اینترنت ( شبکه ی شبکه ها)……………………………………………………………………………………….. 32

کاربردهای اینترنت وانواع فعالیت های اینترنتی………………………………………………………………… 33

امکانات وسرویس های اینترنتی ………………………………………………………………………………….. 34

پست الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………. 34

سرویس انتقال پرونده های کامپیوتری……………………………………………………………………………. 35

کتابخانه دیجیتالی ( الکترونیکی )…………………………………………………………………………………. 35

گروه های خبری …………………………………………………………………………………………………….. 36

ایجاد مدارک بر روی شبکه جهانی وب…………………………………………………………………………. 36

جستجوی خودکار(موتورهای جستجو)………………………………………………………………………….. 36

ارتباط سمعی وبصری……………………………………………………………………………………………….. 37

کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………. 37

کاربرد ونقش کامپیوتر در آموزش…………………………………………………………………………………. 38

چند رسانه ای………………………………………………………………………………………………………….. 41

نرم افزارها……………………………………………………………………………………………………………… 41

تلویزیون………………………………………………………………………………………………………………… 42

ویدئو …………………………………………………………………………………………………………………… 42

مزایای کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش ………………………………………………………. 42

نقش واهمیت آموزش و پرورش در توسعه ی فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………. 43

برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………. 44

عناصر برنامه درسی………………………………………………………………………………………………….. 47

نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی……………………………………………………….. 49

روش ها و فنون تدریس……………………………………………………………………………………………. 56

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………… 58

روش نمایشی…………………………………………………………………………………………………………. 60

آموزش برنامه ای……………………………………………………………………………………………………… 61

روش یادگیری تاحد تسلط…………………………………………………………………………………………. 62

روش بحث گروهی………………………………………………………………………………………………….. 63

روش مشارکتی………………………………………………………………………………………………………… 65

روش واحدها………………………………………………………………………………………………………….. 67

روش حل مساله………………………………………………………………………………………………………. 69

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان……………………………………………………………………. 75

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 79

تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………….. 85

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… 88

فصل سوّم : روش شناسی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 19

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 92

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 95

روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. 99

پایانی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. 99

نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده………………………………………………………………………… 99

روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 100

فصل چهارم : توصیف داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 102

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………………………………… 102

بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………….. 105

سایریافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 136

توصیف وتجزیه وتحلیل مصاحبه………………………………………………………………………………… 133

توصیف وتجزیه وتحلیل مشاهده…………………………………………………………………………………. 152

فصل پنجم:

خلاصه ونتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 156

یافته های مربوط به سوالات……………………………………………………………………………………….. 156

سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 163

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 164

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 167

ضمائم

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول شماره (2-1) سیر تاریخی تحول و پیشرفت ICT …………………………………………………. 24

جدول شماره (2-2) ویژگی های عناصر، در مراحل متفاوت ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به

برنامه­ی درسی ……………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره (2-3) مقایسه رویكردهای یاددهی یادگیری مكاتب رفتارگرایی و ساختارگرایی …… 54

جدول شماره (3-1) رشته تدریس، تعداد مدارس و تعداد معلمان ……………………………………….. 94

جدول شماره (3-2) اطلاعات مربوط به پرسشنامه  معلمان ………………………………………………… 97

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………. 102

جدول شماره (4-2) اطلاعات توصیفی در خصوص ویژگی های سنی و مدت زمان خدمت در آموزش و پرورش پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….. 103

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده معلمان از كامپیوتر و نرم افزارهای

كامپیوتری در كلاس………………………………………………………………………………………………. 105

جدول شماره (4-4) ارزیابی سطح معناداری از طریق آزمون خی دو  …………………………………. 106

جدول شماره (4-5) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از كامپیوتر و

نرم افزارهای كامپیوتری …………………………………………………………………………………………. 108

جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده معلمان از اینترنت و سرویس­های

اینترنتی در كلاس …………………………………………………………………………………………………. 110

جدول شماره (4-7)ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو…………………………………………….. 110

جدول شماره (4-8) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از اینترنت و

سرویس های اینترنتی………………………………………………………………………………………………. 113

جدول شماره (4-9) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده ی معلمان…………………………… 114

جدول شماره (4-10) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. 115

جدول شماره (4-11) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس تلویزیون و ویدئو پروژكتور          116

جدول شماره (4-12) آزمون T تک متغیره برای بررسی میزان استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و

ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………….. 117

جدول شماره (4-13) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. 118

جدول شماره (4-14) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در روش تدریس . 120

جدول شماره (4-15) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. 121

جدول شماره (4-16)  فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در تهیه و تولید مواد

آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….. 123

جدول شماره (4-17) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. 124

جدول شماره (4-18) اطلاعات توصیفی در مورد موانع كاربرد ICT در برنامه درسی……………… 126

جدول شماره (4-19) آزمون U من ویتنی بین مدارسی كه ازICT  استفاده می كنند با مدارسی

كه از ICT استفاده نمی كنند……………………………………………………………………………………. 127

جدول شماره (4-20) میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس و تهیه مواد آموزشی

به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 129

جدول شماره (4-21) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس

و تهیه مواد آموزشی با سن معلمان ……………………………………………………………………………. 130

جدول شماره (4-22) ضریب همبستگی بین روش تدریس و میزان استفاده از اینترنت، تلوزیون

و ویدئو پروژكتور و کامپیوتر …………………………………………………………………………………… 132

جدول شماره (4-23) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از اینترنت، تلوزیون و کامپیوتر در تهیه و

تولید مواد و منابع آموزشی ………………………………………………………………………………………. 133

جدول شماره (4-24) مشاهده امکانات مدارس …………………………………………………………………………………… 154

جدول شماره (5-1) مراحل چهارگانه و سوالات مربوط ……………………………………………………………………… 161

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار شماره (4-1) فراوانی جنسیت …………………………………………………………………………. 103

نمودار شماره (4-3) میزان استفاده معلمان از كامپیوتر و نرم­افزارهای كامپیوتری در كلاس………… 105

نمودار شماره (4-6) میزان استفاده معلمان از اینترنت و سرویس های اینترنتی ………………………. 109

نمودار شماره (4-7) میزان استفاده ی معلمان از تلویزیون و ویدئو پروژكتور در كلاس…………….. 110

 

 

فهرست هیستوگرام ها

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *