2-4-4- دفع آشغال                                                                                                            22
2-5- آشغال خردکن ها                                                                                                               23
       2-5-1- انواع آشغال خردکن و طرز کار با آنها                                                                    23
2-6- حوض های دانه گیر                                                                                                           26
2-6-1- تعریف دانه                                                                                                            26
2-6-2- اهداف احداث حوض های دانه گیری                                                                    26
2-6-3- تثبیت سرعت جریان                                                                                              27
2-6-4- دفع مواد دانه ای                                                                                                    27
2-7- ته نشینی                                                                                                                             27
2-7-1- ته نشینی ساده                                                                                                         28
2-7-2- ته نشینی شیمیایی                                                                                                     29
2-8- حوض های ته نشینی                                                                                                           29
2-9- انواع حوض های ته نشینی                                                                                                   29
2-9-1- حوض های ته نشینی نخستین                                                                                 30
2-9-2- حوض های ته نشینی نهائی                                                                                    30
2-10- کلر زنی                                                                                                                           31
2-11- حوض کلر زنی                                                                                                                31
2-12- تصفیه و دفع لجن                                                                                                              32
2-13- هضم لجن                                                                                                                        33
2-14- مخازن هاضم                                                                                                                    33
2-15- حوض تغلیظ لجن                                                                                                             34
2-16- دفع لجن هضم شده                                                                                   34
2-17- بسترهای لجن خشک کن                                                                                                 34
2-18- انتخاب محل تصفیه خانه                                                                                                   35
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
 فصل سوم: انواع فرایندهای تصفیه زیستی فاضلاب
3-1- مقدمه                                                                                                                                 37
3-2- پخش فاضلاب در زمینهای زراعی                                                                                       37
3-3- صافیهای ماسه ای متناوب                                                                                                    37
3-3-1- بازده صافیهای ماسه ای متناوب                                                                                       38
3-4- برکه های تصفیه فاضلاب                                                                                                    38
3-5- صافیهای چکنده                                                                                                                 39
3-5-1- تصفیه فاضلاب در صافیهای چکنده                                                                    39
3-5-2- معایب و محاسن صافیهای چکنده                                                                       39
3-6- تصفیه زیستی فاضلاب با کمک لجن فعال شده                                                                    41
3-6-1- لجن فعال شده                                                                                                    41
3-6-2- تصفیه فاضلاب با کمک لجن فعال شده                                                               41
3-6-3- مایع مخلوط                                                                                                       41
3-6-4- حوض هوارسانی                                                                                                42
3-6-5- مشخصات ظاهری لجن فعال شده                                                                        42
3-7- حوض های هوارسانی                                                                                                         42
3-7-1- هوارسانی به فاضلاب و طرق مختلف آن                                                              42
3-8- مکانیسم های اساسی فرایند لجن فعال                                                                                  42
3-9- وظایف اصلی فرایند لجن فعال                                                                                            44
3-10- اهمیت بهینه سازی فرایند لجن فعال                                                                                   44
3-11- مروری بر تحقیقات گذشته                                                                                               44
فصل چهارم:بهینه سازی
4-1-  مقدمه                                                                                                                                47
4-2- رابطه سازی طرح بهینه                                                                                                        47
4-3- تاریخچه بهینه سازی                                                                                                           49
4-4- تابع هدف                                                                                                                           49 
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
4-5- روش بهینه سازی هوک جیوز                                                                                       50
4-5-1- الگوریتم هوک جیوز                                                                                          50
4-5-2- محاسبات عددی روش بهینه سازی هوک جیوز                                                    51
فصل پنجم: معرفی مدل ها جهت بهینه سازی تصفیه خانه لجن فعال
5-1- فرایند های رشد معلق                                                                                                   58
5-2- اصول و قواعد کلی سیستم های رشد معلق                                                                    58
5-3- محاسبات عددی                                                                                                          62
5-4- معرفی مدل                                                                                                                  63
5-4-1- حل مدل با روش هوک جیوز                                                                          65
             5-4-2- ورودی های برنامه                                                                                          65
5-4-3- برنامه روش هوک- جیوز به زبان فرترن                                                           65
5-4- 4- خروجی های برنامه                                                                                        65
5-4-5- نتایج و محاسبات                                                                                            65
5-5- بهینه سازی فرایند لجن فعال بر پایه مدل زیست محیطی                                                  71
5-5-1-  معادلات حاکم بر فرایند لجن فعال                                                                  72
5-5-2-  مواد و روش ها                                                                                              75
5-5-3- معادلات ریاضی مدل زیست محیطی                                                                 76
5-5-4- چگونگی محاسبات بهینه سازی مدل زیست محیطی                                          83
5-5-5- برنامه مدل EBM به زبان فرترن                                                                         79
5-5-6- نتایج و محاسبات                                                                                              79
5-5-7- مقایسه بین نتایج محاسباتی با داده های مرجع                                                     80

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *