محدودیت های پژوهش  ………………………………………………………………………            8

امکانات پژوهش     ……………………………………………………………………………..             8

فصل دوم (مبانی نظری پژوهش)

برنامه ریزی راهبردی      ………………………………………………………………………           10

انواع برنامه ریزی به لحاظ رویکرد زمانی  ………………………………………………..             14

انواع برنامه ریزی به لحاظ هدف     ………………………………………………………..            15

وجوه تمایز برنامه راهبردی با سایر برنامه ها …………………………………………….             16

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی راهبردی……………………………………………              19

مشکلات برنامه ریزی راهبردی در ایران   ………………………………………………              21

مدل های برنامه ریزی    ……………………………………………………………………….           29

مروری بر مطالعات گذشته   ………………………………………………………………….            45

 

 

فصل سوم (روش ها و متد ها)

نوع پژوهش           …………………………………………………………………………….       49

جامعه پژوهش        …………………………………………………………………………….        49

محیط و زمان پژوهش ………………………………………………………………………….         49

نمونه و روش انتخاب  …………………………………………………………………………..        50

روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………         51

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..         52

ملاحظات اخلاقی     ……………………………………………………………………………        52

فصل چهارم ( یافته ها)

مقدمه                 ……………………………………………………………………………           54

یافته ها               ……………………………………………………………………………           55

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

بحث                 ……………………………………………………………………………                  128

نتیجه گیری        …………………………………………………………………………..                        144

پیشنهادها           ……………………………………………………………………………                  146

 

منابع                   ……………………………………………………………………………           149

پیوست ها             ……………………………………………………………………………          154

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

جدول شماره 1    ……………………………………………………………………………………………………………………56

جدول شماره 2    ……………………………………………………………………………………………………………………60

جدول شماره 3    ……………………………………………………………………………………………………………………64

جدول شماره 4    ……………………………………………………………………………………………………………………68

جدول شماره 5    ……………………………………………………………………………………………………………………72

جدول شماره 6    ……………………………………………………………………………………………………………………76

جدول شماره 7    ……………………………………………………………………………………………………………………80

جدول شماره 8    ……………………………………………………………………………………………………………………84

جدول شماره 9    ……………………………………………………………………………………………………………………88

جدول شماره 10   ………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول شماره 11   ………………………………………………………………………………………………………………….96

جدول شماره 12   ………………………………………………………………………………………………………………….100

جدول شماره 13   ………………………………………………………………………………………………………………….104

جدول شماره 14   ………………………………………………………………………………………………………………….108

جدول شماره 15   ………………………………………………………………………………………………………………….112

جدول شماره 16   …………………………………………………………………………………………………………………..116

جدول شماره 17   ……………………………………………………………………………………………………………………120

جدول شماره 18   …………………………………………………………………………………………………………………..124

جدول شماره 19   …………………………………………………………………………………………………………………..128

جدول شماره 20   …………………………………………………………………………………………………………………..132

جدول شماره 21   …………………………………………………………………………………………………………………… 136

جدول شماره 22   …………………………………………………………………………………………………………………… 140

جدول شماره 23   …………………………………………………………………………………………………………………… 144

جدول شماره 24   …………………………………………………………………………………………………………………… 148

جدول شماره 25   …………………………………………………………………………………………………………………… 152

جدول شماره 26   …………………………………………………………………………………………………………………… 153

جدول شماره 27   …………………………………………………………………………………………………………………… 154

جدول شماره 28   ……………………………………………………………………………………………………………………155

جدول شماره 29   ……………………………………………………………………………………………………………………156

جدول شماره 30   ……………………………………………………………………………………………………………………157

جدول شماره 31   ……………………………………………………………………………………………………………………158

عنوان                                                                                             شماره صفحه

نمودارشماره   1   ……………………………………………………………………………………………………………………57

نمودارشماره  2    ……………………………………………………………………………………………………………………58

نمودارشماره  3    ……………………………………………………………………………………………………………………59

نمودارشماره  4    ……………………………………………………………………………………………………………………61

نمودارشماره  5   . …………………………………………………………………………………………………………………..62

نمودارشماره  6    ……………………………………………………………………………………………………………………63

نمودارشماره  7   ……………………………………………………………………………………………………………………65

نمودارشماره  8   ……………………………………………………………………………………………………………………66

نمودارشماره  9   ……………………………………………………………………………………………………………………67

نمودارشماره  10 ……………………………………………………………………………………………………………………69

نمودارشماره  11 ……………………………………………………………………………………………………………………70

نمودارشماره  12 ……………………………………………………………………………………………………………………71

نمودارشماره  13 ……………………………………………………………………………………………………………………73

نمودارشماره  14 ……………………………………………………………………………………………………………………74

نمودارشماره  15 ……………………………………………………………………………………………………………………75

نمودارشماره  16 ……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودارشماره  17 ……………………………………………………………………………………………………………………78

نمودارشماره  18 ……………………………………………………………………………………………………………………79

نمودارشماره  19 ……………………………………………………………………………………………………………………81

نمودارشماره  20 ……………………………………………………………………………………………………………………83

نمودارشماره  21 ……………………………………………………………………………………………………………………84

نمودارشماره  22 ……………………………………………………………………………………………………………………85

نمودارشماره  23 ……………………………………………………………………………………………………………………86

نمودارشماره  24 ……………………………………………………………………………………………………………………87

نمودارشماره  25 ……………………………………………………………………………………………………………………89

نمودارشماره  26 ……………………………………………………………………………………………………………………90

نمودارشماره  27 ……………………………………………………………………………………………………………………91

نمودارشماره  28 ……………………………………………………………………………………………………………………93

نمودارشماره  29 ……………………………………………………………………………………………………………………94

نمودارشماره  30 ……………………………………………………………………………………………………………………95

نمودارشماره  31 ……………………………………………………………………………………………………………………97

نمودارشماره  32 ……………………………………………………………………………………………………………………98

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *