گفتار اول: فسخ. 13

بند اول: ماهیت و مبنای فسخ. 13

1. ماهیت فسخ. 13

2. مبنای فسخ. 13

2-1. توافق طرفین: 13

2-2. جبران ضرر ناروا 14

بند دوم: خیارات.. 16

الف: خیار 16

1. مفهوم خیار 16

2. واقعیت خیار چیست؟. 18

ب: تعداد و اقسام خیارات.. 20

گفتار دوم: اقاله. 23

بند اول: ماهیت و مبنای اقاله. 24

1. ماهیت اقاله. 24

1-1. ماهیت اقاله در فقه. 24

1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران. 27

1-3. آیا اقاله عقد است؟. 28

2. مبنای اقاله. 30

بند دوم: قلمرو اقاله. 32

گفتار سوم: انفساخ. 33

بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ. 33

1. ماهیت انفساخ. 33

2. مبنای انفساخ. 33

بند دوم: اقسام انفساخ. 33

1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی) 33

2. انفساخ ناشی از قانون. 34

مبحث سوم: نگاهی به شخصیت فقهی حضرت امام خمینی (ره) 36

فصل دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران. 40

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع. 42

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع. 42

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع. 42

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث.. 43

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم. 46

1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین.. 47

2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع. 48

3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع. 49

4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع. 50

5. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع. 53

5-1. آثار وجودی شرط خیار 53

5-2. آثار و احكام ناشی از اعمال حق خیار شرط.. 54

6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع. 56

7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع. 58

8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع. 65

8-1. مواردى كه مشترى تنها باید ارش بگیرد. 68

8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى‌تواند فسخ نماید. 70

8-3. حکم خیار عیب در بایع متعدّد. 70

8-4. حكم خیار عیب در مشترى متعدّد. 71

8-5. تعدد مبیع در معامله واحد. 71

9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع. 72

9-1. انواع تدلیس در عقد بیع. 74

10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع. 75

10-1. شیوه‌ی محاسبه خیار تبعض صفقه. 77

11. آثار و احکام تخلف از شرط (اشتراط)  در عقد بیع. 71

11-1. اقسام تخلف از شرط.. 79

12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع. 81

12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی.. 84

13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع. 85

14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع. 86

14-1. مال مشاع. 86

14-2. مال ممتزج. 87

14-3. خیار مشترک.. 87

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع. 89

1.  تلف یكی از عوضین یا هر دو آن‌ ها و تأثیر آن در اقاله عقد بیع. 89

2.  نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله. 91

3. تبعیض در اقاله. 92

4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن. 93

5. استرداد عوضین معیوب در اقاله. 95

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع. 96

1.  تلف مبیع. 96

2. تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگر خیار مختص مشترى باشد. 96

مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره 98

گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره 98

1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره 98

1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد. 98

1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض… 99

1-3. معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره 101

2. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره 101

3. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره 101

3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر. 102

4. آثار و احکام خیار تبعض صفقه در عقد اجاره 102

5. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد اجاره 103

6. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره 103

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره 104

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره 104

1. تلف مورد اجاره 104

2. خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع. 106

3. فوت موجر یا مستأجر در صورت شرط مباشرت.. 106

4. پایان مدت اجاره 106

مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح. 108

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح. 108

1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح. 108

1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن. 108

1-2. عیوب مختص مرد. 110

1-3. عیوب مختص زن. 113

1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن. 115

2. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح. 119

3. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح. 121

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح. 122

1. لعان. 122

2. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر. 123

3. ارتداد. 124

4. موت یکی از زوجین.. 125

مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت.. 128

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت.. 128

1. عزل وکیل. 128

2. استعفای وکیل. 129

3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت.. 131

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت.. 132

1. موت وکیل یا موکل. 132

2. جنون وکیل یا موکل. 134

2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل. 135

3. حجر و اغماء یکی از طرفین.. 135

4. از بین رفتن متعلق وکالت.. 136

5. پایان مدت وکالت.. 136

6. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت.. 136

مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت.. 137

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت.. 138

1. انحلال اذن در اداره شرکت.. 138

2. انحلال مال مشاع به‌وسیله تقسیم آن. 138

2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع. 140

2-2. اقاله تقسیم مال مشاع. 140

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت.. 142

1. تلف شدن تمام مال مشترک.. 142

2. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا 142

مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد كفالت.. 143

گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد كفالت.. 143

1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت.. 143

2. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت.. 143

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد كفالت.. 144

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد كفالت.. 144

مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله. 145

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله. 145

1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال‌علیه) در عقد حواله. 145

2. آثار و احکام خیار شرط در فسخ حواله. 145

3. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله. 146

3-1. اثر فسخ بیع در حواله. 146

گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله. 147

مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات.. 148

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه. 148

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد مزارعه. 148

2. آثار و احکام خیار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه. 148

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه. 149

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه. 149

1. خروج زمین از قابلیت انتفاع. 149

2. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا 149

3. كشف عدم مالکیت مالك نسبت به مقدارى از مدت مزارعه. 149

4. انقضاى مدّت عقد مزارعه. 150

مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان. 150

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان. 150

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان. 151

مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح. 152

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح. 152

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله‌ در عقد صلح. 153

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *