1-7-1-1- رابطه­ مبادله­  تهاتری (پایاپای) خالص………………………………………………………8.

1-7-1-2- رابطه­ مبادله­  تهاتری ناخالص………………………………………………………………….8

1-7-1-3- رابطه­ مبادله­ درآمدی…………………………………………………………………………….9

1-7-2- شاخص ­های جهانی شدن……………………………………………………………………………….10

 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2- تاریخچه­ی جهانی شدن اقتصاد…………………………………………………………………………..18

2-3- تاریخچه­ی رابطه­ مبادله ………………………………………………………………………………….23

2-4- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………..28

2-5- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….32

 فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….37

3-2- مدل های واردات……………………………………………………………………………………………..37

3-3- مدل های صادرات……………………………………………………………………………………………42

3-4- مبانی نظری جهانی شدن و تجارت……………………………………………………………………….44

3-5- مبانی نظری رابطه­ مبادله………………………………………………………………………………….51

3-6- تصریح مدل رابطه­ مبادله ………………………………………………………………………………..52

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش نتایج بدست آمده

 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….56

4-2- آزمون ایستایی…………………………………………………………………………………………………56

4-2-1- آزمون فیلیپس و پرون……………………………………………………………………………………57

4-3- تخمین مدل VAR……………………………………………………………………………………………60

4-3-1- تعیین تعداد وقفه بهینه……………………………………………………………………………………61

4-3-2- معادلات مدل VAR رابطه­ مبادله­ خالص، ناخالص، درآمدی…………………………..61

4-3-3- توابع عکس العمل ضربه- پاسخ رابطه­ مبادله­ی  خالص، ناخالص و درآمدی…………62

4-3-4- تجزیه واریانس…………………………………………………………………………………………….65

4-3-5- آزمون همجمعی…………………………………………………………………………………………..68

4-3-6- برآورد مدل VECM رابطه­ مبادله­ خالص، ناخالص و درآمدی……………………….70

4-3-7- تحلیل کشش شاخص جهانی شدن…………………………………………………………………..73

4-3-8- تحلیل اثر متغیرهای مدل بر رابطه­ مبادله­ کل بخش کشاورزی………………………….74

4-4- خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..75

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 5-1- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….76

5-2- بحث و نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….81

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *