فهرست

عنوان                                        صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: طرح مسأله

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………….4
 • اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………..10
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….21
 • محدوده های تحقیق
  • قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………….21
  • قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………..22
  • قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………..22
 • محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………22
 • تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..22

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

بخش اول: ادبیات نظری

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………28
 • طبقه بندی سبزی ها…………………………………………………………………………….28
 • عوامل محیطی مؤثر در پرورش سبزیها…………………………………………………..29
  • مشخصات بذر خوب……………………………………………………………………….30
  • خاك های مناسب برای كشت سبزی…………………………………………………..30
  • احتیاجات دمایی………………………………………………………………………………32
  • آب………………………………………………………………………………………………..32
  • آفات و عوامل بیماری زا …………………………………………………………………33
 • مدیریت خاك و كوددادن……………………………………………………………………..37
 • انواع كودهای مورد نیاز سبزی………………………………………………………………38
  • كودهای آلی…………………………………………………………………………………….38
   • كود سبز……………………………………………………………………………………38
   • كود حیوانی………………………………………………………………………………38

 

عنوان                                        صفحه

 • كودهای معدنی یا شیمیایی…………………………………………………………………39
  • كودهای ازته……………………………………………………………………………….39
  • كودهای فسفاته……………………………………………………………………………40
  • كودهای پتاسه……………………………………………………………………………..40
 • كودهای بیولوژیک …………………………………………………………………………..41
 • عوامل مؤثر در میزان مصرف كودها و سموم شیمیایی…………………………………41
 • مقدمه ای بر آموزش……………………………………………………………………………..42
 • تعریف آموزش…………………………………………………………………………………….43
 • انواع آموزش………………………………………………………………………………………..44
 • آموزش مداوم و توسعه پایدار……………………………………………………………….44
 • انواع روش های آموزش كشاورزی……………………………………………………….46
 • تعریف ترویج…………………………………………………………………………………….49
 • اهداف ترویج كشاورزی………………………………………………………………………49
 • انواع وسایل كمك آموزشی…………………………………………………………………50
 • معرفی شهرستان ری…………………………………………………………………………..52
  • موقعیت………………………………………………………………………………………..52
  • وضعیت توپوگرافی و اقلیمی………………………………………………………….52
  • توزیع جغرافیایی جمعیت………………………………………………………………52
  • موقعیت كشاورزی………………………………………………………………………..53

بخش دوم: ادبیات تجربی

2-16-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………..53

2-16-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………….55

بخش سوم: چهارچوب نظری………………………………………………………………………59

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..61

3-2- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………..61

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………61

 

عنوان                                        صفحه

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………62

3-5- ابزار جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات………………………………………………62

3-5-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….63

3-5-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….63

3-6- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………..63

3-7- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….65

3-8- منابع جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………69

3-9- روش های آماری………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..71

بخش اول: آمار توصیفی

4-2- توصیف ویژگیهای فردی سبزیكاران مورد مطالعه…………………………………………….71

4-3- توصیف اظهار نظرهای سبزیكاران مورد مطالعه……………………………………………….73

بخش دوم: آمار استنباطی

4-4- همبستگی كاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغیر فعالیتهای آموزشی-ترویجی..95

4-5- همبستگی كاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغیرهای تحقیق………………………..96

4-6- بررسی و تحلیل رگرسیون چند متغیری نگرش……………………………………………….98

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1- خلاصه……………………………………………………………………………………………………102

5-2- نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………….103

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………………………………………….103

5-2-2- نتایج حاصل از یافته های استنباطی…………………………………………………………107

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………112

5-4- پیشنهادهایی به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………….113

فهرست منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………..114

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                       صفحه

 • میزان تولید كود شیمیایی اوره از سال 2002 تا 2008 در ایران…………………………..6
 • میزان نیترات در 8 نمونه برگی در شهرستان ری- 1388…………………………………..8
 • میزان عناصر غذایی پرمصرف و كم مصرف در 20 نمونه خاكی سبزیكاری در

شهرستان ری-1388………………………………………………………………………………………9

1-4- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد كشاورزی شهرستان ری-1387………………..13

1-5- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد كشاورزی شهرستان ری-1388………………..15

 • دوره های آموزشی – ترویجی جهاد كشاورزی شهرستان ری-1389………………..17
 • روستاهای تحت پوشش مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزی كهریزك………….24
 • روستاهای تحت پوشش مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزی فشافویه……………25
 • روستاهای تحت پوشش مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزی قلعه نو…………….26
 • میزان تحمل سبزی های مختلف به PH ……………………………………………………….31
 • فعالیت ها و مواد بیولوژیک توزیع شده در بین سبزیكاران………………………………..34
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات و كنترل شیمیایی ………………………………….35
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات وكنترل بیولوژیكی…………………………………..36
 • خلاصه نظریات مطرح شده ………………………………………………………………………..57
 • بخش سوم: چارچوب نظری………………………………………………………………………..59

3-1- تناظر پرسشنامه با اهداف تحقیق………………………………………………………………….. 62

3-2- ضریب آلفای كرومباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه………………………………………… 63

4-1- توزیع فراوانی سن سبزیكاران مورد مطالعه……………………………………………………. 71

4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………….. 72

4-3- توزیع فراوانی مقدار زمین سبزیكاران افراد مورد مطالعه………………………………….. 73

4-4- بهره گیری سبزیكاران از تخصص كارشناسان………………………………………………… 73

4-5- توزیع فراوانی ملاك انتخاب مواد شیمیایی توسط سبزیكاران…………………………… 74

4-6- توزیع فراوانی نظرسنجی از سبزیكاران……………………………………………………………..74

4-7- روند معرفی مواد بیولوژیک به سبزیكاران……………………………………………………….. 75

4-8- توزیع فراوانی تطابق آموزش ها با نیازهای سبزیكاران………………………………………. 75

4-9- میزان تأثیر آگاهی از فناوری در زمینه افزایش تولید………………………………………….. 76

عنوان                                                                                    صفحه

4-10- توزیع فراوانی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی……………………………………76

4-11- اولویت بندی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی………………………………….. 77

4-12- توزیع فراوانی دسترسی به منابع اطلاعاتی………………………………………………. …77

4-13- اولویت بندی میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی…………………………………………. 78

4-14- توزیع فراوانی میزان استفاده سبزیكاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………..78

4-15- اولویت بندی میزان استفاده سبزیكاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………… 79

4-16- توزیع فراوانی میزان تأثیر روش های آموزشی……………………………………………. .. 79

4-17- اولویت بندی میزان تأثیر روش های آموزشی………………………………………………… 79

4-18- توزیع فراوانی میزان استفاده سبزیكاران از وسایل آموزشی…………………………….80

4-19- اولویت بندی میزان استفاده سبزیكاران از وسایل آموزشی…………………………….. 81

4-20- توزیع فراوانی میزان مؤثر بودن روش های آموزشی………………………………………… 81

4-21- توزیع فراوانی مكان برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………. 82

4-22- توزیع فراوانی میزان تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در میزان مصرف

سموم و كودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………..82

4-23- اولویت بندی میزان تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در مصرف سموم و كودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………….83

4-24- توزیع فراوانی میزان همكاری سبزیكاران با همیاران دولتی…………………………….. 83

4-25- اولویت بندی میزان همكاری سبزیكاران با همیاران دولتی………………………………..  84

4-26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع عضویت در تشكل…………………………….       84

4-27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالكیت…………………………………………….  85

4-28- شغل دوم سبزیكاران……………………………………………………………………………………   85

4-29- میزان درآمد ماهیانه از شغل سبزیكاری………………………………………………………….                                  86

4-30- میزان درآمد ماهیانه از شغل دوم……………………………………………………………………                           86

4-31- تأثیر قیمت بر میزان مصرف كودها و سموم شیمیایی……………………………………….   87

4-32- منابع تهیه بذر……………………………………………………………………………………………. 87

4-33- اولویت بندی دلایل عدم استفاده از مواد بیولوژیك………………………………………….   88

4-34- اولویت بندی تأثیر موانع و محدودیتها در مصرف سموم و كودهای شیمیایی……….88

4-35- شرایط محیطی مؤثر در كاهش مصرف سموم شیمیایی…………………………………….. 89

 

عنوان                                     صفحه

4-36- دیدگاه سبزیكاران درباره تأثیر مضرات سموم شیمیایی برای سلامت انسانها………..                      89

4-37- دیدگاه سبزیكاران درباره تأثیر مضرات كودهای شیمیایی برای سلامت انسانها……..90

4-38- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای سلامت سبزیجات……………………………     90

4-39- تأثیر مضرات مصرف كودهای شیمیایی برای سلامت سبزیجات………………………          91

4-40- تأثیر فواید مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیكاری……………………………… 91

4-41- تأثیر فواید مصرف كودهای شیمیایی برای زمین سبزیكاری…………………………….  92

4-42- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیكاری……………………………   92

4-43- تأثیر مضرات مصرف كودهای شیمیایی برای زمین سبزیكاری………………………         93

4-44- اطلاع از استاندارد مصرف سموم شیمیایی در كشت سبزیجات………………………..93

4-45- اطلاع از استاندارد مصرف كودهای شیمیایی در كشت سبزیجات……………………             94

4-46- میزان مصرف سموم شیمیایی در كشت سبزیجات………………………………………… 94

4-47- میزان مصرف كودهای شیمیایی در كشت سبزیجات………………………………………    95

4-48- ضریب همبستگی بین متغیر روش های آموزشی-ترویجی با كاهش مصرف سموم

و نهاده ها……………………………………………………………………………………………………………96

4-49- ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با كاهش مصرف سموم و نهاده ها………..98

4-50- رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل آموزشی-ترویجی تأثیرگذار بر

نگرش سبزیكاران ها……………………………………………………………………………………………..99

4-51- رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر نگرش سبزیكاران..100

پیوست الف- پرسشنامه………………………………………………………………………………………..119

پیوست ب- سطح زیر كشت و تولید نهایی در سال زراعی 89-88……………………………127

رابطه 3-1- فرمول آلفای كرومباخ جهت حجم نمونه انتخابی……………………………………62

 

 

 

چكیده

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *