2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی.. 21
2-4-3- یادگیری سازمانی.. 21
2-5- یادگیری سازمانی.. 21
2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی.. 23
2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26
2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29
2-9- سازمان یادگیرنده 31
2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36
2-10-1- پیتر سنگه. 36
2-10-2- گاروین.. 39
2-10-3- ماركوارت.. 39
2-10-4- جفارت و مارسیک… 40
2-10- 5- واتكینز و مارسیك… 41
2-10-6- آرجریس و شون.. 43
2-10-7- مامفورد. 44
2-10-8- هریسون.. 46
2-10-9- کاپلان و نورتون.. 47
2-10-10- گاهه. 48
2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51
2-11-1- سازمان های فهمیده 51
2-11-2- سازمان های ادراك كننده و متفكر. 51
2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51
2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53
2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56
2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی.. 57
2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60
2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 65
2-16-1- پیشینه داخلی.. 65
2-16-2- پیشینه خارجی.. 68
2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.. 71
2-18- الگوی مفهومی تحقیق.. 72
2-19) الگوی تحلیلی تحقیق.. 74
2-20) خلاصه فصل دوم. 78
فصل سوم: روش تحقیق.. 79
3-1- مقدمه. 80
3-2)نوع و روش پژوهش…. 80
3-3) جامعه آماری.. 81
3-4) نمونه و روش نمونه گیری.. 81
3-5) روش های گردآوری اطلاعات.. 82
3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 82
3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه. 83
3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه. 83
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
3-8) خلاصه فصل سوم. 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85
4-1) مقدمه. 86
4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86
4-2-1) متغیر جنسیت… 86
4-2-2) متغیر تحصیلات.. 87
4-2-3) متغیر سابقه خدمت… 88
4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89
4-3-1) سوال اصلی پژوهش…. 89
4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش…. 91
4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش…. 92
4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش…. 92
4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش…. 93
4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش…. 94
4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش…. 94
4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش…. 95
4-4) خلاصه فصل چهارم. 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 97
5-1) مقدمه. 98
5-2) نتیجه گیری.. 98
5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی.. 98
5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول.. 99
5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم. 100
5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم. 100
5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم. 101
5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم. 101
5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم. 102
5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم. 103
5-3) محدودیت های پژوهش…. 103
5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 104
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه. 104
5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین.. 105
5-5) خلاصه فصل پنجم. 105
منابع.. 106
منابع فارسی.. 107
منابع لاتین.. 110
پیوست… 114
پرسشنامه. 115

فهرست جدول ها
جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف   22
جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25
جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28
جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *