1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف کلان.. ….7

1-4-2- اهداف تبعی.. .7

سوالات تحقیق

1-5- فرضیه‌ تحقیق.. 7

1-6- روش انجام تحقیق.. 7

1-6-1- جامعه آماری.. 8

1-6-2- نمونه آماری.. 8

1-6-3- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 8

1-6-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

1-7- محدودیت‌های تحقیق.. 8

1-8- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)   8

1-8-1- اسکان غیر رسمی.. 8

1-8-2- ساماندهی.. 8

1-8-3- توانمندسازی.. 9

1-8-4- مشارکت.. 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه.. 11

2-1- نظریه­ های پیدایش سكونتگاه‌های غیررسمی   11

2-1-1- دیدگاه لیبرال.. 12

2-1-2- دیدگاه بنیادگرایی.. 12

2-1-3- جامعه گرایی.. 13

2-1-4- دیدگاه بوم شناسی.. 13

2-2- گرایش­های شهرنشینی و سكونتگاه‌های غیررسمی   13

2-2-1- گرایشهای جهانی.. 13

2-2-2- گرایش­های شهرنشینی و سكونتگاه‌های غیررسمی در ایران   18

2-3- ویژگی‌های اسکان‌های غیررسمی.. 20

2-4- علل پیدایش سكونتگاه‌های غیررسمی.. 21

2-4-1- عوامل ساختاری جامعه:.. 21

2-4-2- علل سازمانی:.. 22

2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشاركتی:.. 22

2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین.. 22

2-5- رویکردها و رهیافت‌های مداخله در اسکان­های غیررسمی   22

2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی در قالب دیدگاه‌های مختلف   23

2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی   30

2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960).. 30

2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970).. 31

2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980).. 33

2-6- فرایند توانمندسازی.. 35

2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی.. 36

2-8- اهمیت مشارکت در برنامه‌ریزی شهری در راستای توانمندسازی سكونتگاه‌های غیررسمی.. 39

2-8-1- مشارکت توسعه‌ای.. 40

2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی.. 40

2-9- نتیجه ­گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق.. 42

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

مقدمه.. 44

3-1- روش تحقیق.. 44

3-2- نوع تحقیق.. 44

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 44

3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 45

3-5- شیوه و موقعیت انتخاب نمونه جهت پیمایش خانوار   46

3-6- روش اجرا و جمع آوری اطلاعات.. 46

3-7- روایی پرسشنامه تحقیق.. 46

3-8- روش آزمون و تحلیل های آماری.. 46

3-9ـ جمع­بندی .. 50

فصل چهارم: شناخت محدوده مورد مطالعه

مقدمه.. 52

4-1- موقعیت محدوده در شهر.. 52

4-2- مطالعات سیر تحول شکل­ گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی   55

4-2-1- سابقه تحولات و گسترش کالبدی منطقه 19.. 55

4-2-2- سیر تحول شکل­ گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی محدوده   56

4-3- سیر تحول شکل­ گیری بافت از لحاظ تغییرات اجتماعی   59

4-4- سیر تحول شکل­ گیری بافت از لحاظ تغییرات اقتصادی   60

4-5- مطالعات محیطی و محیط زیستی.. 62

4-5-1- اقلیم.. 62

4-5-2-توپوگرافی.. 65

4-5-3-زمین لرزه.. 65

4-5-4- بررسی وضعیت فضاهای سبز و آلودگی سیمای محیط.. 67

4-6- بررسی تحولات جمعیتی منطقه 19.. 71

4-6-1- بررسی تحولات جمعیتی محدوده مطالعاتی.. 71

4-6-2- بررسی تحولات جمعیتی حوزه فراگیر(منطقه19) سالهای 90-1375   72

4-6-3- مطالعه تحولات بعد خانوار در محدوده مطالعاتی.. 73

4-6-5- مبدأ مهاجرت ساکنین.. 74

4-6-6- بررسی مدت اقامت مهاجرین در محل قبلی سکونت.. 75

4-6-7- مدت زمان سکونت (سابقه سکونت) ساکنین.. 76

4-6-8- توزیع مکانی اجتماعات غیررسمی  در محدوده قانونی منطقه 19   76

4-7 جمع­بندی .. 77

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه.. 80

5-1- یافته‌های توصیفی تحقیق.. 80

5-1-1- مشخصات عمومی پاسخگویان.. 80

5-1-1-1- جنس.. 80

5-1-1-2- سن.. 81

5-1-1-3- تحصیلات.. 81

5-1-1-4- مدت اقامت در محل.. 82

5-1-2- سؤالات توصیفی مرتبط با فرضیه تحقیق.. 83

5-1-2-1- تمایل به ترک محل.. 83

5-1-2-2- مشارکت اجتماعی و ظرفیت سنجی.. 84

5-1-2-3- شبکه اجتماعی.. 85

5-1-2-4- تعامل اجتماعی.. 86

5-1-2-5- پیوندهای همسایگی.. 87

5-1-2-6- اعتماد اجتماعی.. 88

5-1-3- جمع­بندی و نتیجه ­گیری از یافته­ های توصیفی.. 89

5-2- یافته های استنباطی تحقیق.. 90

5-2-1- آزمون فرضیه اول.. 90

5-2-2- آزمون فرضیه دوم.. 92

5-2-2-1- شبکه اجتماعی.. 92

5-2-2-2- تعامل اجتماعی.. 93

5-2-2-3- مشارکت اجتماعی.. 93

5-2-2-4- میزان اعتماد اجتماعی.. 94

5-2-3- آزمون فرضیه سوم.. 94

5-3- جمع­بندی.. 95

فصل ششم: نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه.. 97

6-1- نتایج تحقیق:.. 97

6-1-1- نتایج تئوریك.. 97

6-1-2- نتایج تجربی.. 98

6-1-3- ارزیابی مسائل و مشکلات.. 99

6-1-3-1- مسائل و مشکلات از دید اهالی ساکن در محل.. 99

6-1-3-2- مسائل و مشکلات و امکانات از دید کارشناسان.. 100

6-2- ارائه راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی.. 103

6-2-1- راهبردها و سیاست های مرتبط با مسكن.. 104

6-2-2- راهبردها و سیاست های مرتبط با مبحث اجتماعی ـ اقتصادی   104

6-2-3- راهبرد و سیاستهای مرتبط با مبحث كاربری زمین.. 104

6-2-4- راهبرد و سیاست های مرتبط با مبحث حمل و نقل.. 104

6-2-5- راهبرد و سیاست های مرتبط با مبحث محیط زیست.. 105

6-2-6- راهبردها و سیاست‌های مرتبط با مبحث مدیریت و مشاركت   105

4-3ـ جمع­بندی .. 106

پیوست.. 107

  پیوست (شناسنامه سکونتگاه‌های غیر رسمی)

منابع وماخذ.. 108

فهرست شکل­ها و تصویرها

تصویر شماره 4-1- مناطق شهرداری شهر تهران.. 66

تصویر شماره 4-2-نقشه محدوده منطقه 19.. 66

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *