2-4- مزایای عمده استفاده از محصولات فرعی……………………………………………………………………..6

2-5- عوامل محدود کننده کارایی مواد فیبری در تغذیه………………………………………………………….8

2-5-1- عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………….9

2-5-2- عوامل شیمیایی……………………………………………………………………………………………………9

2-6- میوه انگور………………………………………………………………………………………………………………9

2-6-1- ترکیبات شیمیایی……………………………………………………………………………………………….10

2-6-1-1- دم خوشه انگور……………………………………………………………………………………………..10

2-6-1-2- گوشت داخل حبه(پالپ)…………………………………………………………………………………10

2-6-1-3- پوست حبه ها………………………………………………………………………………………………..10

2-6-1-4- دانه……………………………………………………………………………………………………………..10

2-7- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد انگور…………………………………………………………….11

2-8- خصوصیات فیزیکی تفاله انگور………………………………………………………………………………..11

2-9- بخش های مختلف تفاله انگور………………………………………………………………………………….16

2-9-1- دانه………………………………………………………………………………………………………………….16

2-9-2- تفاله بدون دانه…………………………………………………………………………………………………..17

2-10- تفاله انگور …………………………………………………………………………………………………………17

2-11- تانن ها و ترکیبات فنولیک…………………………………………………………………………………….22

2-11-1- تانن متراکم…………………………………………………………………………………………………….24

2-11-2- تانن قابل هیدرولیز……………………………………………………………………………………………24

2-12- اهمیت تغذیه ای تانن ها………………………………………………………………………………………..24

2-13- عوامل مؤثر بر واکنش تانن و پروتئین………………………………………………………………………25

2-13-1- وزن ملکولی تانن……………………………………………………………………………………………..25

2-13-2- شرایط محیط واکنشpH …………………………………………………………………………………25

2-13-3- اثر خصوصیات پروتئین بر ایجاد کمپلکس……………………………………………………………25

2-13-4 نسبت تانن به پروتئین………………………………………………………………………………………….26

2-14- تانن ها در تغذیه نشخوارکنندگان……………………………………………………………………………26

2-14-1- اثرات مثبت…………………………………………………………………………………………………….26

2-14-2- اثرات منفی……………………………………………………………………………………………………..27

2-14-2-1- مصرف خوراک…………………………………………………………………………………………..27

2-14-2-2- متابولیسم پروتئین…………………………………………………………………………………………27

2-15- روش های از بین بردن اثر تانن……………………………………………………………………………….29

2-15-1- روش های قابل استفاده توسط دامداران………………………………………………………………..29

2-15-1-1- خاکستر چوب……………………………………………………………………………………………..29

2-15-1-2- سیلو کردن………………………………………………………………………………………………….29

2-15-1-3- خشک کردن………………………………………………………………………………………………29

2-15-1-4- استفاده از پلی اتیلن گلیکول…………………………………………………………………………..30

2-16- 2- روش های قابل استفاده در صنعت………………………………………………………………………30

2-17- تولید پروتئین تک یاخته ای…………………………………………………………………………………..30

2-17-1- روش های تولید پروتئین تک یاخته ای………………………………………………………………..30

2-17-1-1- کشت غوطه ور……………………………………………………………………………………………31

2-17-1-2- کشت به روش تخمیر حالت جامد…………………………………………………………………..31

2-17-1-3- مزایای روش تخمیر حالت جامد……………………………………………………………………..32

2-18- اهمیت قارچ ها در زندگی بشر……………………………………………………………………………….33

2-18-1- قارچ نوروسپورا……………………………………………………………………………………………… 34

2-18-1-1- گونه های مهم قارچ نوروسپورا……………………………………………………………………….34

2-18-1-2- رده بندی قارچ نوروسپورا سیتوفیلا………………………………………………………………….34

2-18-1-3- ویژگی های ساختاری…………………………………………………………………………………..34

2-18-1-4- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………35

2-18-1-5- شرایط لازم برای رشد…………………………………………………………………………………..35

2-18-1-6- تولید مثل……………………………………………………………………………………………………36

2-18-1-7- مکان مناسب برای رشد…………………………………………………………………………………36

2-18-1-8- پراکنش و توزیع جغرافیایی……………………………………………………………………………36

2-18-1-9- ویژگی بیماری زا…………………………………………………………………………………………37

2-18-1-10-اهمیت نوروسپورا سیتوفیلا…………………………………………………………………………….37

فصل سوم

3-1- عمل آوری نمونه ها……………………………………………………………………………………………….47

3-1-1- تهیه مایع تلقیح…………………………………………………………………………………………………..47

3-1-2- آماده سازی نمونه ها…………………………………………………………………………………………..48

3-1-3- تلقیح قارچ و عمل آوری ……………………………………………………………………………………48

3-2- تجزیه شیمیایی………………………………………………………………………………………………………49

3-3- تعیین ضرایب هضمی به روش تلی و تری…………………………………………………………………..49

3-4- تعیین تجزیه پذیری به روش  in situ……………………………………………………………………….51

3-5- تهیه عصاره حاوی ترکیبات فنولی……………………………………………………………………………..53

3-6- تهیه فاز متحرک برای جدا سازی ترکیبات فنولیک………………………………………………………54

3-7- تهیه استانداردهای مورد نیاز……………………………………………………………………………………..54

3-8- آماده سازی و استخراج ترکیبات فنولیک…………………………………………………………………..54

3-8-1-اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک…………………………………………………………………………55

3-8-2-اندازه گیری ترکیبات تاننی…………………………………………………………………………………..56

3-8-3-اندازه گیری تانن متراکم آزاد ………………………………………………………………………………56

3-8-4-اندازه گیری ترکیبات فنولی باند شده با پروتئن…………………………………………………………57

3-8-5- اندازه گیری تانن متراکم باند شده با فیبر…………………………………………………………………57

3-8-6- اندازه گیری ترکیبات فنولیک رسوب دهنده پروتئین………………………………………………..57

3-8-6-1- تشکیل کمپلکس تانن- پروتئین………………………………………………………………………..58

3-8-6-2- تعیین ترکیبات فنولیک در کمپلکس تانن پروتئین………………………………………………..57

3-8-6-3- تعیین ترکیبات فنولی در عصاره اولیه………………………………………………………………….59

3-9- تعیین خصوصیات فیزیکی……………………………………………………………………………………….58

3-9-1- تعیین جرم حجمی توده ای ………………………………………………………………………………….59

3-9-2- تعیین ظرفیت نگهداری آب…………………………………………………………………………………60

3-9-3- تعیین ماده خشک  و خاکستر محلول……………………………………………………………………..61

3-9-4- تعیین جرم حجمی لحظه ای…………………………………………………………………………………61

فصل چهارم

44-1- خصوصیات فیزیکی……………………………………………………………………………………………..64

4-2- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………………..67

4-3- قابلیت هضم………………………………………………………………………………………………………….70

4-4- کل ترکیبات فنولیک و تاننی قابل استخراج………………………………………………………………..75

4-5- تجزیه پذیری………………………………………………………………………………………………………..77

4-6- روابط بین خصوصیات فیزیكی با تركیبات شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله عمل آوری نشده……………………………………………………………………………92

4-6-1-روابط بین خصوصیات فیزیكی با تركیبات شیمیایی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده……………………………………………………………………………………………………………92

4-6-1-1- رابطه بین ظرفیت نگهداری آب با ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده  و تفاله انگور عمل آوری نشده ………………………………………………………………………………………….. 92

4-6-1-2- رابطه بین جرم حجمی لحظه ای  با  ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده ……………………………………………………………………………………………93

4-6-1-3- رابطه بین دانسیته توده ای  با ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده……………………………………………………………………………………………………95

4-6-1-4- رابطه بین ظرفیت نگهداری آب  با دیواره سلولی و لیگنین دیواره سلولی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده …………………………………………………………………………96

4-6-1- 5- رابطه بین دانسیته توده ای با دیواره سلولی و لیگنین تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده……………………………………………………………………………………………………98

4-6-1-6- رابطه بین جرم حجمی لحظه ای با دیواره سلولی و لیگنین تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………………………………….99

4-6-1-7- رابطه بین ظرفیت نگهداری آب با پروتئین خام تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………………………………………………………….100

4- 6- 1- 8- رابطه بین دانسیته توده ای با  پروتئین خام تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………………………………………………………….102

4-6-1-9- رابطه بین جرم حجمی لحظه ای با  پروتئین خام تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………………………………………………………….103

4-6-1-10- رابطه بین ظرفیت نگهداری آب با كل تركیبات فنولیک و تانن كل قابل استخراج  تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………..104

4-6-1-11- رابطه بین دانسیته توده ای با كل تركیبات فنلی و تانن كل قابل استخراج  تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………105

4-6-1-12- رابطه بین جرم حجمی لحظه ای با كل تركیبات فنلی و تانن كل قابل استخراج  تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………..107

4- 8- روابط بین خصوصیات فیزیكی با قابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده ………………………………………………………………………………..108

8-4-1- رابطه بین ظرفیت نگهداری آب باقابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………………………..108

4-8-2- رابطه بین دانسیته توده ای با  قابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………………………110

4-8-3- رابطه بین جرم حجمی لحظه ای با قابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده………………………………………………………………………..111

4-9- رابطه بین خصوصیات فیزیكی با تجزیه پذیری مؤثر ماده خشك، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..113

4-9-1- رابطه بین ظرفیت نگهداری آب با تجزیه پذیری موثر ماده خشك، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..113

4-9-2- رابطه بین دانسیته توده ای با تجزیه پذیری مؤثر ماده خشك، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..116

4-9-3- رابطه بین جرم حجمی لحظه ای با تجزیه پذیری مؤثر ماده خشك، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور عمل آوری شده و تفاله انگور عمل آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..118

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *