ب) از جهت نوع عقوبت   ……………………………………………………………….. ……………………………………..17

ج) از جهت میزان مجازات ………………………………………………………………………………………………………..17

1-4-2-تفاوت تعزیر با قصاص…………………………………………………………………………………………………..20

1-4-3-تفاوت تعزیر با دیه………………………………………………………………………………………………………..21

فصل دوم: مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

2-1-مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه  ………………………………………………………………………25

2-1-1-آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-2- روایات…………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-3- دلیل عقلی……………………………………………………………………………………………………………………36

2-1-4- سیره­ی عقلاء………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزا…………………………………………………………………………………39

2-2-1- آغاز پیدایش کیفر و مجازات…………………………………………………………………………………………39

2-3- مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-3-1- تعریف مبانی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-2- بررسی سایر عناوین مشابه با مبانی………………………………………………………………………………..34

الف) منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..44

ب) قواعد (اصول)……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-4- مبانی جرم­انگاری …………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-1- مبانی عمومی……………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-2- اصل ضرر……………………………………………………………………………………………………………………48

2-4-2-1- تعریف و مبانی اصل ضرر ……………………………………………………………………………………….48

2-4-2-2- اقسام ضرر ……………………………………………………………………………………………………………..49

2-4-2-2-1- ضرر مادی ………………………………………………………………………………………………………….49

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….50

2-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..51

2-5- مبانی جرم­انگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..53

2-5-1- مبانی جرم­انگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….53

2-5-2- مبانی جرم­انگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..55

2-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..55

2-5-2-2- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم: ادله وجوب تعزیر

3-1- ادله وجوب تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………60

3-1-1- روایات دال بر وجوب تعزیر………………………………………………………………………………………. 60

3-1-2- اثبات وجوب تعزیر به وسیله وحدت ملاک……………………………………………………………………61

3-1-3- امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………………..62

3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………64

الف) مرحله درونی و انکار باطنی ………………………………………………………………………………………………64

ب) مرحله برونی و اعتراض گفتاری …………………………………………………………………………………………..64

ج) مرحله عملی و فعلی  ………………………………………………………………………………………………………….65

3-1-4- استقرای نصوص خاصه  ………………………………………………………………………………………………66

فصل چهارم: قلمرو تعزیر

4-1- قلمرو تعزیر …………………………………………………………………………………………………………………..70

4-1-1- مطلق معاصی………………………………………………………………………………………………………………70

– معاصی کبیره …………………………………………………………………………………………………………..72

-تعزیر در موارد منصوص……………………………………………………………………………………………….76

4-1-4- تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………………………………………..80

4-1-5- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی…………………………………………………………………………………82

1) ا ادله حکومت و ولایت فقیه(حکومت انتصابی) ………………………………………………………………………83

2) ا ادله حکومت انتخابی………………………………………………………………………………………………………….88

4-1-6- تعزیر در ایجاد مفسده …………………………………………………………………………………………………90

4-1-6-1- وجوب دفع مفسده…………………………………………………………………………………………………..90

4-1-7- تعزیر در انجام امورخلاف مصالح عمومی ……………………………………………………………………..91

فصل پنجم: کیفیت مجازات­های تعزیری و نحوه­ تعیین آن ها

5-1- کیفیت مجازات­های تعزیری………………………………………………………………………………………………..95

5-1-1-دیدگاه انحصار تعزیر……………………………………………………………………………………………………….96

5-1-1- 1-ادله قائلین به انحصار تعزیر و نقد دلایل آنها ………………………………………………………………..97

الف) استصحاب و اجرای اصل اولی……………………………………………………………………………………………..97

ب) دوران امر بین تعیین و تخییر………………………………………………………………………………………………….98

ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد» ……………………………………………………………………………………..99

5-1-1-1-2- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه …………………………………………………………..101

5-1-2- دیدگاه تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………………..102

5-1-2-1- ادله قائلین تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………103

الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103

ب) اطلاقات باب تعزیر…………………………………………………………………………………………………………….105

ج) روایات …………………………………………………………………………………………………………………………….107

5-1-2-1-2. ملاک عقوبت های تعزیری ……………………………………………………………………………………108

5-1-2-1-3. وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی ……………………………………………………………………109

5-1-2-1-4.رعایت تناسب بین جرایم و مجازات ها …………………………………………………………………..110

5-2- نظریه انتخابی ………………………………………………………………………………………………………………..116

5-3- نحوه­ تعیین مجازات­های تعزیری …………………………………………………………………………………..118

5-3-1- مجری تعزیر مطلقا حاکم است …………………………………………………………………………………….119

5-3-2- قاضی در تعیین مجازات­های مطلقا مخیر نیست …………………………………………………………….119

5-4- قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها……………………………………………………………………12

فصل ششم: کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی

6-1- کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی…………………………………………………………………………………….128

6-1-1- کارآمد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..128

6-1-2- کارکرد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..131

6-1-3- کارکرد تعزیر در زمینه جرایم اقتصادی………………………………………………………………………….137

6-1-3-1- احتکار …………………………………………………………………………………………………………………139

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *