1-4-3- مورد بیمه. 7

1-4-4- خطرات تحت پوشش…. 7

1-4-5- ضریب خطر. 7

1-4-6- حداکثر تعهد بیمه گر. 7

1-4-7- سطح پوشش…. 7

1-4-8- سطح تضمین شده. 8

1-4-9- حق بیمه. 8

1-4-10- حق بیمه عادلانه. 8

1-4-11- ذخایر احتیاطی.. 8

1-4-12- هزینه اجرایی.. 9

1-4-13- حق بیمه واقعی.. 9

1-4-14- نرخ بیمه 9

1-4-15- بیمه تک خطر 9

1-4-16- بیمه چند خطر. 9

1-4-17- غرامت… 10

1-4-18- بار مالی دولت… 10

1-4-19- گزینه. 10

1-4-20- بیمه عمومی.. 10

1-4-21- بیمه تکمیلی.. 10

1-4-22- بیمه عملکرد یا محصول 11

1-4-23- بیمه قیمت 11

1-4-24- بیمه درآمدی 11

1-5- فرضیه‌ها 12

1-6- اهداف تحقیق.. 12

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه. 14

2-2- مطالعات انجام شده در داخل.. 14

2-3- مطالعات انجام شده در خارج.. 20

فصل سوم :مبانی نظری

3-1- مقدمه. 26

3-2- ریسک و بیمه درآمدی.. 28

3-3- مفهوم ریسک…. 30

3-4- منابع ریسک در کشاورزی.. 31

3-5- مدیریت ریسک…. 32

3-6- چگونگی تصمیم گیری کشاورزان در شرایط وجود ریسک     33

3-7- بیمه محصولات کشاورزی مناسب ترین راهکار مدیریت ریسک     33

3-8- ویژگی‌های خطرات قابل بیمه شدن. 34

3-9- عملیات بیمه در جهان. 35

3-10- موانع و چالش‌های فراروی بیمه کشاورزی در ایران  38

3-11- مدل‌های برنامه ریزی ریاضی.. 42

3-12- مدل‌های برنامه ریزی ریسکی.. 42

3-13- مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم. 43

3-14- مدل تارگت-موتاد. 44

3-15- مدل موتاد. 45

3-16- معیار تصمیم گیری ماکزیمین 48

3-17- معیار تصمیم گیری تاسف بزرگ یا مینی ماکس 49

3-18- روش هیزل بر اساس مدل موتاد. 50

3-19- تابع هدف و محدودیت‌های روش هیزل بر اساس مدل موتاد  51

3-20- ابزار گردآوری داده‌های تحقیق.. 52

3-21- قلمرو زمانی تحقیق.. 52

3-22- جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. 52

3-23- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 52

3-24- آشنایی با منطقه مورد مطالعه. 52

3-24-1- وضعیت جغرافیایی و جمعیتی محدوده مطالعاتی.. 52

3-25- پیشینه تاریخی منطقه. 53

3-26- سیمای کشاورزی منطقه. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها و گزارش نتایج

4-1- مقدمه. 56

4-2- تشریح فعالیت‌ها، محدودیت‌ها و میزان موجودی منابع در مدل برنامه ریزی خطی   56

4-2-1- محدودیت زمین زراعی.. 57

4-2-2- محدودیت آب… 57

4-2-3- محدودیت نیروی کار. 58

4-2-4- محدودیت کود شیمیایی و سم.. 59

4-2-5- محدودیت ماشین آلات… 59

4-2-6- محدودیت سرمایه. 60

4-3- تابع هدف… 61

4-4- تشریح فعالیت‌ها و محدودیت‌ها در مدل‌های ریسکی   62

4-5- تدوین الگوهای برنامه ریزی خطی.. 63

4-5-1- الگوی برنامه ریزی خطی جهت کالیبره کردن مدل با توجه به الگوی کشت منطقه  63

4-5-2- الگوی برنامه ریزی خطی بدون در نظر گرفتن ریسک…. 66

4-5-3- الگوی برنامه ریزی خطی تحت شرایط ریسکی.. 70

4-5-4- الگوی برنامه ریزی خطی در شرایط بیمه ای بدون در نظر گرفتن ریسک…. 73

4-5-5- الگوی برنامه ریزی خطی تحت شرایط ریسکی و بیمه ای.. 77

4-6- تخمین مدل در شرایط با و بدون ریسک…. 81

4-6-1- مدل کالیبره شده با توجه به شرایط و الگوی کشت منطقه. 81

4-6-2- مقایسه الگوی کشت منطقه با الگوی کشت بهینه با و بدون ریسک…. 82

4-6-3- تعیین محدوده مناسب حق بیمه درآمدی و تاثیر آن بر سطح زیر کشت منطقه. 91

4-7- خلاصه. 97

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 99

5-2- جمع بندی.. 99

5-3- پیشنهادات… 100

6- منابع و مآخذ. 101

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *