1-4-3 پهنه­ بندی.. 10

1-4-3-1 پهنه­ بندی اقلیمی.. 10

1-4-3-2 پهنه­ بندی آگروکلیمایی.. 10

1-4-3-3 پهنه­ بندی اگرواکولوژیکی (AEZ).. 11

1-4-4 مدل­سازی گیاهان زراعی.. 11

1-4-4-1 کاربردهای مدل AquaCrop. 13

1-4-4-2 معرفی نرم افزار ETOCalculator. 14

1-4-5 سطوح تولید.. 15

1-4-5-1 پتانسیل عملکرد.. 15

1-4-5-2 تولید قابل استحصال.. 16

1-4-5-3 تولید واقعی.. 16

1-4- 6 روند تغییرات عملکرد.. 16

1-4-7 آنالیز ریسک.. 16

1-4-8 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS). 17

1-4-9 روش­های درون­یابی.. 17

1-4-10 کینوا.. 17

1-4-10-1 مشخصات گیاهشناسی و تاریخچه کشت گیاه کینوا   17

1-4-10-2 نیازمندی­های محیطی کینوا.. 18

1-4-10-3 اهمیت اقتصادی گیاه کینوا.. 19

1-4-10-4 ارزش غذایی کینوا.. 20

1-4-10-5 تمرکز سازمان ملل برای افزایش کشت گیاه کینوا   22

1-4-10-6 اهمیت و ضرورت کشت گیاه کینوا در ایران   22

1-4-10-7 تاریخچه کشت گیاه کینوا در ایران.. 23

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده.. 29

2-1 پهنه­ بندی اقلیمی.. 29

2-2 پهنه­ بندی آگروکلیمایی.. 32

2-3 پهنه­ بندی اگرواکولوژیکی.. 34

2-4 مدل­های شبیه­سازی رشد گیاهان.. 44

2-4-1 مدل AquaCrop. 48

2-5 گیاه کینوا.. 51

2-6 تعیین عملکرد در مقیاس­های مکانی وسیع.. 54

2-7 عملکرد پتانسیل.. 55

2-8 عملکرد واقعی.. 57

2-9 روند تغییرات عملکرد.. 58

2-10 آنالیز ریسک.. 59

2-11 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).. 61

2-12 روش­های درون­یابی.. 62

فصل سوم: مواد و روش­ها.. 69

3-1 آزمایش­های مزرعه­ای.. 69

3-1-1 زمان و محل اجرای آزمایش.. 69

3-1-2مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش.. 69

3-1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مزرعه آزمایشی   70

3-1-4 روش اجرای آزمایش.. 71

3-1-4-1 طرح و نقشه آزمایش.. 71

3-1-4-2 تیمارهای آزمایشی و نحوه اعمال آن­ها.. 73

3-1-4-3 مشخصات بذر کینوا.. 73

3-1-5 عملیات زراعی.. 73

3-1-5-1 آماده ­سازی زمین و پیاده نمودن نقشه طرح   73

3-1-5-2 کاشت.. 74

3-1-5-3 کوددهی.. 75

3-1-5-4 آبیاری.. 75

3-1-5-5 تنک و وجین.. 76

3-1-5-6 مبارزه با آفات و بیماری.. 76

3-1-5-7 برداشت.. 77

3-1-6 اندازه ­گیری صفات مورد بررسی.. 78

3-1-6-1 صفات فیزیولوژیک.. 78

3-1-6-2 صفات مورفولوژیک.. 78

3-1-6-3 عملکرد و اجزای عملکرد.. 79

3-1-6-3-1 تعداد خوشه در واحد سطح.. 79

3-1-6-3-2 تعداد دانه در خوشه.. 79

3-1-6-3-3 وزن هزار دانه.. 79

3-1-6-3-4 عملکرد دانه و شاخص برداشت.. 79

3-1-6-4 محاسبات آماری.. 80

3-2 اجرای مدل AquaCrop. 80

3-2-1 معرفی مدل AquaCrop. 81

3-2-2 توصیف مدل AquaCrop. 83

3-2-3 معرفی کلی نرم افزار ET0Calculator. 85

3-2-4 واسنجی مدل.. 86

3-2-4-1 داده ­های اقلیمی.. 86

3-2-4-2 داده ­های مربوط به خاک.. 88

3-2-4-3 پارامترها و داده ­های گیاهی.. 89

3-2-4-3-1 پارامترهای ثابت.. 90

3-2-4-3-2 داده ­ها و پارامترهای مخصوص کاربر.. 91

3-2-4-4 عوامل مدیریتی.. 92

3-3 دوره شبیه­سازی.. 92

3-3-1 شرایط اولیه (Initial Condition).. 92

3-3-2 اجرای شبیه­سازی.. 93

3-4 ارزیابی مدل AquaCrop و بررسی صحت مدل.. 94

3-5 تجزیه آماری و منطقه­بندی.. 95

3-6 روند تغییرات عملکرد دانه.. 96

3-7 تاریخ کاشت تحت شرایط دیم.. 96

3-8 پایان دوره رشد و طول دوره رشد.. 97

3-9 پتانسیل عملکرد تحت شرایط دیم.. 98

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 103

4-1 صفات فیزیولوژیک.. 103

4-1-1 شاخص سطح برگ.. 103

4-2 صفات مورفولوژیک.. 106

4-2-1 تعداد شاخه­های فرعی.. 106

4-2-2 ارتفاع بوته.. 108

4-2-3 قطر ساقه.. 109

4-3 عملکرد و اجزاء عملکرد.. 111

4-3-1 تعداد خوشه در بوته.. 111

4-3-2 تعداد دانه در خوشه.. 114

4-3-3 وزن هزار دانه.. 116

4-3-4 عملکرد دانه.. 118

4-3-5 عملکرد بیولوژیک.. 120

4-3-6 شاخص برداشت.. 123

4-4 روابط میان عملکرد و اجزاء عملکرد.. 125

4-5 واسنجی مدل در شرایط منطقه­ای خوزستان.. 126

4-6 شبیه­ساز رشد سایه­انداز.. 128

4-7 شبیه­سازی روند تجمع ماده خشک اندام­های هوایی   130

4-8 ارزیابی مدل AquaCrop در شرایط آب و هوایی خوزستان   132

4-8-1 ارزیابی ماده خشک اندام­های هوایی.. 132

4-8-2 ارزیابی عملکرد دانه.. 133

4-9 شبیه سازی عملکرد پتانسیل کینوا در مناطق دیم­خیز استان خوزستان   135

4- 10 پهنه­ بندی آگرواکولوژیکی استان خوزستان بر مبنای پتانسیل عملکرد کینوا در مناطق دیم­خیز.. 139

4-11 بارنگی مناطق.. 142

4-12 شروع کشت (تاریخ کشت).. 143

4-13 طول دوره رشد کینوا.. 144

4-14 آنالیز ریسک تولید.. 145

فصل پنجم: نتیجه ­گیری نهایی و پیشنهادها.. 149

5-1 نتیجه ­گیری­نهایی.. 149

5-2 پیشنهادها.. 151

منابع.. 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 آمار هواشناسی ایستگاه هواشناسی شهرستان هفتکل طی مدت اجرای آزمایش (سال 93-1392).. 70

جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال 93-1392).. 71

جدول 3-3 میانگین پارامترهای هواشناسی مربوط به سال های 1383 تا 1393   81

جدول 3-4 برخی پارامترهای تجزیه شیمیایی خاک.. 88

جدول 3-5 پارامترهای گیاهی مربوط به مراحل فیزیولوژیکی کینوا   90

جدول 4-1 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 104

جدول4-2 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و سطوح تأمین آب بر شاخص سطح برگ   104

جدول4-3 مقایسه میانگین سطوح تأمین آب در هر تاریخ کاشت بر میزان شاخص سطح برگ.. 105

جدول 4-4 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک.. 106

جدول4-5 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و آبیاری بر تعداد شاخه­های فرعی   107

جدول4-6 مقایسه میانگین سطوح آبیاری در هر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه­های فرعی.. 107

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *