1-3-1-2 پراکنش جغرافیایی بادام کوهی………………………………………………………………………………………………………….6
1-3-1-3 خواص ضد میکروبی بادام کوهی……………………………………………………………………………………………………….6
1-3-1-4 خواص درمانی بادام کوهی…………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3-2 گیاه بومادران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-3-2-1 سیستماتیک بومادران………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-2-2 پراکنش جغرافیایی بومادران……………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-2-3 خواص ضد میکروبی بومادران……………………………………………………………………………………………………………..7
1-3-2-4 خواص درمانی بومادران……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-3 گیاه گلپر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-3-3-1 سیستماتیک گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-3-3-2 پراکنش جغرافیایی گلپر………………………………………………………………………………………………………………………8
1-3-3-3 خواص ضد میکروبی گلپر…………………………………………………………………………………………………………………….9
1-3-3-4 خواص درمانی گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-3-4 گیاه کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
1-3-4-1 سیستماتیک کلپوره……………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-3-4-2 پراکندگی جغرافیایی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..10
1-3-4-3 خواص ضد میکروبی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..10
1-3-4-4 خواص درمانی کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-3-5 گیاه مریم گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-3-5-1 سیستماتیک مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-3-5-2 پراکنش جغرافیایی مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………11
1-3-5-3 خواص ضد میکروبی مریم گلی………………………………………………………………………………………………………..12
1-3-5-4 خواص درمانی مریم گلی…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-4- عصاره­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-4-1 عصاره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-4-2- انتخاب ماده گیاهی و نوع حلال…………………………………………………………………………………………………………..12
1-4-3 روش­های مختلف عصاره­گیری……………………………………………………………………………………………………………….13
1-4-3-1 روش ماسراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-4-3-2روش پرکولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-4-3-3 روش سوکسله…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-4-3-4 امواج فراصوت…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-5 روش­های اندازه ­گیری و بررسی اثرات ضد میکروبی…………………………………………………………………………………..15
1-5-1 روش­های نفوذی…………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-5-1-1 روش چاهک……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-5-1-2 سیلندر پلیت………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-5-1-3 دیسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
1-5-2 روش­های رقیق­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………16
1-5-2-1 روش رقت آگار…………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-5-2-2 روش لوله یا رقت مایع……………………………………………………………………………………………………………………….16
1-6 بررسی میکروارگانیسم­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………17
1-6-1 تاریخچه میکروب­شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-6-2 مورفولوژی باکتری­ ها………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-6-3 استافیلوکک­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-6-3-1 استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………….18
1-6-4 باسیلوس­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
1-6-4-1 باسیلوس سرئوس……………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-6-5 سالمونلاها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-6-5-1 سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………….20
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
1-6-6 اشرشیا کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-7 بررسی آنتی­بیوتیک­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….21
1-7-1 تاریخچه آنتی­بیوتیک……………………………………………………………………………………………………………………………..21
1-7-2 پنی­سیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-7-3 جنتامایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………………22
1-7-4 تتراسایکلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-7-5 اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-7-6 تری متوپریم و سولفامتاکسازول…………………………………………………………………………………………………………….23
1-7-7 استرپتومایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8 بررسی فیتوشیمیایی گیاهان مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………24
1-8-1 آلکالوئیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
1-8-2 آنتوسیانین­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
1-8-3 تانن­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
1-8-4 ساپونین­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
1-8-5 فنل­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
1-8-6 فعالیت آنتی­اکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………………….27
1-9 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
فصل دوم : مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-1 مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2 تهیه گیاهان مورد بررسی و تعیین نام علمی آن­ها…………………………………………………………………………………….31
2-3 استخراج عصاره متانولی………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-4 روش تهیه محیط­های کشت………………………………………………………………………………………………………………………32
2-5 استریلیزاسیون محیط­های کشت میکروبی، ظروف و مواد مصرفی……………………………………………………………32
2-6 احیاء باکتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-7 تهیه کشت تازه (در فاز لگاریتمی) از میکروارگانیسم­ها…………………………………………………………………………….33
2-8 تهیه استاندارد نیم مک­فارلند……………………………………………………………………………………………………………………..33
2-9 تهیه سوسپانسیون میکروبی……………………………………………………………………………………………………………………….34
2-10 آزمون­های میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-10-1 تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-10-2 تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-10-3 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی……………………………………………………35
2-10-3-1 تعیین MIC عصاره…………………………………………………………………………………………………………………………36
2-10-3-2 تعیین MBC عصاره……………………………………………………………………………………………………………………….37
2-11 بررسی خواص فیتوشیمیایی اولیه……………………………………………………………………………………………………………37
2-11-1 آلکالوئید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
2-11-1-1 معرف مایر………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-11-1-2 معرف بوشاردا…………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-11-2 آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-11-3 تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-11-4 ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-11-5 اندازه ­گیری میزان فنل عصاره­های گیاهی……………………………………………………………………………………………39
2-11-5-1 رسم منحنی استاندارد اسید گالیک………………………………………………………………………………………………..39
2-11-6 بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………39
2-11-6-1 توانایی به­دام اندازی DPPH…………………………………………………………………………………………………………..39
2-11-6-2 تعیین قدرت احیاکنندگی……………………………………………………………………………………………………………….40
2-12 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………41
فصل سوم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-1 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………..43
3-1-1 نتایج ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن……………………………………………………………………………..43
3-1-1-1 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………………….44
3-1-1-2 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بومادران……………………………………………………………………………………45
3-1-1-3 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………….46
3-1-1-4 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گلپر………………………………………………………………………………………….47
3-1-1-5 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………48
3-1-1-6 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره ترکیبی……………………………………………………………………………………..49
3-1-2 نتایج ضد میکروبی حاصل از تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………….50
3-1-2-1 حساسیت سویه­های باکتریایی به آنتی­بیوتیک­های انتخابی……………………………………………………………..50
3-1-2-2 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-1-2-3 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری باسیلوس سرئوس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-1-2-4 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری اشرشیاکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-1-2-5 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-1-3 تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره­ها…………………………………………………………………………….55
3-1-4 تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) عصاره­ها…………………………………………………………………………..56
3-2 ارزیابی خواص فیتوشیمیایی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………..57
3-2-1 تشخیص آلکالوئید………………………………………………………………………………………………………………………………….57
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
 
3-2-2 تشخیص آنتوسیانین………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-2-3 تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-2-4 ساپونین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-2-5 ارزیابی میزان فنل…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-2-5-1 نتایج میزان فنل عصاره بادام کوهی………………………………………………………………………………………………….60
3-2-5-2 نتایج میزان فنل عصاره بومادران……………………………………………………………………………………………………….61
3-2-5-3 نتایج میزان فنل عصاره کلپوره………………………………………………………………………………………………………….62
3-2-5-4 نتایج میزان فنل عصاره گلپر……………………………………………………………………………………………………………..63
3-2-5-5 نتایج میزان فنل عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………………………….64
3-2-5-6 نتایج مقایسه­ای میزان فنل عصاره­ها و اسید گالیک………………………………………………………………………….65
3-2-6 ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………66
3-2-6-1 توانایی مهار رادیکال­های آزاد DPPH عصاره­ها………………………………………………………………………………..66
3-2-6-1-1 نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………….67
3-2-6-1-2 نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بومادران………. ………………………………………………………………………68
3-2-6-1-3 نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………69
3-2-6-1-4 نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره گلپر……………………………………………………………………………………….70
3-2-6-1-5 نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره مریم گلی………………………………………………………………………………71
3-2-6-1-6 نتایج مقایسه­ای درصد مهار عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………………………72
3-2-6-2 قدرت احیاکنندگی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………………74
3-2-6-2-1 نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………..74
3-2-6-2-2 نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بومادران………………………………………………………………………….75
3-2-6-2-3 نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………….76
3-2-6-2-4 نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره گلپر………………………………………………………………………………..77
3-2-6-2-5 نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره مریم گلی……………………………………………………………………….78
3-2-6-2-6 نتایج مقایسه­ای قدرت احیاکنندگی عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………….79
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری.……………………………………………………………………………………………………………….80
4-1 فعالیت ضد میکروبی عصاره­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………81
4-1-1 فعالیت ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………….81
4-1-2 فعالیت ضد میکروبی حاصل از تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………85
4-1-3 حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)……………………………………………86
4-2 خواص فیتوشیمیایی عصاره­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………89
4-2-1 فیتوشیمیایی کمی…………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-2-2 ارزیابی محتوی فنل………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-2-3 ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………..92
4-2-3-1 رادیکال­های آزاد DPPH…………………………………………………………………………………………………………………..93
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
4-2-3-2 قدرت احیاکنندگی…………………………………………………………………………………………………………………………….95
نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
فهرست شکل­ها و تصاویر
 
 
شماره و عنوان شکل­ها……………………………………………………………………………………………………..صفحه
 
شکل (1-1): مشخصات سیستماتیکی گیاه بادام کوهی………………………………………………………………………………………5
شکل (1-2): مشخصات سیستماتیکی گیاه بومادران……………………………………………………………………………………………6
شکل (1-3): مشخصات سیستماتیکی گیاه گلپر………………………………………………………………………………………………….8
شکل (1-4): مشخصات سیستماتیکی گیاه کلپوره ……………………………………………………………………………………………..9
شکل (1-5): مشخصات سیستماتیکی گیاه مریم گلی……………………………………………………………………………………….11
شکل (2-1): اندازه ­گیری قطر هاله عدم رشد با خط کش…………………………………………………………………………………35
شکل (3-1): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بادام کوهی………………………………………………………………………….44
شکل (3-2): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بومادران……………………………………………………………………………….45
شکل (3-3): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………………..46
شکل (3-4): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گلپر……………………………………………………………………………………..47
شکل (3-5): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………….48
شکل (3-6): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره ترکیبی…………………………………………………………………………………49
شکل (3-7): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
شکل (3-8): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باسیلوس سرئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
شکل (3-9): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه اشرشیا کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
شکل (3-10): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
شکل (3-11): نتایج میزان فنل عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………………………..60
شکل (3-12): نتایج میزان فنل عصاره بومادران………………………………………………………………………………………………..61
شکل (3-13): نتایج میزان فنل عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………………………62
شکل (3-14): نتایج میزان فنل عصاره گلپر………………………………………………………………………………………………………63
شکل (3-15): نتایج میزان فنل عصاره مریم گلی………………………………………………………………………………………………64
شکل (3-16): نتایج مقایسه­ای میزان فنل عصاره­ها و اسیدگالیک……………………………………………………………………65
شکل (3-17): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………67
شماره و عنوان شکل­ها……………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل (3-18): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بومادران………………………………………………………………………………68
شکل (3-19): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره کلپوره…………………………………………………………………………………69
شکل (3-20): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره گلپر…………………………………………………………………………………….70
شکل (3-21): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره مریم گلی……………………………………………………………………………71
شکل (3-22): نتایج مقایسه­ای درصد مهار عصاره­ها و اسیدآسکوربیک……………………………………………………………72
شکل (3-23): نتایج مقایسه­ای میانگین IC50……………………………………………………………………………………………………73
شکل (3-24): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………..74
شکل (3-25): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بومادران……………………………………………………………………….75
شکل (3-26): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………..76
شکل (3-27): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره گلپر……………………………………………………………………………..77
شکل (3-28): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………….78
شکل (3-29): نتایج مقایسه­ای قدرت احیاکنندگی عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………79
فهرست جدول­ها
 
 
شماره و عنوان جدول­ها……………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول (3-1): حساسیت سویه­های باکتریایی به آنتی­بیوتیک انتخابی……………………………………………………………..50
جدول (3-2): تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره­ها………………………………………………………………….55
جدول (3-3): تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) عصاره­ها………………………………………………………………..56
جدول (3-4): تشخیص آلکالوئید………………………………………………………………………………………………………………………..57
جدول (3-5): تشخیص آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………57
جدول (3-6): تشخیص تانن……………………………………………………………………………………………………………………………….58
جدول (3-7): تشخیص ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………..58

  • گیاهان دارویی

1-1-1 صفات گیاهان دارویی
گیاهانی که حداقل دارای صفات زیر باشند، گیاه دارویی، نامیده می­شوند:
1- در پیکر این گیاهان مواد ویژه­ای به عنوان مواد موثر متابولیت­های ثانویه ساخته و ذخیره می­شوند که برای مداوای برخی از بیماری­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. مواد مذکور طی فرایندهای ویژه و پیچیده و به­ مقدار بسیار کم (به طور معمول کمتر از یک درصد وزن خشک گیاه)، ساخته می­شوند.
2- اغلب ممکن است اندام ویژه­ای چون ریشه، برگ­ها، ساقه، گل، میوه و غیره بیشترین مواد موثر را داشته باشند، بنابراین همیشه نمی­توان کل اندام گیاه را منبع ماده دارویی ویژه­ای دانست.
3- اندام گیاهی برداشت شده، آماده ­سازی و فرآوری می­شوند، یعنی تحت تاثیر عملیات ویژه­ای مانند جداسازی، خرد شدن، خشک کردن، تخمیر و غیره قرار گرفته و سپس استفاده می­شوند.
تحقیقات زیادی نشان می­دهد با فرآوری صحیح گیاهان و داروهای گیاهی اثرات این داروهای طبیعی به شکل فزاینده­ای بیشتر و مقرون به صرفه­تر می­باشد [1].
1-1-2 تاریخچه گیاهان دارویی در جهان
ارسطو (330 ق. م) اولین کسی است که آثار و مطالبی مکتوب مربوط به شناخت گیاهان دارد. البته قبل از او در آثار کهن مصر (حدود 26 قرن ق. م) در پاپیروس­ها و ابرها مطالبی از گیاهان با شرح خاصی از موارد استفاده از آن­ها باقی مانده است. ولی ارسطو نخستین دانشمندی است که، از رشد و نمو گیاهان، ماده­سازی و از تفاوت آن­ها و چگونگی استفاده از مواد خاک (سیاه خاک) مطالبی نوشته است. نوشته او بدون هیچ مبنای علمی تا چندین قرن بعد از او مورد قبول همه بود و حتی تدریس می­شد. تئوفراست یا تئوفراستوس شاگرد ارسطو که در سال­های 258-370 قبل از میلاد طبیب بود و بعدها به او پدر گیاه­شناسی گفته­اند، علاوه بر آن­که، پیرو فلسفه استاد خود بود، تحت تاثیر نظریات افلاطون، استاد ارسطو قرار گرفت. او رده­بندی بسیار ابتدایی از روی ریخت یا شکل ظاهری گیاهان، چرخه رشد، شکل گل آذین و نحوه رشد آن­ها و هم­چنین وضع گلبرگ­های گل­ها در کتابی به نام هیستوریا پلانتاروم بر مبنایی مبهم و ناشی از استنباط­های خود دارد. باید اشاره کرد، که مکتب درمان با گیاه به وسیله تئوفراست بنیان­گذاری شد [2].
1-1-3 تاریخچه گیاهان دارویی در ایران
کشور ایران به واسطه سابقه تمدن چند هزار ساله، که حدود 14700 سال آن با فرهنگ غنی اسلام در آمیخته و نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی متنوع که سبب رشد انواع گوناگونی از گیاهان گردیده و باعث اطلاق نام طلای سبز به فلور طبیعی ایران شده است، از جهت طب سنتی غنی می­باشد [3].
ابن سینا دانشمند و پزشک نامدار ایرانی در سال­های 428-370 هجری مطابق با 980-1037 میلادی که در غرب او را به نام آویسینیا می­شناسند و پس از انقراض تمدن یونان او را بزرگترین دانشمند جهان و به اشتباه عرب دانسته ­اند؛ در جلد دوم کتاب قانون فی الطب بیش از 800 نمونه گیاه طبی و غذایی را نام می­برد که از آن میان 541 گیاه و مشتقات آن­ها دارای توصیف کاربردی و صفات ریخت­شناختی هستند. او اختلاف شکل و صفات گیاهان مشابه را (برای اجتناب اشتباه آن­ها از یکدیگر) با توجه خاصی در کتاب «قانون» توضیح می­دهد و در مورد چگونگی استفاده از مشتقات گیاهان دارویی و کاربرد آن­ها، با ترتیبی خاص، معین و نظام یافته به شرح و تفصیل آن­ها می ­پردازد [2].
تعداد صفحه : 136
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

 

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد نجف آباد

 

دانشکده مواد

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc.»

 

گرایش سرامیک

 

 

 

عنوان:

 

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

دكتر احمد منشی

 

استاد مشاور:

 

دكتر امیر عباس نوربخش

 

 

 

زمستان 90


(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه

 

چکیده                   ……………………………………………………………………………………………………………  1
فصل اول: مقدمه       ……………………………………………………………………………………………………………  2
فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………..  4
        2-1- مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………  4
        2-2- کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………………………… 7
              2-2-1- مزایای استفاده از مواد کامپوزیت ……………………………………………………………  9
              2-2-2- تاریخچه صنعت کامپوزیتها …………………………………………………………………….  9
        2-3- نانو کامپوزیت ها …………………………………………………………………………………………….  10
              2-3-1- طبقه بندی نانو کامپوزیت ها ………………………………………………………………..  11
              2-3-2- سیلیکات های لایه ای …………………………………………………………………………  12
              2-3-3- ساختار نانو کامپوزیت …………………………………………………………………………  15
              2-3-4- خواص مکانیکی ………………………………………………………………………………..  17
              2-3-5- نانو کامپوزیت های پلیمری ………………………………………………………………….  18
        2-4-تعریف و طبقه بندی کاربیدها ……………………………………………………………………………  19
        2-5-کاربید سیلیسیم ……………………………………………………………………………………………….  20
              2-5-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………  20
              2-5-2-مشخصات عمومی کاربید سیلیسیم ………………………………………………………..  21
              2-5-3-ساختار و ترکیب کاربید سیلیسیم …………………………………………………………..  21
              2-5-4-انواع کاربید سیلیسیم ……………………………………………………………………………  22
                      2-5-4-1-کاربید سیلیسیم نوع بتا () ……………………………………….  22
                      2-5-4-2-کاربید سیلیسیم نوع آلفا () ……………………………………..  22
              2-5-5- پایداری انواع مختلف SiC بلوری ………………………………………………………..  23
              2-5-6- وضعیت گذشته و فعلی کاربید سیلیسیم ………………………………………………… 24
              2-5-7- خلاصه ای از خواص SiC  ………………………………………………………………..  24
              2-5-8- برخی کاربرد های SiC ………………………………………………………………………  26
                      2-5-8-1- کاربرد به عنوان ساینده ………………………………………………………….  26
                      2-5-8-2- دیر گدازها و المنت های کوره ………………………………………………..  26
                      2-5-8- 3- کاربردهای الکترونی و نوری………………………………………………….. 27
                           2-5-8-3-1- نیمه هادی کاربید سیلیسیم ………………………………………….  28
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه

 

                           2-5-8-3-2- کاربرد در صنعت IC ………………………………………………….  28
        2-6- شیشه     ………………………………………………………………………………………………………..  28
              2-6-1-تاریخچه شیشه …………………………………………………………………………………….  28
              2-6-2-تعریف شیشه ……………………………………………………………………………………….  29
        2-7- اکسید سریم …………………………………………………………………………………………………..  30
              2-7-1- کاربردهای اکسید سریم ……………………………………………………………………….  31
        2-8- اکسید سیلیسیم ………………………………………………………………………………………………  32
        2-9- ابزارهای برشی و سایند ها ………………………………………………………………………………  33
              2-9-1- ابزارهای برشی …………………………………………………………………………………..  33
              2-9-2- ساینده‌ها …………………………………………………………………………………………….  35
        2-10-ترکیب پولیش پایه سریم و فرایند آماده سازی آن ……………………………………………..  38
        2-11- مشخصات اکسید سریک ………………………………………………………………………………  39
        2-12- فرایند آماده سازی ترکیب ……………………………………………………………………………..  40
        2-13- ابزارهای ساینده سرامیکی پیوند داده شده ……………………………………………………..  42
              2-13-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………..  42
              2-13-2- فرایند تولید ……………………………………………………………………………………..  42
              2-13-3- هدف از تولید ساینده های سرامیکی ………………………………………………….  43
              2-13-4- روش ساخت ترکیبات ………………………………………………………………………  43
فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..  44
        3-1- مواد اولیه ……………………………………………………………………………………………………….  44
              3-1-1- اکسیدسریم ………………………………………………………………………………………..  44
              3-1-2- کاربیدسیلسیم …………………………………………………………………………………….  45
              3-1-3- نانوسیلیس …………………………………………………………………………………………  45
              3-1-4- افزودنی ها …………………………………………………………………………………………  46
        3-2- تجهیزات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………….  46
              3-2-1- هیتر …………………………………………………………………………………………………..  46
              3-2-2- کوره ………………………………………………………………………………………………….. 46
              3-2-3- مگنت ………………………………………………………………………………………………..  46
              3-2-4- ترازو …………………………………………………………………………………………………  46
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه

 

              3-2-5- خشک کن ………………………………………………………………………………………….  46
              3-2-6- CCS ………………………………………………………………………………………………..  46
        3-3- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها …………………………………………………………………………..  47
              3-3-1- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ………………………………………………………  47
              3-3-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………………………  47
              3-3-3- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ………………………………………………………………  47
        3-4- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………..  48
              3-4-1- تهیه نمونه‌های سری اول ……………………………………………………………………..  48
                      3-4-1-1- نمونه‌سازی مجموعه A ………………………………………………………….  48
                      3-4-1-2- نمونه‌سازی مجموعه B ………………………………………………………….  49
                      3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C ………………………………………………………….  51
              3-4-2- تهیه نمونه های سری دوم ……………………………………………………………………  51
                      3-4-2-1- نمونه‌ D ……………………………………………………………………………….  52
                      3-4-2-2- نمونه‌ E ……………………………………………………………………………….  53
                      3-4-2-3- نمونه‌ F ……………………………………………………………………………….  53
                      3-4-2-4- نمونه‌ G ……………………………………………………………………………….  54
                      3-4-2-5- نمونه‌ H ……………………………………………………………………………….  54
              3-4-3-تهیه نمونه‌ های سری سوم …………………………………………………………………….  55
                      3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I …………………………………………………………..  55
                      3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J ………………………………………………………….  57
                      3-4-3-3- نمونه سازی سریK ………………………………………………………………  58
                      3-4-3-4- نمونه سازی سریL ……………………………………………………………….  59
                      3-4-3-5- نمونه سازی سری M …………………………………………………………….  60
                      3-4-3-6- نمونه سازی سری N ……………………………………………………………..  61
              3-4-4- تعیین درصد وزنی جذب آب ……………………………………………………………..  62
              3-4-5- انجام آزمایش سایش …………………………………………………………………………..  63
              3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer ……………………………………………..  64
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه

 

فصل چهارم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  65
        4-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………  65
        4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت ………………………………………………  65
              4-2-1- نتایج نمونه های سری اول …………………………………………………………………..  65
              4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم …………………………………………………………………..  66
              4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم ………………………………………………………………….  67
                      4-2-3-1- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 …………………..  67
                      4-2-3-2- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 …………………………………….  73
                      4-2-3-3- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 ………………………………….  77
                      4-2-3-4- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 …………………………………….  79
        4-3- بررسی نتایج آنالیز XRD ……………………………………………………………………………….  82
              4-3-1- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15 …………………………………………………….  82
              4-3-2- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5 ………………………………………………………  82
              4-3-3- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2 ………………………………………………………  83
              4-3-4- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19 …………………………………………………….  84
              4-3-5- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1 …………………………………………………….  84
              4-3-6- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4 …………………………………………………….  85
              4-3-7- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17……………………………………………………. 86
              4-3-8- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11 …………………………………………………..  86
              4-3-9- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14 و I9 ………………………………  87
              4-3-10- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16 و I17 …………………………..  89

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *