معنای لغوی بیماری.. 10

مفهوم اصطلاحی بیماری.. 10

انتقال. 11

سرایت.. 11

فقه. 12

حقوق. 13

گفتار دوم ؛ انواع بیماری ها 13

بیماری های غیر واگیر. 13

بیماری های واگیر. 15

راه های انتقال بیماری های واگیر دار 16

بیماری های  نوپدید. 17

بیماری های  باز پدید. 17

بیماری های ناپدید. 18

گفتار سوم ؛ انواع مسئولیت.. 19

مسئولیت اخلاقی.. 19

مسئولیت حقوقی.. 20

مسئولیت مدنی.. 20

مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد ( ضمان ناشی از عقد ) 21

مسئولیت مدنی خارجی از قرارداد ( ضمان ناشی از قانون ) 23

ارکان و عناصر مسئولیت مدنی.. 24

ضرر 24

فعل و عمل زیانبار 25

رابطه ی سببیت بین عمل زیانبار و ضرر وارده 26

اثر مسئولیت مدنی.. 26

مبانی مسئولیت مدنی.. 26

نظریه تقصیر. 27

نظریه خطر. 28

مسئولیت کیفری.. 30

مسئولیت کیفری در شریعت اسلام. 32

ارکان مسئولیت کیفری.. 33

اهلیت جزائی.. 33

تقصیر. 34

اقسام تقصیر جزائی.. 36

آثار تقصیر زیان دیده 37

مسئولیت کیفری مسامحه ای.. 38

گفتار چهارم ؛ مروری بر قواعد فقهی مرتبط با موضوع. 39

قاعده اتلاف.. 39

مستندات قاعده اتلاف.. 40

قاعده  تسبیب.. 42

مستندات قاعده تسبیب.. 45

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار 46

مستندات قاعده لا ضرر 48

قاعده اقدام. 52

مستندات قاعده اقدام. 54

فصل دوم ؛  بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری ها در فروض مختلف.. 55

گفتار نخست ؛  انتقال عمدی بیماری.. 56

ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص… 57

ضرر جسمانی.. 59

ضرر آینده 59

انتقال عمدی بیماری منجر به مرگ.. 60

قتل عمد. 60

علم. 64

علم حکمی و علم موضوعی.. 65

عمد. 65

بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری.. 66

نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت.. 68

افساد فی الارض… 70

عناصر جرم افساد فی الارض در فقه. 71

انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو. 73

تعریف ضرب.. 73

تعریف جرح. 73

نقصان یا شکستن عضو. 74

از کار افتادن عضو. 74

فقدان یا نقص یکی از حواس… 75

مرض دایم. 75

نمونه نصوص قانونی قصاص عضو از قرآن و سنت.. 76

بررسی مجازت قانونی ضرب و جرح عمدی توسط ناقل بیماری.. 77

گفتار دوم ؛  انتقال غیر عمدی بیماری ( شبه عمد و خطا ) 80

انتقال غیر عمدی بیماری منجر به مرگ.. 80

جرائم غیر عمدی.. 81

قتل شبه عمد. 83

قتل خطای محض… 88

بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل غیر عمدی توسط ناقل بیماری.. 91

دیه. 92

کفاره 94

تعزیر. 94

انتقال غیر عمدی بیماری منجر به ضرب و جرح و یا نقص عضو. 96

دیه. 98

ارش… 98

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *