در الکل 75 درصد   34

3-3-3- آماده سازی ژنیتالیا و تهیه اسلاید میکروسکوپ   34

فصل چهارم: نتایج پژوهش و بحث

4-1- نتایج ویژگی‌های مرفولوژیک سن‌ها و دشمنان طبیعی جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان گرمسار   37

4-1-1- خانواده Scutelleridaeیا (Shield- backed bugs)   37

4-1-2- خانوادهPentatomidae یا سن‌های بدبو (Stink bugs) 39

4-1-2-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Pentatomidae  40

4-1-3-خانوادهReduviidae یا سن‌های قاتل(Assasian bugs) 41

4-1-3-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Reduviidae  42

4-1-4- خانواده Coreidae یا سن‌های پابرگی ( Leaf-footed bugs) 43

4-1-5- خانوادهLygaeidae یا سن‌های بذرخوار (Seed bugs) 44

4-1-5-1- اهمیت و رژیم غذایی خانواده Lygaeidae  45

4-1-6- خانوادهAntocoridae  46

4-1-6-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Anthocoridae  46

4-1-7- خانواده (Scentless bugs) Rhopalidae  49

4-1-8- خانواده Cydnidae یا سن‌های حفار (Burrowing bugs)   50

4-1-9- خانوادهPiesmatidae  51

4-1-10- خانواده Stenocephalidae  52

4-2- ارزیابی تراكم خانواده‌های مختلف سن‌های Heteroptera در مناطق مختلف گرمسار  53

4-3- دشمنان طبیعی سن گندم   54

4-3-1- خانواده Tachinidae  54

4-3-2- خانوادهScelionidae  58

4-3-3- خانوادهFormicidae  59

4-3-4- خانوادهLygaeidae  62

4-3-5- خانواده Pentatomidae  66

4-3-6- خانوادهReduviidae 67

4-3-7- زیر خانواده Telenominae Thomson, 1860  69

4-4- ارزیابی تراكم خانواده‌های مختلف دشمنان طبیعی سن گندم از مناطق مختلف گرمسار   72

فصل پنجم: پیشنهادات

5-1- پیشنهادات   74

منابع   77

منابع انگلیسی  82

چکیده انگلیسی                                              90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شكل 3-1- نقشه گرمسار و موقعیت جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده شامل روستاهای (قالیباف- هفت چشمه- دولت آباد- سعدآباد- ایوانکی- باغستان- نوردین- آرادان- عدل آباد- سلمان- حسارک – کویرآباد)   30

شكل 3-2- استفاده از تورحشره‌گیری به منظور جمع آروی سن‌های مزارع گندم گرمسار  31

شكل 3-3- جمع آروی سن‌ها و تعیین گونه مزارع گندم گرمسار  32

شكل 3-4- جمع‌ آوری نمونه‌های کم تحرک بصورت مستقیم از روی بوته‌های مزارع گندم   32

شكل 3-5- وسایل مورد نیاز جهت نگهداری نمونه   33

شكل 3- 6- استفاده از میکروسکوپ جهت جداسازی ژنیتالیا گونه‌های جنس Orius و تهیه پروپاراسیون  35

شکل4- 1- سن Eurygaster integriceps  38

شکل4-2- سن Eurygaster Maura  39

شکل 4-3- سنGraphosoma lineatum (L). 41

شکل4-4- جنسRhynocoris    Genus  42

شکل 4-5- سنRhynocoris   ibericus  43

شکل 4-6- Controcoris Volxemi……………………………………………………………………………. 44

شکل4-7- سن Lygaeus equestris  45

شکل 4-8- سن Orius                                           47

شکل4- 9- سن Orius albidipennis  48

شکل4-10- سن Orius niger  49

شکل4-11- سن Corizus hyoscyami hyoscyami   50

شکل4- 12- سن Stibaropus henki 51

شکل4-13- سن Piesma capitatum   51

شکل4-14- سن Dicranocephalus agilis  52

شکل4-15 – Tachinidae  54

شکل4- 16- مگس Blondelia   nigripes   55

شکل4- 17- مگس Exorista segregate  55

شکل4- 18- مگس Tachina magnicornis  56

شکل4- 19- مگسPhryxe caudate  57

شکل4- 20- مگس Pseudogonia cinerascens 57

شکل4- 21- مگس Smidtia amoena   58

شکل4- 22- مورچه Aphaenogaster obsidian  59

شکل4-23- مورچه Camponotus baldaccii 60

شکل4-24- مورچه Cataglyphis cinnamomeus  61

شکل4- 25- مورچه Pheidole palludula  62

شکل4-26- مورچه Tetramorium davidi 62

شکل4- 27- سن Arocatus rufipas  63

شکل4-28- سن Geocoris dispar  64

شکل4- 29- سن Geocoris lubra  65

شکل4- 30- سن Geocoris ningal 65

شکل4-31- سن Andrallus spinidens  67

شکل4- 32- سنCoranus niger   67

شکل4-33- سن Empicoris culiciformis    68

شکل4- 34- سن Phymata crassipes    69

شکل4- 35- زنبور Trissolcus basalis پارازیتویید تخم   70

شکل4- 36- N. viridula  70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

4-1- نمودار ارزیابی تراكم خانواده‌های مختلف سن‌های Heteropteraدر مناطق مختلف گرمسار   53

4-2- نمودار ارزیابی تراكم خانواده‌های مختلف دشمنان طبیعی سن گندم از مناطق مختلف گرمسار  72

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *