بخش اول: خداشناسی.. 31

مسیحشناسی: اناجیل همدید. 32

انجیل چهارم (انجیل یوحنا) و رسالات پولس…. 34

تثلیث… 36

آباء مرتبط با رسولان. 37

پدران مدافعه گر. 43

یوستینوس… 43

ترتولیانوس… 45

کلمنس اسکندرانی.. 49

اوریگنس…. 52

ایرنائوس لئونی.. 57

بخش دوم: نجاتشناسی.. 62

گناه و نجات… 62

ملکوت خدا 64

بازگشت و داوری عیسی.. 65

نجاتشناسی از دید پولس…. 67

نجاتشناسی از دید آباء کلیسا 69

آباء مرتبط با رسولان. 70

رسالۀ دیداکه. 70

تاتیانوس… 71

کلمنس رومی.. 72

پولیکارپوس… 73

آثناگوراس… 73

تئوفیلوس انطاکیه ای.. 74

آباء کلیسا 75

یوستینوس… 75

ترتولیانوس… 77

اوریگنس…. 79

بخش سوم: انسان شناسی.. 82

زنان. 84

بخش چهارم: جهانشناسی.. 86

بخش پنجم: فرشتهشناسی.. 88

 

فصل سوم. 90

آیین گنوسی.. 90

بخش اول: خاستگاه و منابع آیین گنوسی.. 91

آیین گنوسی.. 91

خاستگاه 92

بنیانگذار. 94

منابع گنوسی: آثار مخالفان. 97

آثار و نوشته های گنوسیان. 105

متون نجع حمادی.. 107

بخش دوم: مکاتب و شخصیتهای مهم گنوسی.. 116

شمعون مغ. 116

باسیلیدس… 118

والنتینوس… 122

مرقیون. 126

هرمس مثلث… 133

بخش سوم: آموزه ها 135

خداشناسی.. 135

کیهان زایی و کیهان شناسی.. 139

انسان شناسی.. 143

زنان. 145

نجات شناسی.. 147

مسیح شناسی.. 154

لوگوس… 155

معجزات عیسی.. 160

شعائر دینی.. 161

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *