چکیده­ی فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………. الف
پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
فهرست مندرجات  ……………………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست جداول  ……………………………………………………………………………………………………………. ط
          فهرست نمودارها  …………………………………………………………………………………………………………. ک
          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3- ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4- اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-5- سؤال­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6- تعاریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش  ………………………………………………………………… 11
2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2- گستره­ی مفهومی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2-1- مروری بر تعاریف کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………… 14
2-3- زمینه­ پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  ……………………………………………………………………. 18
2-3-1- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  ……………………………………………………………………………………………. 19
2-4- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  ……………………………………………………………………………………….. 21
2-5- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به­منظور سنجش عملکرد …………………………………………………………. 24
2-5-1- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) …………………………………………………………………… 24
2-5-2- شش سیگما (Six Sigma) …………………………………………………………………………………………………… 25
2-5-3- کارت امتیازی متوازن (BSC) …………………………………………………….. ………………………………………… 29
2-5-4- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  …………………………………… 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-4-1- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………. 33
2-5-4-2- معیارهای الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………………… 36
2-5-4-3- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………. 42
2-5-4-4- مزایای الگوی تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………….. 43
2-6- خلاصه و نتیجه ­گیری از مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………. 44
2-7- پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-7-1- پیشینه در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………. 46
2-7-2- پیشینه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-8- خلاصه و نتیجه ­گیری از پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 56
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 60
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-3- جامعه­ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4- ابزار گردآوری داده ­ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-4-1- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-4-1-1- نحوه­ تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 65
3-4-1-2- نحوه­ محاسبه امتیازها بر اساس داده ­های به­دست آمده از پرسشنامه­ الگوی                   تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 6جج 

68

3-4-1-2-1- نحوه­ امتیازدهی به توانمندسازها……………………………………………………………. 68
3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری……………………………………………………………… 68
3-4-1-2-1-2- معیار دوم، خط مشی و استراتژی …………………………………… 69
3-4-1-2-1-3- معیار سوم، کارکنان ………………………………………………………… 70
3-4-1-2-1-4- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ………………………………………. 70
3-4-1-2-1-5- معیار پنجم، فرایندها ………………………………………………………. 71
3-4-1-2-2- نحوه­ امتیازدهی به نتایج ………………………………………………………………………. 72
3-4-1-2-2-1- معیار ششم، نتایج مشتریان ……………………………………………. 72
3-4-1-2-2-2- معیار هفتم، نتایج کارکنان ……………………………………………… 73
3-4-1-2-2-3- معیار هشتم، نتایج جامعه ……………………………………………….. 74
3-4-1-2-2-4- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد …………………………………….. 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-1-2-3- نحوه­ محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………………. 77
3-4-1-3- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. 77
3-4-1-3-1- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….. 77
3-4-1-3-2- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 78
3-4-2- کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ………………………………………………………………………………………………………………. 79
3-5-1- نرم افزارهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….. 79
3-5-2- روش­های آماری به­کار گرفته شده …………………………………………………………………………………………… 80
3-6- مشکلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها …………………………………………………………… 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش ………………………………………………………………………… 83
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-2- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-3- بررسی سؤال­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-3-1- سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
4-3-2- سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
4-3-3- سؤال سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 89
4-3-1-1-  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………. 90
4-3-1-2- خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………………………………………….. 91
4-3-1-3- كاركنان ……………………………………………………………………………………………………………………… 93
4-3-1-4- مشاركت­ها و منابع …………………………………………………………………………………………………….. 94
4-3-1-5- فرایندها …………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-3-1-6- نتایج مشتریان …………………………………………………………………………………………………………… 100
4-3-1-7- نتایج كاركنان ……………………………………………………………………………………………………………. 102
4-3-1-8- نتایج جامعه ……………………………………………………………………………………………………………….. 104
4-3-1-9- نتایج كلیدی عملكرد …………………………………………………………………………………………………. 105
4-3-4- سؤال چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 116
4-3-5- سؤال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………… 122
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
5-2- بحث و نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ پژوهش ………………………………. 125
5-2-1-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 125 

126

5-2-2-2- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  

134

5-2-2- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های   دانشگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..

142 

 

142

 

143

5-4- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ………………………………………………………………………………………. 146
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 154
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
  

 فهرست جداول

جدول شماره 3-1: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ……….. 66
جدول شماره 3-2: نحوه­ تخصیص امتیازها در پرسشنامه …………………………………………………………………………….. 67
جدول شماره 3-3: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ……………………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-4: نحوه محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-5: نحوه محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 70
جدول شماره 3-6: نحوه محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ……………………………………………………………………… 71
جدول شماره 3-7: نحوه محاسبه امتیاز معیار فرایندها …………………………………………………………………………………… 71
جدول شماره 3-8: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان …………………………………………………………………………. 73
جدول شماره 3-9: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 74
جدول شماره 3-10: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه …………………………………………………………………………… 75
جدول شماره 3-11: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………….. 76
جدول شماره 4-1: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………. 85
جدول شماره 4-2: توزیع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 86
جدول شماره 4-3: توزیع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………… 87
جدول شماره 4-4: رشته تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 87
جدول شماره 4-5: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………………….. 88
جدول شماره 4-6: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………………. 90
جدول شماره 4-7: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………. 92
جدول شماره 4-8: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ………………………………………………………………. 93
جدول شماره 4-9: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………. 95
جدول شماره 4-10: خرده معیارهای فرایندها و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………….. 96
جدول شماره 4-11: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در     کتابخانه ­های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………….. 97 

98

جدول شماره 4-12: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه شهید چمران……………………………………………………………………………….. 98 

99

جدول شماره 4-13: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه ­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور …………………………………………………………….  

100

جدول شماره 4-14: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………… 101
جدول شماره 4-15: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………. 103
جدول شماره 4-16: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………………. 104
جدول شماره 4-17: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………. 106
جدول شماره 4-18: خرده معیارهای شاخص ­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………… 107
جدول شماره 4-19: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………… 108 

109

جدول شماره 4-20: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های­                 دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………..  

110

جدول شماره 4-21: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور……………………………………………………………………………………  

110

جدول شماره 4-22: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های هر دو دانشگاه ……. 111
جدول شماره 4-23: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه­ شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………..  

113

جدول شماره 4-24: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………………………………………………………  

114

جدول شماره 4-25: نتایج آزمون تی در جامعه­ مورد بررسی ………………………………………………………………………. 118
جدول شماره 4-26: مقایسه­ معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………  

119

 

   

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های مورد بررسی ………….. 112
نمودار شماره 4-2: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………………. 113 

113

نمودار شماره 4-3: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه­ علوم پزشکی 

جندی­شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

  

فهرست شکل­ها

شکل شماره 2-1: چرخه­ی شش سیگما …………………………………………………………………………………………………………… 27
شکل شماره 2-2: معیارهای نُه­گانه­ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ……………………………………………………… 42
شکل شماره 4-1: امتیازهای کسب شده­ی جامعه­ مورد بررسی از معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………… 120
شکل شماره 5-1: تأثیر پذیری مدیریت فناوری اطلاعات از مؤلفه­ های مشتریان و تغییرات …………………………… 125

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *