5.  

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
فصل اول :مقدمه
بیان مسئله 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
اهداف ویژه 7
فرضیه‌های تحقیق 8
ملاحضات تحقیق 8
تعاریف مفهومی و عملیاتی 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف یادگیری حرکتی 11
تعریف هیپنوتیزم 13
تاریخچه هیپنوتیزم 15
هیپنوتیزم در ایران در قرن اخیر 20
تفاوت هیپنوتیزم و مانیه تیزم 21
نظریه‌های هیپنوتیزم 22
نظریه‌های فیزیولوژیک 22
نظریه‌های روانشناختی 27
مؤلفه‌های هیپنوتیزم 29
انواع هیپنوتیزم 29
فازهای مختلف هیپنوتیزم 30
مراحل دستیابی به خلسه هیپنوتیزمی 31
ارتباط تلقین و یادگیری 33
هیپنوتیزم به عنوان مهار مغزی 34
محدودۀسنی برای انجام هیپنوتیزم درمانی 35
ممنوعیت هیپنوتیزم 35
هیپنوتیزم پذیری افراد 37
روش‌های مختلف هیپنوتیزم کردن 38
کاربرد هیپنوتیزم در ورزش 41
تصویر سازی هیپنوتیزمی 48
عنوان صفحه
جمع بندی کلی 48
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری 52
جامعه آماری و نمونه آماری 52
متغیرهای تحقیق 53
ابزار مورد استفاده 53
روش اجرا 53
محدودیت‌های پژوهش 54
روش آماری 54
فصل چهارم : یافته های تحقیق
توصیف اطلاعات 57
بررسی توصیفی دادها 57
تجزیه و تحلیل اطلاعات 57
آزمون فرضیه‌های تحقیق 60
فصل پنجم : بحث  و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق 71
نتایج تحقیق 71
بحث و بررسی نتایج 72
پیشنهادات برای تحقیقات آینده 75
پیشنهادات کاربردی 75
منابع 77

فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول (4-1)مربوط به توانایی تصویر سازی شرکت کنندگان 57
جدول (4-2)آماره‌های توصیفی متغییر وابسته در مراحل مختلف 58
جداول(4-3)مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف 59
جدول(4-4)آزمون t همبسته وابسته اجرای مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم 60
جدول(4-5)آزمون t همبسته وابسته  اجرای مهارت یک خم کشتی در گروه تمرین بدنی 61
جدول(4-6)آزمونt همبسته وابسته اجرای مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم و تمرین بدنی 62
جدول(4-7)آزمون t همبسته وابسته یادگیری مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم 63
جدول(4-8)آزمون t همبسته وابسته به یادگیری مهارت یک خم کشتی در گروه تمرین بدنی 64
جدول(10-4)آزمون t همبسته وابسته به یادگیری مهارت یک خم کشتی در گروه تمرین بدنی و هیپنوتیزم 65
جدول (11-4) نتایج ازمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله اکتساب مهارت یک خم کشتی 66
جدول 12-4 نتایج آزمون تعقیبی توکی در مقایسه تغییرات گروه ها بین پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی 67
جدول (13-4) نتایج ازمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله یادداری 68
جدول (14-4) نتایج آزمون توکی در مقایسه تغییرات بین گروه ها بین گیش آزمون ئ یادداری مهارت یک خم کشتی 69

فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
نمودار(4-1)مقایسه پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم 60
نمودار(4-2)مقایسه پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی گروه تمرین بدنی 61
نمودار(4-3)مقایسه پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی گروه هیپنوتیزم و تمرین بدنی 62
نمودار (4-4)مقایسه پیش آزمون و یادداری مهارت یک خم کشتی گروه هیپنوتیزم 63
نمودار (4-5)مقایسه پیش آزمون و یادداری مهارت یک خم کشتی گروه تمرین بدنی 64
نمودار (4-6)مقایسه پیش آزمون و یادداری مهارت یک خم کشتی گروه تمرین بدنی و هیپنوتیزم 65

مقدمه:

یکی از زمینه‌های علوم ورزشی که در سال‌های اخیر موجب ارتقای کیفیت عملکرد ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن‌ ها در رقابت‌ها شده است علم روانشناسی ورزشی است.روانشناسی ورزش به عنوان یکی از شاخه‌های علوم تربیت بدنی و ورزشی سعی دارد به سؤالات مربوط به رفتار بشر در حوزه ورزش پاسخ دهد.

برای بهبود در اجرای مهارت‌های ورزشی و در نهایت موفقیت ورزشی که هدف تمام مربیان و معلمان ورزشی و ورزشکاران است،علاوه بر جنبه‌های جسمانی و اصول بیومکانیکی،عوامل روانی نیز وجود دارند وبایستی مورد توجه قرار گیرند.روانشناسی ورزش از یافته‌های روانشناسی برای مطالعه رفتار حرکتی استفاده می‌کند و به یادگیری حرکتی و اجرا توجه دارد و عوامل روانشناختی مؤثر بر یادگیری،اجرا و مهارت‌های حرکتی را بررسی می‌کند

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *